Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 жовтня 2018 року N 908

Про затвердження форми Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору музичного мистецтва

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про авторське право і суміжні права", в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495, та на підставі наказу Міністерства культури України від 10 липня 2018 року N 623 "Про затвердження Порядку здійснення придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів сфери управління Міністерства культури України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 серпня 2018 року за N 906/32356, наказую:

1. Затвердити форму Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору музичного мистецтва, що додається.

2. Взяти до уваги, що форма Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору музичного мистецтва, затверджена цим наказом, носить рекомендаційний характер і відповідно до статті 179 Господарського кодексу України сторони такого договору мають право на взаємною згодою змінювати окремі їх умови або доповнювати їх зміст.

3. Керівникам концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів сфери управління Міністерства культури України у своїй роботі використовувати форму Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору музичного мистецтва, затвердженого цим наказом.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства культури і туризму України від 03 листопада 2010 року N 1004/0/16-10 "Про затвердження форми Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав на використання твору музичного мистецтва";

наказ Міністерства культури України від 04 липня 2013 року N 606 "Про затвердження примірної форми Державного контракту на закупівлю творів музичного мистецтва за державним замовленням".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
19 жовтня 2018 року N 908

Примірник авторський договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору музичного мистецтва

м. Київ

N ____________

"___" ____________ 20__ р.

Сторони:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я по батькові фізичної особи)
в подальшому Автор, який діє на підставі цивільної правосуб'єктності, з одного боку та
_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
                                         (повна назва закладу культури сфери управління Міністерства культури України)
в подальшому Правовласник в особі ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (посада, прізвище, ім'я по батькові особи, уповноваженої укласти Договір).
який діє на підставі Статуту, з другого боку, разом надалі за текстом - Сторони, кожна окремо - Сторона, керуючись статтею 1113 Цивільного кодексу України, Законом України "Про авторське право і суміжні права", уклали цей авторський договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору музичного мистецтва (надалі за текстом - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає (відчужує) Правовласнику виключні майнові права інтелектуальної власності на використання твору музичного мистецтва (з текстом або без тексту) ______________________________________________________________________________________
(надалі за текстом - Твір), придбаного відповідно до наказу Міністерства культури України від ___________N ___________________.

1.2. Твір, визначений у цьому Договорі, має наступні характеристики: (назва, автор, жанр, дата створення твору та інші відомості, що дають змогу ідентифікувати Твір):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.3. Виключні майнові права, які є предметом даного Договору, передаються Правовласнику на строк _______ років і поширюються на всю територію світу.

1.4. Термін "виключне майнове право" використовується в Договорі відповідно до законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав.

1.5. Автор передає Правовласнику такі виключні права на використання Твору:

1.5.1. Публічне оприлюднення Твору або його частин;

1.5.2. Публічний показ і публічне виконання Твору або його частин, здійснювані будь-якими засобами і способами;

1.5.3. Публічну демонстрацію аудіовізуального Твору або його частин, відеограми;

1.5.4. Публічне сповіщення Твору або його частин;

1.5.5. Відтворення та тиражування Твору або його частин будь-яким способом на будь-яких матеріальних носіях, у тому числі, але не обмежуючись, в ЗМІ, із використанням цифрових технологій;

1.5.6. Включення Твору або його частин як частини до збірників, антологій, енциклопедій, комп'ютерних програм та комплексів тощо;

1.5.7. Перевидання Твору;

1.5.8. Розповсюдження примірників матеріальних носіїв, на яких відтворено Твір або його частин будь-яким способом, зокрема шляхом продажу, прокату, надання доступу до них шляхом будь-яких інформаційно-телекомунікаційних систем, включно електронної мережі Інтернет;

1.5.9. Використання Твору або його частин у рекламних цілях тощо;

1.6. Перелік, зазначений у пункті 1.5 цього Договору, не є вичерпним. Сторони під "виключним правом на використання Твору" також розуміють усі інші виключні майнові права на використання твору згідно із законодавством України, які мають бути прописані в цьому Договорі.

1.7. Виключні майнові права, що передаються Правовласнику, включають усі можливі дії, способи та форми використання Твору відповідно до предмету даного Договору, у тому числі надання дозволу на використання Твору третім особам без додаткового погодження з Автором.

1.8. Виплата Автору авторської винагороди здійснюється у формі одноразового (паушального) платежу за придбаний Твір і становить ________________ гривень.

1.9. Виплата Автору авторської винагороди здійснюється у безготівковій (готівковій) формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Автора (шляхом готівкового розрахунку в національній валюті України), протягом ____________ робочих днів з дня підписання Сторонами акта приймання-передачі Твору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Автор зобов'язується:

2.1.1. Передати у власність Правовласнику оригінал Твору під час підписання цього Договору в задовільному стані збереження, на умовах, визначених цим Договором. Передача Твору оформлюється актом приймання-передачі, який підписується Сторонами і оформлюється в установленому законодавством порядку.

2.1.2. Самостійно усунути всі недоліки Твору, виявлені ним або Правовласником після передачі Твору, в строк, визначений за домовленістю Сторін.

2.1.3. Протягом дії даного Договору без попередньої письмової згоди Правовласника не передавати будь-яким третім особам права, зазначені у пункті 1.5 розділу 1 цього Договору.

2.1.4. Не укладати будь-які договори (незалежно від форми договору) щодо передачі (відчуження) майнових прав на використання Твору.

2.1.5. Не використовувати для виготовлення копій примірник (копію) матеріального носія, на якому зафіксований Твір, що створений Автором у межах укладеного Договору.

2.1.6. Не перешкоджати Правовласнику у здійсненні ним прав, переданих за цим Договором, щодо використання Твору.

2.2. За Автором залишається особисте немайнове авторське право на Твір.

2.3. Правовласник має право:

2.3.1. Самостійно обирати спосіб використання Твору на підставі переданих йому виключних майнових прав за цим Договором.

2.3.2. Розпоряджатися виключними майновими правами на використання Твору та його частин на власний розсуд.

2.3.3. Зазначати своє найменування в якості особи, якій на законних підставах передано виключне майнове право на використання Твору, після знака охорони авторських прав - латинської літери "c", при будь-якому використанні Твору.

2.3.4. Протидіяти будь-якому перетворенню, викривленню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні Твору, що може завдати шкоди честі і репутації Автора, а також притягати до відповідальності третіх осіб за будь-яку їх підробку, імітацію або використання Твору у будь-який спосіб.

2.4. Правовласник зобов'язаний:

2.4.1. Прийняти оригінал Твору та сплатити Автору авторську винагороду у розмірі, передбаченому пунктом 1.8 розділу 1 цього Договору.

2.4.2. Забезпечити збереження і цільове використання Твору протягом строку, зазначеного у пункті 1.3 розділу 1 цього Договору.

2.4.3. Зберігати оригінал та носії із записами Твору (партитуру, аудіо-, відеозаписи на магнітних чи інших носіях) та відображати їх у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства.

2.4.4. Не порушувати особистих немайнових прав Автора.

2.5. Правовласник та Автор беруть один перед одним зобов'язання не вступати з будь-якими третіми особами в будь-які домовленості або угоди, які б порушували умови даного Договору та інтереси кожної із Сторін, що випливають з предмету та умов даного Договору.

2.6. Виключні майнові права, передбачені розділом 1 цього Договору, переходять від Автора до Правовласника з дня підписання цього Договору на строк, визначений пунктом 1.3 розділу 1 цього Договору.

3. ГАРАНТІЇ

3.1. Автор гарантує Правовласнику, що Твір створено особисто Автором, що це оригінальний Твір і саме Автору належать усі особисті немайнові права на Твір, а також усі виключні майнові права Автора на Твір.

3.2. Автор гарантує Правовласнику, що він має право передавати виключні майнові права на використання Твору, зазначені у пункті 1.5 розділу 1 цього Договору.

3.3. Автор гарантує Правовласнику, що виключні майнові права, які передаються за цим Договором, не порушують права третіх осіб.

3.4. Автор гарантує Правовласнику, що не буде оскаржувати сам та (або) сприяти іншим особам в оскарженні прав Правовласника на використання Твору або його частин будь-яким способом та у будь-якій формі, якщо це не завдає шкоди честі та репутації Автора.

3.5. Правовласник гарантує Автору, що його ім'я, як автора Твору, зазначатиметься в офіційних документах, зокрема при висуванні Твору на різні премії, участі Твору у конкурсах або інших культурно-мистецьких заходах тощо.

3.6. Сторони визнають, що Правовласник при укладенні цього Договору покладається на безумовну дійсність гарантій, зазначених у пунктах 3.1 - 3.5 цього Договору.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з законодавством України.

4.2. Сторони або їх представники не мають права розголошувати конфіденційну інформацію без письмової згоди на це іншої Сторони за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

4.3. Протягом строку дії цього Договору, а також протягом _______ років після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати у інший спосіб конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само, як і не повинні використовувати таку інформацію в корисних цілях, з метою одержання аналогічних майнових прав від конкурентів Сторони, для того щоб самим конкурувати один з одним.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) законодавством України.

5.2. Порушенням Договору є невиконання або неналежне його виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за цим Договором.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, яке сталося не з їхньої вини (умислу чи необережності) або через обставини непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру тощо).

5.5. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.6. Автор несе відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на Твір, і несе усі витрати, викликані позовами третіх осіб про порушення авторських прав на Твір.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.

6.3. Факт проведення або непроведення переговорів не обмежує жодну із Сторін можливості у той же час звернення до обраного суду.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з дати підписання його обома Сторонами і діє протягом строку, встановленого пунктом 1.3 розділу 1 цього Договору.

7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.3. Внесення змін і доповнень до цього Договору можливе тільки за взаємною згодою Сторін, а також за рішенням суду або у випадках, прямо передбачених законодавством України. Всі зміни і доповнення оформлюються письмово шляхом укладання додаткових угод, підписуються Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору.

7.4. Зміни і доповнення у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у законодавстві України.

7.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у законодавстві України.

7.7. Правовласник має право розірвати Договір у випадку, якщо будь-яке із тверджень, зазначених у пунктах 3.1 - 3.5 розділу 3 цього Договору, повністю або частково виявиться невірним, хибним або помилковим. При розірванні Договору на означених підставах Автор повинен повернути Правовласнику отриману авторську винагороду в ________ термін.

7.8. За порушення Автором умов Договору, що стосуються передачі виключних майнових прав на Твір Правовласнику, Автор зобов'язується сплатити Правовласнику неустойку у розмірі _________ % суми винагороди, визначеної пунктом 1.8. цього Договору.

7.9. У випадку відсутності можливості врегулювання розбіжностей, що виникли між Сторонами, цей Договір може бути розірвано шляхом, обумовленим у розділі 6 цього Договору.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

8.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов'язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов'язань.

8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов'язків за Договором.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Виключні майнові права на використання Твору у разі ліквідації Правовласника передаються у повному обсязі правонаступнику або іншому підприємству, установі, організації, закладу культури, що знаходиться у державній власності і віднесений до сфери управління Мінкультури.

9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.3. Усі неврегульовані цим Договором положення вирішуються відповідно до законодавства України.

9.4. Під порушенням умов цього Договору сторони розуміють невиконання однією із Сторін Договору будь-якої вимоги цього Договору після його підписання обома Сторонами.

9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується невідкладно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків згідно з законодавством України.

9.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані Сторонами.

9.8. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Автор
П. І. Б. ___________________________________,
прописаний за адресою _____________________
_________________________________________,
паспорт: серія _______N ____________________,
виданий (орган, що видав) __________________
_________________________________________,
дата видачі _____________________
Ідентифікаційний код _______________________
 
 
Автор
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
 

Правовласник
________________________________________
________________________________________
(повна назва закладу культури сфери управління Міністерства культури України)
________________________________________
________________________________________
(поштова адреса)
________________________________________
________________________________________
 
(П. І. Б., посада, підпис)
 
 

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

alt

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений - Минрегион рекомендует "Зодчий".