Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1.1 от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. N 759

Київ

Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1196 "Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів"(Офіційний вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2820), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. N 759

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

1. Пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

відпрацьоване ядерне паливо - ядерне паливо, опромінене в активній зоні ядерного реактора та остаточно вилучене з неї;

джерело випромінювання, що вилучено з ужитку, - закрите джерело іонізуючого випромінювання, яке не використовується чи використання якого не планується під час діяльності, на провадження якої видано ліцензію;

додаткові вимоги - вимоги, що встановлюються для здійснення перевезення (з урахуванням особливостей перевезення конкретного вантажу) радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива, які випливають із положень законодавства про перевезення радіоактивних матеріалів у разі транзиту радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива, положень законодавства про поводження з радіоактивними відходами або відпрацьованим ядерним паливом і перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх ввезення або вивезення;

країна походження - країна, з якої планується здійснити чи здійснюється перевезення;

країна призначення - країна, до якої планується здійснити або здійснюється перевезення;

країна транзиту - країна, крім країни походження або країни призначення, через територію якої планується здійснити чи здійснюється перевезення;

стандартний документ - документ, який використовується для здійснення узгодження компетентними органами перевезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про перевезення небезпечних вантажів", Положенні про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2771).

3. Для отримання дозволу заявник подає до Держатомрегулювання заяву про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів (далі - заява).".

2. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі коли країна походження, країна призначення або країна транзиту є державою - членом ЄС, під час перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива до заяви додається заповнений стандартний документ або у разі, коли таке узгодження було здійснене раніше, - копія стандартного документа.

У стандартному документі може бути зазначено про узгодження більше ніж одного перевезення в разі, коли:

радіоактивні відходи або відпрацьоване ядерне паливо мають однакові фізичні, хімічні та радіаційні характеристики;

перевезення здійснюється від однієї і тієї самої експлуатуючої організації (оператора) або вантажовідправника до одного і того самого вантажоодержувача, а для узгодження такого перевезення залучаються одні і ті самі компетентні органи;

вантаж прямує транзитом через територію третіх країн, такий транзит здійснюється через один і той самий прикордонний пост в Україні та через один і той самий прикордонний пост в суміжній третій країні, якщо інше не погоджено компетентними органами країн.".

3. Пункт 5 доповнити новим другим реченням такого змісту: "Стандартний документ заповнюється англійською мовою за формою, що затверджується Держатомрегулюванням.".

4. У пункті 6:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"Держатомрегулювання в разі потреби надсилає до центральних органів виконавчої влади запити з питань, що можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту радіоактивних матеріалів під час їх перевезення, та здійснює узгодження з компетентними органами перевезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива в разі вивезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива з України на територію інших країн, ввезення на територію України радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок надання послуг Україні іншою країною і які відповідно до контракту між суб'єктами цих країн підлягають поверненню в Україну, і транзиту радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива через територію України.";

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Узгодження з компетентними органами не здійснюється в разі:

перевезення джерел випромінювання, що вилучені з ужитку, до їх постачальника, виробника або до об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;

перевезення радіоактивних матеріалів, відновлених шляхом переробки, для їх подальшого використання;

перевезення відходів, що містять тільки радіоактивні матеріали природного походження, які не були утворені внаслідок будь-якої діяльності у сфері використання ядерної енергії.".

5. Доповнити Порядок пунктами 61 - 66 такого змісту:

"61. У разі вивезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива з України на територію інших країн Держатомрегулювання:

здійснює попередній розгляд протягом 10 робочих днів після надходження від експлуатуючої організації (оператора) або вантажовідправника стандартного документа та надсилає його до компетентних органів країн призначення та транзиту для узгодження з ними перевезення;

у разі надходження від компетентних органів країн призначення та транзиту запиту щодо додаткової інформації надсилає інформацію, яка запитується, не пізніше 20 робочих днів після надходження запиту;

у разі коли протягом двох місяців після надходження від компетентних органів країн призначення та транзиту підтвердження отримання ними стандартного документа не отримає від цих компетентних органів відповіді, узгодження перевезення вважає здійсненим. Строк продовжується не більше ніж на один місяць за запитом компетентних органів країн призначення та транзиту;

приймає рішення про узгодження перевезення, про відмову в узгодженні або про узгодження із додатковими вимогами протягом 20 робочих днів після надходження відповіді від усіх компетентних органів країн призначення та транзиту або після закінчення строку, зазначеного в абзаці четвертому цього пункту, і вносить інформацію про прийняте рішення в стандартний документ, який надсилає експлуатуючій організації (оператору) або вантажовідправнику радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, про що повідомляє компетентним органам країн призначення та транзиту.

Узгодження здійснюється на строк до трьох років. Під час визначення строку дії узгодження Держатомрегулювання бере до уваги додаткові вимоги, встановлені компетентними органами країн призначення та транзиту під час узгодження перевезення.

Одне рішення про узгодження може стосуватися більше ніж одного перевезення, якщо умови таких перевезень відповідають умовам, зазначеним в абзацах дванадцятому - п'ятнадцятому пункту 4 цього Порядку.

62. У разі ввезення на територію України радіоактивних відходів Держатомрегулювання:

здійснює попередній розгляд стандартного документа протягом 20 робочих днів після його надходження від компетентного органу країни походження;

у разі коли стандартний документ заповнений належним чином і містить інформацію, достатню для прийняття рішення, надсилає протягом 10 робочих днів після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, підтвердження щодо отримання стандартного документа до компетентного органу країни походження і копії підтвердження до компетентних органів країн транзиту, якщо такі країни є;

у разі коли стандартний документ заповнений неналежним чином і не містить інформації, достатньої для прийняття рішення, надсилає запит на отримання додаткової інформації до компетентного органу країни походження не пізніше строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, та інформує про такий запит компетентні органи країн транзиту, якщо такі країни є;

надсилає до компетентного органу країни походження підтвердження щодо отримання стандартного документа не пізніше 10 робочих днів після надходження інформації, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту, але не раніше закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, та копії підтвердження до компетентних органів країн транзиту, якщо такі країни є;

приймає рішення про узгодження перевезення, про відмову в узгодженні або про узгодження із додатковими вимогами не пізніше двох місяців з дати підтвердження отримання стандартного документа і вносить інформацію про прийняте рішення в стандартний документ, який надсилає компетентному органу країни походження. Держатомрегулювання може продовжити зазначений строк, про що повідомляє компетентному органу країни походження до його закінчення, але не більше ніж на один місяць.

63. У разі транзиту радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива через територію України за умови надходження стандартного документа від компетентного органу країни походження Держатомрегулювання здійснює його розгляд та приймає рішення відповідно до пункту 62 цього Порядку.

64. У разі прийняття рішення про узгодження перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива із додатковими вимогами такі вимоги зазначаються в стандартному документі.

Держатомрегулювання може прийняти рішення про відмову в узгодженні перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, якщо було виявлено порушення:

законодавства України та міжнародних договорів у сфері перевезення радіоактивних матеріалів - у разі транзиту;

законодавства України та міжнародних договорів у сфері поводження з радіоактивними відходами або відпрацьованим ядерним паливом і перевезення радіоактивних матеріалів - у разі вивезення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива з України на територію інших країн та ввезення на територію України.

Підстави для відмови зазначаються в стандартному документі.

Вантажовідправник зобов'язаний передати стандартний документ перевізнику вантажу радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива.

65. Узгодження Держатомрегулюванням перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива в жодному разі не повинно впливати на відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку під час таких перевезень, встановлену законом, експлуатуючої організації (оператора), вантажовідправника, перевізника, вантажоодержувача та будь-яких інших юридичних і фізичних осіб, залучених до перевезення.

66. У разі коли було здійснено узгодження транзиту радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, Держатомрегулювання не має права відмовити в узгодженні зворотного відправлення:

радіоактивних відходів, інших продуктів, еквівалентних радіоактивним відходам або відпрацьованому ядерному паливу, після їх оброблення або повторного перероблення;

радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, якщо країни призначення, походження або транзиту прийняли рішення про те, що умови перевезення не відповідають дозволу або узгодженню, якщо зворотне відправлення відбувається на таких самих умовах, які були зазначені в дозволах або узгодженнях.".

6. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

"8. Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу приймається Держатомрегулюванням протягом одного місяця з дня надходження заяви. У разі надіслання запиту згідно з абзацом другим пункту 6 цього Порядку строк прийняття зазначеного рішення не повинен перевищувати двох місяців з дня надходження заяви до Держатомрегулювання.

У разі коли під час розгляду заяви про видачу дозволу на перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива здійснювалося узгодження перевезення з компетентними органами, рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу приймається Держатомрегулюванням протягом чотирьох місяців з дня надходження заяви.

9. Строк дії дозволу визначається відповідно до дати, яка зазначена в заяві, але не більше одного року.".

7. Пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі виявлення порушення умов дозволу на перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива Держатомрегулювання приймає рішення про припинення перевезення та негайно повідомляє про це рішення компетентним органам інших країн, які беруть участь у перевезенні.".

8. Пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:

"Вантажоодержувач радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива протягом 15 робочих днів після отримання вантажу надсилає до Держатомрегулювання підтвердження про отримання такого вантажу. Держатомрегулювання протягом одного місяця після надходження підтвердження отримання вантажу радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива надсилає копії підтвердження до компетентних органів країн походження та транзиту.

У разі надходження від компетентного органу країни призначення копії підтвердження отримання вантажу радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива Держатомрегулювання надсилає протягом одного місяця після надходження копії підтвердження отримання вантажу зазначену копію експлуатуючій організації (оператору) або вантажовідправнику, який здійснив перевезення вантажу до вантажоодержувача.".

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно