Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18 (050)330-54-00 (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2019 року N 60

Про затвердження Положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 621 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців, що додається.

2. Банки надсилають повідомлення про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців у паперовому вигляді до отримання повідомлення Національного банку України про початок роботи електронного сервісу інформаційної взаємодії, що запроваджується адміністратором автоматизованої системи виконавчого провадження, визначеним Положенням про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року N 2432/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1126/29256 (зі змінами).

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Олександр Яблунівський):

1) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови;

2) проінформувати банки про початок роботи електронного сервісу інформаційної взаємодії після його запровадження.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
18 квітня 2019 року N 60

Положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про виконавче провадження", "Про електронні довірчі послуги" та іншого законодавства України.

2. Банк зобов'язаний:

1) у день відкриття або закриття рахунків фізичним особам перевірити наявність інформації про внесення відомостей про цих фізичних осіб до Єдиного реєстру боржників;

2) у разі наявності в реєстрі інформації про фізичну особу-боржника в день відкриття/закриття рахунку надіслати органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю (далі - виконавець) повідомлення про відкриття/закриття рахунку (далі - повідомлення) такою особою.

3. Банк перевіряє наявність інформації про внесення відомостей про фізичних осіб до Єдиного реєстру боржників шляхом формування запиту до Єдиного реєстру боржників в електронному вигляді та отримує на кожний запит квитанцію-відповідь про наявність/відсутність відповідної інформації в Єдиному реєстрі боржників.

4. Повідомлення (у паперовому/електронному вигляді), яке банк надсилає виконавцю, має містити всі обов'язкові реквізити, зазначені у формі, наведеній в додатку до цього Положення.

Електронна форма повідомлення, крім обов'язкових реквізитів, може містити додаткові технологічні реквізити, які не належать до інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб-боржників, в обсязі, необхідному для організації інформаційної взаємодії в електронному вигляді.

5. Інформаційна взаємодія в електронному вигляді щодо перевірки інформації про внесення відомостей про фізичних осіб до Єдиного реєстру боржників та інформування виконавця забезпечується згідно з регламентом інформаційної взаємодії, розробленим адміністратором автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - адміністратор), визначеним Положенням про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року N 2432/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1126/29256 (зі змінами).

6. Для захисту інформації, яка передається та приймається в порядку інформаційної взаємодії, адміністратором та банками впроваджуються організаційно-технічні заходи, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Організація захисту інформації в банках здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

7. Для підтвердження достовірності походження та цілісності даних в електронних повідомленнях використовується кваліфікована електронна печатка.

8. Повідомлення в паперовому вигляді до запровадження електронного сервісу інформаційної взаємодії за підписом уповноваженої особи банку надається виконавцю під підпис або надсилається поштою з повідомленням про вручення не пізніше робочого дня, наступного за днем відкриття/закриття рахунку.

Після запровадження електронного сервісу інформаційної взаємодії у разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють взаємодію між банком та виконавцем в електронному вигляді, повідомлення подається в паперовому вигляді.

9. Інформація, що надається в повідомленнях відповідно до цього Положення, становить банківську таємницю. Вимоги щодо захисту, зберігання, використання та розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, визначаються нормативно-правовим актом Національного банку України.

10. Відомості про всі відправлені банком повідомлення та підтвердження про їх отримання зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку фізичної особи - боржника.

 

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

О. Яблунівський

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

 

Додаток
до Положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців
(пункт 4)

Форма повідомлення про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб - боржників у банках України

N
з/п

Назва реквізиту

Примітки для формування реквізитів

1

2

3

1

Номер виконавчого провадження

Зазначається реєстраційний номер виконавчого провадження

2

Ідентифікаційний номер фізичної особи - боржника

Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")

3

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) клієнта банку

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, унесеної до Єдиного реєстру боржників

4

Дата народження

Зазначається дата народження фізичної особи, унесеної до Єдиного реєстру боржників

5

Тип операції

Зазначається 1, якщо відкрито рахунок, 2 - закрито рахунок, 3 - закрито рахунок не за ініціативою клієнта, 4 - відкрито рахунок не за ініціативою клієнта

6

Дата операції

Зазначається дата відкриття або закриття рахунку відповідно до формату ДД.ММ.РРРР

7

Номер рахунку клієнта

Зазначається номер рахунку фізичної особи, унесеної до Єдиного реєстру боржників

8

Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)

Зазначається номер рахунку, сформований відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні. (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 454

9

Валюта рахунку

Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (зі змінами)

10

Код банку за ЄДРПОУ

Зазначається ідентифікаційний код банку за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України

11

Код банку

Зазначається код банку, уключений до довідника банківських установ України

12

Найменування банку

Зазначається найменування банку, у якому відкрито/закрито рахунок фізичної особи-боржника

13

Місцезнаходження банку

Зазначається адреса банку

 

 

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua, e-mail: cct.com.ua@gmail.com
Лицензионное программное обеспечение:
Поставка, установка, настройка, обучение, обслуживание, сопровождение.
044-3316318, 050-3305400, 068-2017762, (063)152-61-27

Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpg
Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg    Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif


авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно