Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1.1 от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2019

м. Київ

N 2993/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2019 р. за N 1068/34039

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих

Відповідно до статті 22 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих, що додається.

2. Установити, що Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), утворена наказом Міністерства юстиції України від 13 травня 2015 року N 139/7 "Про утворення Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)", здійснює свої повноваження до формування Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих після проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих України відповідно до законодавства України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року N 81/5 "Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за N 112/22644 (із змінами).

4. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Адміністративно-господарському департаменту (Воловик М. Б.) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих.

6. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
25 вересня 2019 року N 2993/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2019 р. за N 1068/34039

ПОЛОЖЕННЯ
про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих

1. Це Положення визначає порядок утворення при Мін'юсті як державному органі з питань банкрутства Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (далі - Комісія), її завдання, функції та засади діяльності.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Кодексом України з процедур банкрутства, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін'юсту.

3. Основним завданням Комісії є розгляд питань та прийняття рішень щодо притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подання структурного підрозділу Мін'юсту, що забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін'юсту), саморегулівної організації арбітражних керуючих (далі - саморегулівна організація) про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності;

у разі надходження звернень фізичних і юридичних осіб щодо діяльності арбітражних керуючих направляє відповідні звернення на перевірку до структурного підрозділу Мін'юсту чи саморегулівної організації;

приймає рішення про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення на підставі подання структурного підрозділу Мін'юсту чи саморегулівної організації про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності (далі - подання).

5. До складу Комісії входять сім осіб, три з яких призначаються наказом Міністра юстиції України або особою, яка виконує його обов'язки, а чотири - з'їздом арбітражних керуючих України.

6. Строк повноважень членів Комісії становить два роки.

З метою формування нового складу Комісії саморегулівна організація за два місяці до закінчення строку повноважень членів Комісії, встановленого абзацом першим цього пункту, надає Мін'юсту чотири кандидатури, призначені з'їздом арбітражних керуючих України.

Члени Комісії продовжують здійснювати свої повноваження до формування нового складу Комісії.

7. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються наказом Мін'юсту.

8. Очолює Комісію голова - Міністр юстиції України або визначена ним відповідальна особа Мін'юсту.

Заступник голови Комісії обирається з числа її членів за пропозицією голови Комісії на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

Секретар Комісії призначається головою Комісії з числа її членів - працівників Мін'юсту.

9. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, розподіляє обов'язки між її членами.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

10. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії.

11. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

12. На засідання Комісії запрошується арбітражний керуючий, стосовно якого розглядатиметься подання, який має право давати додаткові пояснення по суті питання.

У разі необхідності на засідання Комісії, на якому розглядатиметься подання, внесене структурним підрозділом Мін'юсту або саморегулівною організацією за результатами перевірки діяльності арбітражного керуючого, підставою для проведення якої була заява або скарга фізичної або юридичної особи, може бути запрошений відповідний заявник або скаржник, який може давати додаткові пояснення по суті питання.

На засідання Комісії, на якому розглядатиметься звернення фізичної або юридичної особи щодо діяльності арбітражного керуючого, може бути запрошений заявник, розгляд звернення якого включено до порядку денного засідання Комісії.

Комісія може прийняти рішення за відсутності арбітражного керуючого, заявника або скаржника.

13. Структурний підрозділ Мін'юсту повідомляє не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення засідання членів Комісії, арбітражних керуючих, стосовно яких розглядатимуться подання, заявників або скаржників про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Мін'юсту, а також надає/надсилає членам Комісії необхідні матеріали.

Повідомлення про дату, час і місце проведення засідання Комісії додатково надсилається структурним підрозділом Мін'юсту арбітражним керуючим, які запрошуються для участі у засіданні Комісії, заявникам або скаржникам простим поштовим відправленням.

14. Засідання Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п'яти її членів.

15. Засідання Комісії проводить її голова.

16. Комісія приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а у разі відсутності голови Комісії - заступника голови Комісії.

17. Рішення, що приймаються Комісією, оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії протягом двох робочих днів після цього засідання.

Протокол засідання Комісії складається в стислій формі та має містити перелік членів Комісії, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, інформацію про голосування членами Комісії та прийняте рішення за кожним питанням порядку денного засідання. До протоколу додається перелік осіб, присутніх на засіданні.

18. Комісія може в межах своїх повноважень одержувати необхідну інформацію від головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Мін'юсту), а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

Запит щодо надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, готує та надсилає структурний підрозділ Мін'юсту на підставі відповідного протоколу засідання Комісії.

19. Член Комісії має право:

вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною.

20. Член Комісії зобов'язаний:

особисто брати участь у роботі Комісії;

особисто бути присутнім на засіданнях Комісії;

не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням.

21. Члена Комісії може бути виключено з її складу до закінчення строку його повноважень у разі:

неналежного виконання членом Комісії своїх обов'язків;

відкликання члена Комісії, призначеного з'їздом арбітражних керуючих України;

звільнення члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України або особою, яка виконує його обов'язки, із займаної посади;

заміни члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України або особою, яка виконує його обов'язки;

тимчасового зупинення права на здійснення діяльності або припинення діяльності арбітражного керуючого - члена Комісії.

Рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень з підстав, передбачених абзацами другим, шостим цього пункту, приймається шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії.

У разі прийняття рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень Комісія шляхом направлення витягу з відповідного протоколу її засідання повідомляє Мін'юст або саморегулівну організацію про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.

Одночасно з відкликанням члена Комісії, призначеного з'їздом арбітражних керуючих України, саморегулівна організація надає Мін'юсту кандидатуру нового члена Комісії для включення його до складу Комісії на заміну відкликаного.

22. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу) з таких підстав:

він є членом сім'ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається подання або звернення;

стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена Комісії.

За наявності зазначених підстав член Комісії заявляє самовідвід або відвід члену Комісії заявляє голова чи інший член Комісії.

Відвід члену Комісії може заявити арбітражний керуючий, щодо якого розглядається подання, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається до Комісії у письмовій формі. Голова Комісії зобов'язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід. Член Комісії, якому заявлено відвід, може дати пояснення з приводу відводу.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу). У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається прийнятим.

23. Строк внесення структурним підрозділом Мін'юсту чи саморегулівною організацією на розгляд Комісії подання, його розгляду Комісією та прийняття Комісією рішення щодо застосування дисциплінарного стягнення не може перевищувати двох місяців з дня виявлення проступку та одного року з дня його вчинення.

24. Розгляд подання на засіданні Комісії починається із заслуховування доповіді члена Комісії, який попередньо вивчав таке подання, після чого заслуховуються присутні на засіданні Комісії інші її члени, арбітражний керуючий, заявник чи скаржник, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.

25. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються ступінь вини арбітражного керуючого, тяжкість вчиненого ним дисциплінарного проступку, а також те, чи застосовувалися раніше до нього дисциплінарні стягнення.

26. За результатами розгляду питання порядку денного Комісія приймає рішення про:

застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення на підставі подання структурного підрозділу Мін'юсту чи саморегулівної організації;

відхилення подання структурного підрозділу Мін'юсту чи саморегулівної організації;

ініціювання проведення структурним підрозділом Мін'юсту або територіальним органом Мін'юсту чи саморегулівною організацією позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого, якщо із заяви, скарги або подання вбачається необхідність проведення додаткового контролю;

скасування висновків акта планової або позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого у разі, якщо Комісією встановлено невідповідність таких висновків вимогам законодавства;

ініціювання проведення структурним підрозділом Мін'юсту або територіальним органом Мін'юсту планової перевірки діяльності арбітражного керуючого у разі скасування висновків акта планової перевірки у зв'язку з їх невідповідністю вимогам законодавства;

відмову в задоволенні звернення фізичної або юридичної особи щодо діяльності арбітражного керуючого.

27. Протокол засідання Комісії протягом трьох робочих днів з дня його підписання направляється до структурного підрозділу Мін'юсту для забезпечення виконання рішення Комісії.

У разі прийняття Комісією рішення про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення до протоколу засідання Комісії додається подання Комісії про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення, в якому зазначається вид дисциплінарного стягнення.

У разі прийняття Комісією рішення про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення у вигляді тимчасового зупинення діяльності арбітражного керуючого у поданні Комісії зазначається строк, на який зупинено діяльність арбітражного керуючого.

28. Структурний підрозділ Мін'юсту протягом п'яти робочих днів з дня надходження відповідного протоколу засідання Комісії повідомляє про прийняте Комісією рішення арбітражного керуючого, щодо якого розглядалось подання, заявника чи скаржника, на підставі заяви або скарги якого здійснювалась перевірка діяльності арбітражного керуючого або розгляд заяви якого щодо діяльності арбітражного керуючого було включено до порядку денного засідання Комісії, саморегулівну організацію або територіальний орган Мін'юсту, який проводив перевірку діяльності арбітражного керуючого, шляхом надіслання листа за підписом керівника структурного підрозділу Мін'юсту або особи, яка виконує його обов'язки.

29. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Комісії здійснює Мін'юст.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно