Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. N 39

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. N 39

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, є:

обсяги, масштаб діяльності суб'єкта господарювання;

фінансові показники діяльності суб'єкта господарювання;

наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів у діяльності суб'єкта господарювання.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, їх показники, кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) щодо провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку стосовно діяльності суб'єктів господарювання, що віднесені:

до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;

до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;

до низького ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

 

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків
від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Інші суспільні інтереси (О6)

порушення прав та інтересів учасників ринку цінних паперів

втрата коштів та цінних паперів;
неможливість підтвердження права власності на цінні папери;
неможливість приймати участь в управлінні акціонерним товариством

обсяги, масштаб діяльності суб'єкта господарювання;
фінансові показники діяльності суб'єкта господарювання;
наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів у діяльності суб'єкта господарювання

 

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, їх показників, кількості балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники*

Кількість балів

1. Обсяги, масштаб діяльності суб'єкта господарювання

1) суб'єкти господарювання з показниками за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, що посідають у переліку, який складається на підставі наявних у НКЦПФР адміністративних даних/фінансової звітності (за певним видом професійної діяльності), з першої по сьому позиції в сторону зменшення:

 

суб'єкти господарювання, що є торговцями цінними паперами, - за обсягами торгів на фондовому ринку, обсягами торгівлі за видами фінансових інструментів фондового ринку

41

суб'єкти господарювання, що провадять депозитарну діяльність, - за кількістю рахунків депонентів, кількістю цінних паперів, що обліковуються на рахунках депонентів

41

суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), - за вартістю активів фондів, які перебувають в управлінні

41

2) суб'єкти господарювання з показниками за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, що посідають у переліку, який складається на підставі наявних у НКЦПФР адміністративних даних/фінансової звітності (за певним видом професійної діяльності), з восьмої по п'ятнадцяту позиції в сторону зменшення за показниками критеріїв, що зазначені у показнику 1 критерію 1

21

2. Фінансові показники діяльності суб'єкта господарювання

1) суб'єкти господарювання, які мали відхилення пруденційних показників від установлених нормативних значень та не подали НКЦПФР план заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника (далі - план заходів) або не привели значення пруденційних показників у відповідність з нормативними значеннями протягом строку, встановленого планом заходів

6

2) суб'єкти господарювання, в яких показник доходу від провадження основної діяльності становить менш як 10 відсотків загального обсягу доходів

5

3) суб'єкти господарювання, в яких показник нематеріальних активів становить більш як 25 відсотків активів

5

4) суб'єкти господарювання, у яких зобов'язання перевищують активи

5

5) суб'єкти господарювання, які мали три і більше випадків виникнення відхилення пруденційних показників від установлених нормативних значень та привели їх значення у відповідність з нормативними значеннями протягом строку, встановленого нормативно-правовими актами НКЦПФР або планом заходів

6

3. Наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів у діяльності суб'єкта господарювання

1) суб'єкти господарювання, що провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, які протягом останніх трьох років мали одну з таких ознак:

 

вчинення трьох і більше порушень законодавства на ринку цінних паперів

5

порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

6

вчинення порушення з ознаками маніпулювання на фондовому ринку

6

наявність двох і більше випадків невиконання розпоряджень НКЦПФР про усунення порушень законодавства про цінні папери

5

наявність двох і більше випадків невиконання вимог НКЦПФР

5

2) суб'єкти господарювання, що провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, які протягом останніх трьох років мали одну з таких ознак:

 

провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів без порушень законодавства про цінні папери

0

вчинення одного чи двох порушень законодавства на ринку цінних паперів, крім порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або порушення з ознаками маніпулювання на фондовому ринку

0

наявність одного випадку невиконання розпорядження НКЦПФР про усунення порушень законодавства про цінні папери та/або вимоги НКЦПФР

0

____________
Для показників критеріїв 1 та 2 періодом оцінки відповідності є період з 1 липня року, що передує року складення (оновлення) переліку суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), по 1 липня року, в якому складається (оновлюється) такий перелік.

 

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

alt

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений - Минрегион рекомендует "Зодчий".