Описание: normproОписание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

 

 

"Норматив™ PRO" професійна система по забезпеченню нормативною документацією

з найбільш повною спеціалізованою нормативною базою, що поповнюється щодня

БУДІВНИЦТВО (2430 грн),    ОХОРОНА ПРАЦІ (1985 грн),   САНЕПІДНАГЛЯД (1172 грн)

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА (1358 грн),   ЕКОЛОГІЯ (2084 грн),   НАФТОГАЗ (2163 грн).

 

 

cct.com.ua@gmail.com    (044)331-63-18    (050)330-54-00    (093)902-93-85   (098)035-00-29

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.01.2019

м. Київ

N 102

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2019 р. за N 177/33148

Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг

Відповідно до статей 5, 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пунктів 2, 3 частини першої статті 20, пунктів 1, 9 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються;

2) уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання (недержавним пенсійним фондом) вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг;

3) уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання (страховим (перестраховим) брокером) вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 16 лютого 2017 року N 290 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 року за N 893/30761.

3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 24 січня 2019 р. N 8

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
24 січня 2019 року N 102

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. (044) 234-02-24, факс (044) 235-77-51, e-mail: office@nfp.gov.ua
 
 

АКТ

від _______________
          (дата складання)

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

_____________________________________________________________________________________
                                          (найменування суб'єкта господарювання (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            ім'я та батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від  N   

Посвідчення (направлення) від  N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

  перевірка

  ревізія

  обстеження

  огляд

  інша форма, визначена законом

______________________
(назва форми заходу)

________________
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

Початок

Завершення

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

 

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

   проводився з  

по  

Акт перевірки N  

Розпорядчий документ щодо усунення порушень:

  не видавався;   видавався

його вимоги:  виконано;  не виконано

  проводився з  

по  

Акт перевірки N  

Розпорядчий документ щодо усунення порушень:

  не видавався;   видавався

його вимоги:  виконано;  не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

 

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)**

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

ломбардів (додаток 1);

фінансових компаній (додаток 2);

фінансових установ - юридичних осіб публічного права (додаток 3);

кредитних спілок (додаток 4);

страховиків (додаток 5);

фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (Управителів) (додаток 6);

юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами (додаток 7).

адміністраторів недержавних пенсійних фондів (додаток 8).

____________
** Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) згідно з додатками 1 - 8 до цього акта застосовується під час проведення заходів державного нагляду (контролю) відповідно ломбардів, фінансових компаній, фінансових установ - юридичних осіб публічного права, кредитних спілок, страховиків, фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (Управителів), юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта у Мін'юсті

Скорочення, що використовуються в цьому акті

найменування

дата і номер

I. Загальне законодавство

1

Кодекс

1.1

Цивільний кодекс України

16 січня 2003 року N 435-IV

 

ЦКУ

2

Закони України

2.1

Про захист прав споживачів

12 травня 1991 року N 1023-XII

 

Закон про споживачів

2.2

Про господарські товариства

19 вересня 1991 року N 1576-XII

 

Закон про господарські товариства

2.3

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

12 липня 2001 року N 2664-III

 

Закон про фінпослуги

2.4

Про захист економічної конкуренції

11 січня 2001 року N 2210-III

 

Закон про захист конкуренції

2.5

Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

01 липня 2004 року N 1961-IV

 

Закон про ОСЦПВ

2.6

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

05 квітня 2007 року N 877-V

 

Закон про держнагляд

2.7

Про акціонерні товариства

17 вересня 2008 року N 514-VI

 

Закон про акціонерні товариства

3

Постанова Кабінету Міністрів України

3.1

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

07 грудня 2016 року N 913

 

Ліцензійні умови N 913

4

Постанова Правління Національного банку України

4.1

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

29 грудня 2017 року N 148

 

Постанова НБУ N 148

5

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

5.1

Положення про Державний реєстр фінансових установ

28 серпня 2003 року N 41

11 вересня 2003 року за N 797/8118

Положення N 41

5.2

Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг

08 липня 2004 року N 1515

27 липня 2004 року за N 933/9532

Положення N 1515

5.3

Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

13 липня 2004 року N 1590

02 серпня 2004 року за N 955/9554

Професійні вимоги N 1590

5.4

Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ

19 квітня 2016 року N 825

16 травня 2016 року за N 722/28852

Положення N 825

II. Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) ломбардів

1

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

1.1

Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

04 листопада 2004 року N 2740

23 листопада 2004 року за N 1482/10081

Порядок N 2740

1.2

Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами

26 квітня 2005 року N 3981

24 травня 2005 року за N 565/10845

Положення N 3981

III. Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових компаній

1

Закон України

1.1

Про споживче кредитування

15 листопада 2016 року N 1734-VIII

 

Закон про споживче кредитування

2

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

2.1

Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

26 вересня 2017 року N 3840

24 жовтня 2017 року за N 1294/31162

Порядок N 3840

IV. Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових установ - юридичних осіб публічного права

1

Закон України

1.1

Про споживче кредитування

15 листопада 2016 року N 1734-VIII

 

Закон про споживче кредитування

V. Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) кредитних спілок

1

Закони України

1.1

Про кредитні спілки

20 грудня 2001 року N 2908-III

 

Закон про спілки

1.2

Про споживче кредитування

15 листопада 2016 року N 1734-VIII

 

Закон про споживче кредитування

2

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

2.1

Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки

11 листопада 2003 року N 116

25 листопада 2003 року за N 1078/8399

Перелік N 116

2.2

Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

25 грудня 2003 року N 177

19 січня 2004 року за N 69/8668

Порядок N 177

2.3

Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок

16 січня 2004 року N 7

03 лютого 2004 року за N 148/8747

Положення N 7

2.4

Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг

03 червня 2005 року N 4122

04 липня 2005 року за N 707/10987

Вимоги N 4122

2.5

Правила здійснення депозитних операцій кредитних спілок

30 грудня 2011 року N 821

10 лютого 2012 року за N 211/20524

Розпорядження N 821

VI. Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) страховиків

1

Закон України

1.1

Про страхування

07 березня 1996 року N 85/96-ВР

 

Закон про страхування

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

29 березня 2002 року N 402

 

Порядок N 402

2.2

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

01 червня 2002 року N 733

 

Порядок N 733

2.3

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

09 липня 2002 року N 944

 

Порядок N 944

2.4

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

19 серпня 2002 року N 1219

 

Порядок N 1219

2.5

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

16 листопада 2002 року N 1788

 

Порядок N 1788

2.6

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків

23 квітня 2003 року N 590

 

Порядок N 590

2.7

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

23 червня 2003 року N 953

 

Порядок N 953

2.8

Порядок розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

23 липня 2008 року N 671

 

Порядок N 671

2.9

Порядок і правила обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі

10 листопада 2010 року N 1033

 

Порядок N 1033

2.10

Порядок і правила обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

06 квітня 2011 року N 358

 

Порядок N 358

2.11

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування майнових ризиків під час промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"

13 листопада 2013 року N 979

 

Порядок N 979

2.12

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ

13 листопада 2013 року N 980

 

Порядок N 980

2.13

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою

13 листопада 2013 року N 981

 

Порядок N 981

2.14

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

19 серпня 2015 року N 624

 

Порядок N 624

2.15

Порядок і правила здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

06 вересня 2017 року N 676

 

Порядок N 676

3

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

3.1

Порядок і правила формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

13 листопада 2003 року N 123

02 грудня 2003 року за N 1107/8428

Положення N 123

3.2

Методика формування резервів із страхування життя

27 січня 2004 року N 24

16 лютого 2004 року за N 198/8797

Методика N 24

3.3

Порядок складання звітних даних страховиків

03 лютого 2004 року N 39

23 квітня 2004 року за N 517/9116

Порядок N 39

3.4

Методика формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя

17 грудня 2004 року N 3104

10 січня 2005 року за N 19/10299

Методика N 3104

3.5

Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

28 грудня 2004 року N 3197

09 лютого 2005 року за N 194/10474

Положення N 3197

3.6

Характеристика та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування

09 липня 2010 року N 565

16 листопада 2010 року за N 1119/18414

Розпорядження N 565

3.7

Вимоги до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика

04 лютого 2014 року N 295

03 березня 2014 року за N 344/25121

Вимоги N 295

3.8

Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

07 червня 2018 року N 850

06 липня 2018 року за N 782/32234

Положення N 850

VII. Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

1

Закон України

1.1

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

19 червня 2003 року N 978-IV

 

Закон
N 978-IV

2

Постанова Кабінету Міністрів України

2.1

Типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва

20 березня 2013 року N 227

 

Типовий договір N 227

3

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

3.1

Положення про обов'язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

08 серпня 2017 року N 3386

25 жовтня 2017 року за N 1311/31179

Положення N 3386

3.2

Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

26 вересня 2017 року N 3840

24 жовтня 2017 року за N 1294/31162

Порядок N 3840

VIII. Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

1

Закон України

1.1

Про фінансовий лізинг

16 грудня 1997 року N 723/97-ВР

 

Закон про фінлізинг

2

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

2.1

Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

22 січня 2004 року N 21

16 квітня 2004 року за N 492/9091

Положення N 21

IX. Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) адміністраторів недержавних пенсійних фондів

1

Закон України

1.1

Про недержавне пенсійне забезпечення

09 липня 2003 року N 1057-IV

 

Закон про НПЗ

2

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

2.1

Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

27 листопада 2003 року N 137

16 грудня 2003 року за N 1164/8485

Кваліфікаційні вимоги N 137

2.2

Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду

22 червня 2004 року N 1101

08 липня 2004 року за N 855/9454

Вимоги N 1101

2.3

Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

27 жовтня 2011 року N 674

13 січня 2012 року за N 41/20354

Положення N 674

2.4

Положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

04 грудня 2012 року N 2541

07 лютого 2013 року за N 226/22758

Положення N 2541

2.5

Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

03 грудня 2013 року N 4400

04 лютого 2014 року за N 218/24995

Положення N 4400

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

 

N з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

 

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)***

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього акта перевірки***

 

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*** (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

 

 

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

__________
*** Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано   :

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

Додаток 1
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) ломбардів

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

I. Загальні питання

1

Ломбард виконує нормативно-правові акти, якими встановлено умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981, яким визначено, що установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам Закону про господарські товариства, підпункту 1 пункту 1 розділу IV Положення N 41та містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які надає ломбард

В, С, Н

 

 

 

 

Закон про господарські товариства;
пункт 36 Ліцензійних умов N 913;
підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981; підпункт 1 пункту 1 розділу IV Положення N 41

2

Ломбард повідомив Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцять перший пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3

Ломбард дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги та Положення N 3981, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 7 Закону про фінпослуги;
абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
Положення N 3981

4

Ломбард виконує вимоги абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов, яким установлено, що фінансова установа зобов'язана викладати положення внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне і те саме слово не може вживатися для вираження різних понять. Різні слова не можуть вживатися для вираження одного і того самого поняття

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5

Ломбард використовує внутрішні правила, які не суперечать Положенню N 3981, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених розділом II Закону про споживачів

В, С, Н

 

 

 

 

Розділ II Закону про споживачів;
абзац восьмий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
Положення N 3981

6

Ломбард включає до договорів про надання фінансових послуг обов'язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

7

Ломбард надає фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статей 11, 18 Закону про споживачів, статті 10561 ЦКУ, пункту 3.3 розділу 3 Положення N 3981та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 6 Закону про фінпослуги;
статті 11, 18 Закону про споживачів;
стаття 10561ЦКУ;
абзац десятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
пункт 3.3 розділу 3 Положення N 3981

II. Спеціальні питання

8

Статутний (складений/пайовий) капітал ломбарду сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ у розмірі та спосіб, визначені частиною другою статті 9 Закону про фінпослуги, Законом про господарські товариства

В

 

 

 

 

Частина друга статті 9 Закону про фінпослуги;
Закон про господарські товариства;
абзац перший пункту 30 Ліцензійних умов N 913

9

У разі зменшення статутного (складеного/пайового) капіталу ломбард дотримується вимог в частині відповідності зменшеного розміру статутного (складеного/пайового) капіталу мінімальному розміру статутного (складеного/пайового) капіталу на дату державної реєстрації відповідних змін до статуту ломбарду

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 31 Ліцензійних умов N 913

10

Формування або збільшення статутного (складеного/пайового) капіталу ломбарду відбувається виключно в грошовій формі, якщо інше не передбачено законом, за рахунок грошових коштів із підтверджених джерел походження

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 32 Ліцензійних умов N 913

11

Ломбард виконує вимоги нормативно-правових актів, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме абзацу першого підпункту 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981, яким визначено, що у повному найменуванні ломбарду має міститись слово "ломбард"

В

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913;
абзац перший підпункту 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981

12

Ломбард виконує вимоги нормативно-правових актів, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме абзацу другого підпункту 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981, яким встановлено заборону використовувати найменування, тотожні існуючим найменуванням ломбардів, як повні, так і скорочені, та торгові марки інших ломбардів, зареєстровані в установленому законодавством порядку, за відсутності на це законних підстав, а також похідні від найменувань торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів фінансових послуг та інших осіб

В

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913;
абзац другий підпункту 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981

13

Ломбард на будь-яку дату дотримується обов'язкового нормативу достатності капіталу, установленого підпунктом 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 34 Ліцензійних умов N 913;
підпункт 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981

14

Ломбард дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов N 913, розділом 2 Положення N 1515та підпунктом 2.1.7 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981

В, С

 

 

 

 

Пункт 37 Ліцензійних умов N 913;
розділ 2 Положення N 1515;
підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981

15

Ломбард дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов N 913

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 38 Ліцензійних умов N 913

16

Професійні якості керівника, головного бухгалтера ломбарду відповідають вимогам, установленим розділами 2, 3 Професійних вимог N 1590

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 21 Ліцензійних умов N 913;
розділи 2, 3 Професійних вимог N 1590

17

Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу ломбарду, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю у ломбарді, є бездоганною

В, С

 

 

 

 

Пункт 22 Ліцензійних умов N 913

18

Ломбард дотримується вимог статті 10 Закону про фінансові послугищодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів

В

 

 

 

 

Стаття 10 Закону про фінпослуги;
пункт 23 Ліцензійних умов N 913

19

Ломбард має окреме нежитлове приміщення (на правах власності або користування), призначене для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду, і спеціальне місце зберігання заставленого майна відповідно до вимог підпункту 3 пункту 1 розділу VIII Положення N 41

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 96 Ліцензійних умов N 913; підпункт 3 пункту 1 розділу VIII Положення N 41

20

Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 28 Ліцензійних умов N 913

21

Ломбард має облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим розділом 4 Положення N 3981, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. Дані облікової та реєструючої систем ломбарду на будь-яку дату відповідають даним бухгалтерського обліку ломбарду

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 26 Ліцензійних умов N 913;
розділ 4 Положення N 3981

22

Ломбард має комп'ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої Порядком N 2740, та засоби зв'язку (телефон, Інтернет, електронну пошту)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 27 Ліцензійних умов N 913;
Порядок N 2740

23

Ломбард забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), а ліцензіат дотримується вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ N 148

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 29 Ліцензійних умов N 913;
Постанова НБУ N 148;

24

Ломбард виконує вимоги Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надає на такі вимоги інформацію і звітність у встановлений у них строк

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

25

Ломбард надає клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечує її актуальність

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 12 Закону про фінпослуги;
абзац чотирнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

26

Ломбард розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121 Закону про фінпослуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці)

В, С

 

 

 

 

Частини четверта, п'ята статті 121Закону про фінпослуги;
абзац п'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

27

Ломбард має та підтримує в робочому стані власний веб-сайт (веб-сторінку) в Інтернеті, на якому розміщує інформацію про свою діяльність, визначену частиною четвертою статті 121 Закону про фінпослуги та розділом II Положення N 825

В, С

 

 

 

 

Частина четверта статті 121 Закону про фінпослуги;
абзац шістнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
розділ II Положення N 825

28

Ломбард затвердив режим робочого часу (зокрема для своїх відокремлених підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, розмістив зазначену інформацію на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечує її актуальність

В, С

 

 

 

 

Абзац сімнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

29

Ломбард здійснює корпоративне управління відповідно до вимог статті 8 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 8 Закону про фінпослуги;
абзац другий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

30

Ломбард виконує вимоги нормативно-правових актів, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме пункту 2.3 розділу 2 Положення N 3981, яким установлена заборона розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або не капітальних спорудах

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913;
пункт 2.3 розділу 2 Положення N 3981

31

Ломбард на будь-яку дату дотримується вимог щодо формування резервного капіталу та інших обов'язкових резервів, установлених підпунктом 2.1.10 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 34 Ліцензійних умов N 913;
підпункт 2.1.10 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981

32

Ломбард відповідно до статті 14 Закону про фінпослугиведе облік, складає та подає до Нацкомфінпослуг фінансову та фінансову консолідовану звітність, звітні дані, іншу інформацію та документи в порядку та на підставі вимог, визначених Порядком N 2740

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги;
абзац дванадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
Порядок N 2740

33

Ломбард розмістив внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

34

Ломбард використовує у внутрішніх правилах поняття, які відповідають поняттям, визначеним законодавством. У разі застосування понять, не визначених законодавством, ломбард надав у внутрішніх правилах їх визначення

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

35

Ломбард виконує укладені ним договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених книгою п'ятою ЦКУта статтею 6 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Книга п'ята ЦКУ; стаття 6 Закону про фінпослуги;
пункт 35 Ліцензійних умов N 913

36

Ломбард виконує вимоги пункту 36 Ліцензійних умов N 913, а саме щодо:

В, С, Н

Х

Х

Х

Х

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

36.1

Умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, установлені пунктом 1 розділу XVIII, пунктом 2 розділу XIV Положення N 41

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2 розділу XIV, пункт 1 розділу XVIII Положення N 41

36.2

Вимог та рішень Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надає на такі вимоги інформацію і звітність у встановлений у них строк

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

37

Ломбард дотримується вимог статей 4 - 18 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Статті 4 - 18 Закону про фінпослуги;
абзац дев'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

38

Ломбард уніс інформацію про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII Положення N 41

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
розділ XVII Положення N 41

____________
Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

Примітка. Ступені ризику ломбардів:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 38;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 7, 9, 10, 13 - 17, 19 - 38;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 6, 9, 10, 13, 15 -16, 19 - 25, 28 - 38.

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

Додаток 2
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових компаній

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

I. Загальні питання

1

Фінансова компанія повідомила Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцять перший пункту 24 Ліцензійних умов N 913

2

Фінансова компанія дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, статей 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 7 Закону про фінпослуги;
статті 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів;
абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3

Фінансова компанія виконує вимоги абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов N 913, яким установлено, що фінансова установа зобов'язана викладати положення внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне і те саме слово не може вживатися для вираження різних понять. Різні слова не можуть вживатися для вираження одного і того самого поняття

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

4

Фінансова компанія використовує внутрішні правила, які не суперечать законодавству з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених розділом II Закону про споживачів, розділами II, III Закону про споживче кредитування

В, С, Н

 

 

 

 

Розділ II Закону про споживачів;
розділи II, III Закону про споживче кредитування; абзац восьмий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5

Фінансова компанія включає до договорів про надання фінансових послуг обов'язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

6

Фінансова компанія надає фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статті 18 Закону про споживачів, розділу II Закону про споживче кредитування, статті 10561 ЦКУ та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою компанією

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 6 Закону про фінпослуги;
стаття 18 Закону про споживачів;
розділ II Закону про споживче кредитування; стаття 10561ЦКУ;
абзац десятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

II. Спеціальні питання

7

Статутний (складений/пайовий) капітал фінансової компанії сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ у розмірі та спосіб, визначені частиною другою статті 9 Закону про фінпослуги, Законом про акціонерні товариства

В

 

 

 

 

Частина друга статті 9 Закону про фінпослуги;
Закон про акціонерні товариства;
абзац перший пункту 30 Ліцензійних умов N 913

8

У разі зменшення статутного (складеного/пайового) капіталу фінансова компанія дотримується вимог в частині відповідності зменшеного розміру статутного (складеного/пайового) капіталу мінімальному розміру статутного (складеного/пайового) капіталу на дату державної реєстрації відповідних змін до статуту фінансової компанії

В

 

 

 

 

Пункт 31 Ліцензійних умов N 913

9

Формування або збільшення статутного (складеного/пайового) капіталу фінансової компанії відбувається виключно в грошовій формі, якщо інше не передбачено законом, за рахунок грошових коштів із підтверджених джерел походження

В

 

 

 

 

Пункт 32 Ліцензійних умов N 913

10

Фінансова компанія на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримує розмір власного капіталу (за винятком субординованого боргу) у розмірі, встановленому пунктом 1 розділу IX Положення N 41

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 33 Ліцензійних умов N 913; пункт 1 розділу IX Положення N 41

11

Фінансова компанія дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов N 913, розділом 2 Положення N 1515

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 37 Ліцензійних умов N 913;
розділ 2 Положення N 1515

12

Фінансова компанія дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов N 913

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 38 Ліцензійних умов N 913

13

Професійні якості керівника, головного бухгалтера фінансової компанії відповідають вимогам, установленим розділами 2, 3 Професійних вимог N 1590

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 21 Ліцензійних умов N 913;
розділи 2, 3 Професійних вимог N 1590

14

Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу фінансової компанії, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю у фінансовій компанії, є бездоганною

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 22 Ліцензійних умов N 913

15

Фінансова компанія дотримується вимог статті 10 Закону про фінпослуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 10 Закону про фінансові послуги;
пункт 23 Ліцензійних умов N 913

16

Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформацію про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщено у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 28 Ліцензійних умов N 913

17

Фінансова компанія має комп'ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити ведення обліку, реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої Порядком N 3840, та засоби зв'язку (телефон, Інтернет, електронну пошту)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 27 Ліцензійних умов N 913;
Порядок N 3840

18

Фінансова компанія забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), а ліцензіат дотримується вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених постановою НБУ N 148

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 29 Ліцензійних умов N 913;
Постанова НБУ N 148

19

Фінансова компанія виконує вимоги Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надає на такі вимоги інформацію і звітність у встановлений у них строк

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

20

Фінансова компанія надає клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечує її актуальність

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 12 Закону про фінпослуги;
абзац чотирнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

21

Фінансова компанія розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121Закону про фінпослуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці)

В, С, Н

 

 

 

 

Частини четверта, п'ята статті 121Закону про фінпослуги;
абзац п'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

22

Фінансова компанія має та підтримує в робочому стані власний веб-сайт (веб-сторінку) в Інтернеті, на якому розміщує інформацію про свою діяльність, визначену частиною четвертою статті 121 Закону про фінпослуги та розділом II Положення N 825

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 121 Закону про фінпослуги;
абзац шістнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913; розділ II Положення N 825

23

Фінансова компанія затвердила режим робочого часу (зокрема для своїх відокремлених підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви і розмістила зазначену інформацію на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечує її актуальність

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сімнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

24

Фінансова компанія забезпечила відповідно до затвердженого режиму роботи присутність уповноваженої особи з роботи з клієнтами фінансової компанії за місцезнаходженням фінансової компанії та її відокремлених підрозділів

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац вісімнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

25

Фінансова компанія дотримується вимог статей 4 - 18 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Статті 4 - 18 Закону про фінпослуги;
абзац дев'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

26

Фінансова компанія здійснює корпоративне управління відповідно до вимог статті 8 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 8 Закону про фінпослуги;
абзац другий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

27

Фінансова компанія відповідно до статті 14 Закону про фінпослуги веде облік, складає та подає до Нацкомфінпослуг фінансову та фінансову консолідовану звітність, звітні дані, іншу інформацію та документи в порядку та на підставі вимог, визначених Порядком N 3840

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги;
абзац дванадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
Порядок N 3840

28

Фінансова компанія розмістила внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

29

Фінансова компанія використовує у внутрішніх правилах поняття, які відповідають поняттям, визначеним законодавством. У разі застосування понять, не визначених законодавством, фінансова компанія надала у внутрішніх правилах їх визначення

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

30

Фінансова компанія виконує укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених книгою п'ятою ЦКУта статтею 6 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Книга п'ята ЦКУ;
стаття 6 Закону про фінпослуги;
пункт 35 Ліцензійних умов N 913

31

Фінансова компанія виконує вимоги пункту 36 Ліцензійних умов N 913, а саме щодо:

В, С, Н

Х

Х

Х

Х

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

31.1

умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, установлених пунктом 1 розділу XVIII, пунктом 2 розділу XIV Положення N 41

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 1 розділу XVIII, пункт 2 розділу XIV Положення N 41

31.2

вимог та рішень Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надає на такі вимоги інформацію і звітність у встановлений у них строк

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

32

Фінансова компанія внесла інформацію про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII Положення N 41

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
розділ XVII Положення N 41

III. Спеціальні питання щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових компаній, які надають фінансові послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

33

Фінансова компанія виконує вимоги пункту 90 Ліцензійних умов N 913, яким установлено, що фінансова установа та постачальник товару не можуть бути особами, пов'язаними відносинами контролю, у значенні терміна, наведеного в Законі про захист конкуренції

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 1 Закону про захист конкуренції;
пункт 90 Ліцензійних умов N 913

34

Фінансова компанія до укладення з учасником групи договору про адміністрування ознайомила його з внутрішніми правилами надання фінансових послуг, умовами договору про адміністрування та надала учаснику групи інформацію, визначену статтею 12 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 12 Закону про фінпослуги;
пункт 91 Ліцензійних умов N 913

35

Внутрішні правила надання фінансових послуг містять усі положення, визначені пунктом 92 Ліцензійних умов N 913

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 92 Ліцензійних умов N 913

36

Фінансова компанія надає послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги та статей 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 6 Закону про фінпослуги;
статті 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів;
пункт 93 Ліцензійних умов N 913

37

Фінансова компанія складає довідки про ознайомлення учасника групи з внутрішніми правилами надання фінансових послуг, які додаються до договорів про адміністрування, містять підписи учасників групи та дати їх складення

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 93 Ліцензійних умов N 913

38

Фінансова компанія здійснює всі необхідні заходи для забезпечення надійного зберігання та цільового використання об'єднаних грошових коштів учасників групи

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 94 Ліцензійних умов N 913

39

У разі розміщення фінансовою компанією тимчасово вільних грошових коштів учасників групи на депозитних рахунках у банках такі кошти розміщуються окремо від власних коштів фінансової компанії

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 94 Ліцензійних умов N 913

40

Фінансова компанія використовує періодичні платежі учасників групи виключно для цілей, установлених пунктом 94 Ліцензійних умов

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 94 Ліцензійних умов N 913

41

Фінансова компанія не привласнює сплачені учасником групи періодичні платежі, а також не надає їх учаснику групи у вільне розпорядження, за винятком випадків повернення періодичних платежів внаслідок розірвання договору про адміністрування

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 94 Ліцензійних умов N 913

____________
Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

Примітки:

1. Ступені ризику фінансових компаній, які надають фінансові послуги інші, ніж адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 32;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 6, 10 - 32;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 6, 10 - 32.

2. Ступені ризику фінансових компаній, які надають фінансову послугу з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 41;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 6, 10 - 41;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 6, 10 - 41.

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

Додаток 3
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових установ - юридичних осіб публічного права

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

I. Загальні питання

1

Фінансова установа повідомила Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцять перший пункту 24 Ліцензійних умов N 913

2

Фінансова установа дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, статей 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 7 Закону про фінпослуги;
статті 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів;
абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3

Фінансова установа виконує вимоги абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов N 913, яким установлено, що фінансова установа зобов'язана викладати положення внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне і те саме слово не може вживатися для вираження різних понять. Різні слова не можуть вживатися для вираження одного і того самого поняття

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

4

Фінансова установа використовує внутрішні правила, які не суперечать законодавству з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених розділом II Закону про споживачів, розділами II, III Закону про споживче кредитування

В, С, Н

 

 

 

 

Розділ II Закону про споживачів;
розділи II, III Закону про споживче кредитування;
абзац восьмий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5

Фінансова установа надає фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статті 18 Закону про споживачів, розділу II Закону про споживче кредитування, статті 10561 ЦКУ та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою установою. Якщо відповідно до вимог законодавства додатком до внутрішніх правил надання фінансових послуг є типовий договір, договори з надання фінансових послуг, що укладаються фінансовою установою, повинні відповідати такому типовому договору

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 6 Закону про фінпослуги; стаття 18 Закону про споживачів;
розділ II Закону про споживче кредитування; стаття 10561ЦКУ; абзац десятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

6

Фінансова установа включає до договорів про надання фінансових послуг обов'язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

7

Фінансова установа веде журнал обліку укладених і виконаних договорів у хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) з обов'язковим зазначенням інформації, установленої пунктом 70 Ліцензійних умов N 913

В

 

 

 

 

Пункт 70 Ліцензійних умов N 913

8

У картках обліку виконання договорів зазначено інформацію, установлену пунктом 71 Ліцензійних умов N 913

В

 

 

 

 

Пункт 71 Ліцензійних умов N 913

II. Спеціальні питання

9

Фінансова установа здійснює корпоративне управління відповідно до вимог статті 8 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 8 Закону про фінпослуги;
абзац другий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

10

Фінансова установа дотримується внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких визначено Положенням N 41

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 24 Ліцензійних умов N 913

11

Фінансова установа розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 121 Закону про фінпослуги;
абзац п'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

12

Фінансова установа внесла інформацію про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII Положення N 41

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
розділ XVII Положення N 41

13

Фінансова установа відповідно до статті 14 Закону про фінпослуги веде облік, складає та подає до Нацкомфінпослуг фінансову та фінансову консолідовану звітність, звітні дані, іншу інформацію та документи в порядку та на підставі вимог, визначених Порядком N 3840

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги;
абзац дванадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913; Порядок N 3840

14

Фінансова установа надає клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечує її актуальність

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 12 Закону про фінпослуги;
абзац чотирнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

15

Фінансова установа розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121Закону про фінпослуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці)

В, С, Н

 

 

 

 

Частини четверта, п'ята статті 121Закону про фінпослуги;
абзац п'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

16

Професійні якості керівника, головного бухгалтера фінансової установи відповідають вимогам, установленим розділами 2, 3 Професійних вимог N 1590

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 21 Ліцензійних умов N 913;
розділи 2, 3 Професійних вимог N 1590

17

Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу фінансової установи, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю у фінансовій установі, є бездоганною

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 22 Ліцензійних умов N 913

18

Фінансова установа дотримується вимог статті 10 Закону про фінпослуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів

В

 

 

 

 

Стаття 10 Закону про фінпослуги;
пункт 23 Ліцензійних умов N 913

19

Фінансова установа веде облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зберігає не менше ніж п'ять років після виконання всіх зобов'язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 25 Ліцензійних умов N 913

20

Фінансова установа має облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим Положенням N 41, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. Дані облікової та реєструючої систем фінансової установи на будь-яку дату відповідають даним бухгалтерського обліку

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 26 Ліцензійних умов N 913; Положення N 41

21

Фінансова установа має комп'ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити облік та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, та засоби зв'язку (телефон, Інтернет, електронну пошту)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 27 Ліцензійних умов N 913;
Порядок N 3840

22

Фінансова установа має у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 28 Ліцензійних умов N 913

23

Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 28 Ліцензійних умов N 913

24

Фінансова установа забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), а ліцензіат дотримується вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених постановою НБУ N 148

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 29 Ліцензійних умов N 913;
Постанова НБУ N 148

25

Формування або збільшення статутного (складеного/пайового) капіталу фінансової установи відбувається виключно у грошовій формі, якщо інше не передбачено законом, за рахунок грошових коштів із підтверджених джерел походження

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 9 Закону про фінпослуги; пункт 32 Ліцензійних умов N 913

26

Фінансова установа дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов N 913, розділом 2 Положення N 1515

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 37 Ліцензійних умов N 913;
розділ 2 Положення N 1515

27

Фінансова установа дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов N 913

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 38 Ліцензійних умов N 913

28

Фінансова установа здійснює реєстрацію договорів про фінансові послуги шляхом ведення журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг та карток обліку укладених та виконаних договорів, які повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій. Фінансова установа веде такий облік в електронному вигляді з обов'язковою можливістю роздрукування інформації у будь-який момент, а також забезпечує можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 69 Ліцензійних умов N 913

29

Фінансова установа виконує вимоги пункту 36 Ліцензійних умов N 913, а саме щодо:

В, С, Н

Х

Х

Х

Х

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

29.1

умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, що установлені пунктом 2 розділу XIV, пунктом 1 розділу XVIII Положення N 41

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2 розділу XIV, пункт 1 розділу XVIII Положення N 41

29.2

вимог та рішень Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надає на такі вимоги інформацію і звітність у встановлений у них строк

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

30

Фінансова установа виконує укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених книгою п'ятою ЦКУта статтею 6 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Книга п'ята ЦКУ;
стаття 6 Закону про фінпослуги;
пункт 35 Ліцензійних умов N 913

31

Фінансова установа дотримується вимог статей 4 - 18 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Статті 4 - 18 Закону про фінпослуги; абзац дев'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

____________
Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

Примітка. Ступені ризику фінансових установ - юридичних осіб публічного права:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 31;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 6, 9 - 17, 19 - 31;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 6, 9 - 17, 19 - 31.

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

Додаток 4
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) кредитних спілок

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

I. Загальні питання

1

Кредитна спілка повідомила Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцять перший пункту 24 Ліцензійних умов N 913

2

Кредитна спілка дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, статей 10, 11, 15, 18, 19 Закону про споживачів, Переліку N 116, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 7 Закону про фінпослуги;
статі 10, 11, 15, 18, 19 Закону про споживачів;
Перелік N 116;
абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

3

Кредитна спілка виконує вимоги абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов, яким установлено, що фінансова установа зобов'язана викладати положення внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне і те саме слово не може вживатися для вираження різних понять. Різні слова не можуть вживатися для вираження одного і того самого поняття

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

4

Кредитна спілка використовує внутрішні правила, які не суперечать законодавству з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених розділом II Закону про споживачів, розділами II, III Закону про споживче кредитування

В, С, Н

 

 

 

 

Розділ II Закону про споживачів;
розділи II, III Закону про споживче кредитування;
абзац восьмий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

5

Кредитна спілка надає фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статті 18 Закону про споживачів, розділу II Закону про споживче кредитування, статті 10561 ЦКУ та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою установою

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 6 Закону про фінпослуги;
стаття 18 Закону про споживачів;
розділ II Закону про споживче кредитування; стаття 10561ЦКУ;
абзац десятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

6

Кредитна спілка включає до договорів про надання фінансових послуг обов'язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

II. Спеціальні питання

7

Кредитна спілка здійснює корпоративне управління відповідно до вимог статті 8 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 8 Закону про фінпослуги; абзац другий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

8

Кредитна спілка дотримується внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких визначено Переліком N 116

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 24 Ліцензійних умов N 913; Перелік N 116

9

Кредитна спілка розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 121 Закону про фінпослуги;
абзац п'ятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

10

Кредитна спілка внесла інформацію про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII Положення N 41

В, С

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
розділ XVII Положення N 41

11

Кредитна спілка відповідно до статті 14 Закону про фінпослуги веде облік, складає та подає до Нацкомфінпослуг фінансову та фінансову консолідовану звітність, звітні дані, іншу інформацію та документи в порядку та на підставі вимог, визначених Порядком N 177

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги;
Порядок N 177;
абзац дванадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

12

Кредитна спілка підтверджує у строки, передбачені Порядком N 177, достовірність та повноту річної фінансової звітності та річних звітних даних висновком аудитора (аудиторської фірми), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац тринадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
Порядок N 177

13

Кредитна спілка надає клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечує її актуальність

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 12 Закону про фінпослуги;
абзац чотирнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

14

Кредитна спілка розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121Закону про фінпослуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці)

В, С, Н

 

 

 

 

Частини четверта, п'ята статті 121Закону про фінпослуги;
абзац п'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

15

Професійні якості керівника, головного бухгалтера кредитної спілки відповідають вимогам, установленим розділами 2, 3 Професійних вимог N 1590

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 21 Ліцензійних умов N 913;
розділи 2, 3 Професійних вимог N 1590

16

Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу фінансової установи є бездоганною

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 22 Ліцензійних умов N 913

17

Кредитна спілка дотримується вимог статті 10 Закону про фінпослуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів

В

 

 

 

 

Стаття 10 Закону про фінпослуги;
пункт 23 Ліцензійних умов N 913

18

Кредитна спілка веде облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зберігає не менше ніж п'ять років після виконання всіх зобов'язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 25 Ліцензійних умов N 913

19

Кредитна спілка має облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим Вимогами N 4122, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. Дані облікової та реєструючої систем фінансової установи на будь-яку дату відповідають даним бухгалтерського обліку

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 26 Ліцензійних умов N 913, Положення N 4122

20

Кредитна спілка має комп'ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої Порядком N 177, та засоби зв'язку (телефон, Інтернет, електронну пошту)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 27 Ліцензійних умов N 913;
Порядок N 177

21

Кредитна спілка має у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 28 Ліцензійних умов N 913

22

Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 28 Ліцензійних умов N 913

23

Кредитна спілка забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), а ліцензіат дотримується вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених постановою НБУ N 148

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 29 Ліцензійних умов N 913;
Постанова НБУ N 148

24

Кредитна спілка на будь-яку дату дотримується обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержується інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, установлених Положенням N 7, а також вимог Закону про спілки та Положення N 7 щодо формування резервного капіталу

В, С, Н

 

 

 

 

Закон про спілки;
пункт 34 Ліцензійних умов N 913;
Положення N 7

25

Кредитна спілка дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов N 913, розділом 2 Положення N 1515

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 37 Ліцензійних умов N 913;
розділ 2 Положення N 1515

26

Кредитна спілка провадить господарську діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення виключно після отримання відповідної ліцензії

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 38 Ліцензійних умов N 913

27

Кредитна спілка забезпечує виконання статті 18 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 18 Закону про фінпослуги;
пункт 39 Ліцензійних умов N 913

28

Кредитна спілка виконує вимоги пункту 41 Ліцензійних умов N 913, яким установлено, що фінансова установа (крім страховика) не має права укладати договори щодо надання фінансових послуг (крім договорів страхування та договорів фінансового лізингу), зобов'язання за якими визначені як грошовий еквівалент в іноземній валюті

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 41 Ліцензійних умов N 913

29

Кредитна спілка виконує вимоги пункту 36 Ліцензійних умов N 913, а саме щодо:

В, С, Н

Х

Х

Х

Х

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913

29.1

умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, що установлені пунктом 2 розділу XIV, пунктом 1 розділу XVIII Положення N 41

 

 

 

 

 

Пункт 2 розділу XIV, пункт 1 розділу XVIII Положення N 41

29.2

вимог та рішень Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надає на такі вимоги інформацію і звітність у встановлений у них строк

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 36 Ліцензійних умов N 913;
пункт 2 розділу XIV, пункт 1 розділу XVIII Положення N 41

30

Кредитна спілка виконує укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених книгою п'ятою ЦКУ, статтею 6 Закону про фінпослуги, частиною сьомою статті 10 Закону про спілки

В, С, Н

 

 

 

 

Книга п'ята ЦКУ;
стаття 6 Закону про фінпослуги;
частина сьома статті 10 Закону про спілки;
пункт 35 Ліцензійних умов N 913

31

Кредитна спілка дотримується вимог статей 4 - 18 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Статті 4 - 18 Закону про фінпослуги; абзац дев'ятнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

32

Кредитна спілка виконує визначені статтею 11 Закону про спілки права членів кредитної спілки, зокрема з питань управління кредитною спілкою та отримання інформації про діяльність кредитної спілки

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 11 Закону про спілки;
пункт 61 Ліцензійних умов N 913

33

Кредитна спілка під час прийняття членів до своєї спілки дотримується ознаки членства, визначеної її статутом відповідно до статей 6, 7 Закону про спілки

В, С, Н

 

 

 

 

Статті 6, 7 Закону про спілки;
пункт 62 Ліцензійних умов N 913

34

Кредитна спілка скликає загальні збори у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік з дотриманням вимог статті 14 Закону про спілки

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про спілки;
пункт 63 Ліцензійних умов N 913

35

Кредитна спілка зберігає протягом її діяльності документи, що підтверджують дотримання кредитною спілкою порядку повідомлення членів кредитної спілки про скликання загальних зборів

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 64 Ліцензійних умов N 913

36

Кредитна спілка провадить свою діяльність виключно в межах, визначених її статутом та статтею 21 Закону про спілки, а також відповідно до положення про фінансові послуги кредитної спілки та інших внутрішніх положень кредитної спілки, розроблених та затверджених кредитною спілкою згідно з вимогами Переліку N 116

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 65 Ліцензійних умов N 913

37

Кредитна спілка дотримується правил залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, визначених Розпорядженням N 821

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 66 Ліцензійних умов N 913;
Розпорядження N 821

38

Кредитна спілка формує капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки та визначає порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених статтею 20 Закону про спілки та Положенням N 7

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 20 Закону про спілки;
пункт 67 Ліцензійних умов N 913;
Положення N 7

____________
Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

Примітка. Ступені ризику кредитних спілок:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1 - 38;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1 - 16, 18 - 38;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1 - 9, 11 - 16, 18 - 38.

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

Додаток 5
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) страховиків

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

I. Загальні питання

1

Страховик повідомив Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцять перший пункту 24 Ліцензійних умов N 913

2

Страховик дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 17 Закону про страхування; абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов N 913;
Розпорядження N 565

3

Страховик використовує внутрішні правила, які не суперечать законодавству з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених розділом II Закону про споживачів

В, С, Н

 

 

 

 

Розділ II Закону про споживачів; стаття 17 Закону про страхування;
абзац восьмий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

4

Страховик надає фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статей 11, 18 Закону про споживачів, статті 10561 ЦКУ, статей 4, 9, 16, 18, 34 Закону про страхування та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою установою

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 6 Закону про фінпослуги; статті 11, 18 Закону про споживачів; статті 4, 9, 16, 18 Закону про страхування; стаття 10561ЦКУ;
абзац десятий пункту 24 Ліцензійних умов N 913

II. Спеціальні питання

5

Страховик розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати

В, С, Н