Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2019

м. Київ

N 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2019 р. за N 73/33044

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів

Відповідно до статей 64 - 67 Кодексу цивільного захисту України, абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 (зі змінами), та з метою реалізації державної політики у сфері техногенної та пожежної безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки;

форму акта, складеного стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю);

форму повідомлення про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю);

форму посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю);

форму припису щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 листопада 2015 року N 1337 "Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за N 1467/27912.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
17 січня 2019 року N 22

________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

________________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

від ___________________
          (дата складення акта)

 

 

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________,
                                                                               ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків  , або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                        (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                         телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з 
КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від   
 
Посвідчення (направлення)
від   N   

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом
______________________________
                         (назва форми заходу)  

Строк проведення заходу державного нагляду

(контролю):

 

Початок

Завершення

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

 

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з  по  
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався;
його вимоги:   виконано;   не виконано

  був з  по  
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався;
його вимоги:   виконано;   не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
__________________________________________________________________________________
                                                                (найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
__________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:
__________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

 

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 
4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

1

2

3

4

5

6

7

8

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

I

Забезпечення пожежної безпеки

1

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2 - 4, 7, 8, 10 розділу II ППБУ

1.2

На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 5, 6 розділу II ППБУ

1.3

Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 22 розділу II ППБУ

2

У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 розділу II ППБУ

3

Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 розділу II ППБУ

4

Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ

5

Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ

6

Утримання території

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.1

Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ

6.2

Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ

6.3

На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.2 глави 1 розділу III ППБУ

6.4

Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.3 глави 1 розділу III ППБУ

6.5

Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захаращені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.4 глави 1 розділу III ППБУ

6.6

На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.10 глави 1 розділу III ППБУ

6.7

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1.5 - 1.9, 1.11 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ

7

Утримання будинків, приміщень та споруд

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.1

Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.2 глави 2 розділу III ППБУ

7.2

Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу III ППБУ

7.3

У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ППБУ

7.4

Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ППБУ

7.5

Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські дільниці в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захаращено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу III ППБУ

7.6

Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.15 глави 2 розділу III ППБУ

7.7

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.16 глави 2 розділу III ППБУ

7.8

У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб;
Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.17 глави 2 розділу III ППБУ

7.9

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2.1, 2.4, 2.6 - 2.10, 2.14, 2.18 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ

8

Утримання евакуаційних шляхів і виходів

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8.1

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.23 глави 2 розділу III ППБУ

8.2

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.26 глави 2 розділу III ППБУ

8.3

Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.27 глави 2 розділу III ППБУ

8.4

Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.28 глави 2 розділу III ППБУ

8.5

Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.29 глави 2 розділу III ППБУ

8.6

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ

8.7

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ

9

Стан утримання електроустановок

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.1

Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ППБУ

9.2

Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ППБУ

9.3

З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ

9.4

В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ

9.5

Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ

9.6

Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ППБУ

9.7

Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ

9.8

Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ

9.9

Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ

9.10

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9 - 1.11, 1.13 - 1.16, 1.18, 1.19, 1.22 - 1.14 глави 1 розділу IV ППБУ

10

Опалення, вентиляція і кондиціювання

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10.1

На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ППБУ

10.2

Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ППБУ

10.3

Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ППБУ

10.4

До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ

10.5

Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ

10.6

Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ

10.7

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціювання дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2.1 - 2.7, 2.10 - 2.13, 2.15 - 2.17, 2.19 - 2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ

11

Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ

12

Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 4.1 - 4.3 глави 4 розділу IV ППБУ

13

Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку

Х

Х

Х

Х

Х

Х

13.1

Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ

13.2

Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" обладнано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ

13.3

Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

13.4

Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.5 глави 1 розділу V ППБУ

13.5

Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ

14

Зовнішній протипожежний водопровід

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14.1

Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ

14.2

Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 х 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ

14.3

Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ

14.4

Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ

14.5

Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ

15

Система внутрішнього протипожежного водопроводу

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15.1

Внутрішні пожежні кран-комплекти установлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

15.2

Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

15.3

Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

15.4

Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

15.5

Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 3 - 5, 7, 8, 10 - 12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

16

Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

17

Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння

Х

Х

Х

Х

Х

Х

17.1

Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не використовується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3.2 глави 3 розділу V ППБУ

17.2

Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУ

17.3

Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3.11 глави 3 розділу V ППБУ

17.4

Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3.15 глави 3 розділу V ППБУ

17.5

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3.17 глави 3 розділу V ППБУ

17.6

Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 3.1, 3.3 - 3.5, 3.7 - 3.10, 3.12 - 3.14, 3.16, 3.18 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ

18

Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ

19

Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2.1 - 2.27 глави 2 розділу VII ППБУ

20

Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ

II

Забезпечення техногенної безпеки

1

Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

2

Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ

3

Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ

4

Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 20 КЦЗУ

5

Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1 - 7 розділу III ПТБ

6

Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3 розділу III ПТБ

7

Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ

8

Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 3 глави 1 розділу V ПТБ

9

Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина п'ята статті 34 КЦЗУ, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4

10

Ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки проведено

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 9 ЗУ N 2245-III

11

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 9 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 10 ЗУ N 2245-III

12

Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки проведено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 7 ПКМУ N 956

13

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено

Високий

 

 

 

 

Пункт 1 ПКМУ N 1788

14

План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки розроблено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 10 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 11 ЗУ N 2245-III

15

Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ

16

Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 6.1 - 6.4 розділу 6 наказу МНС N 330

17

Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готові до дій за призначенням

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ

18

На об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу створено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ

19

Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3 розділу III ПТБ

20

Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні диспетчерської служби на видному місці

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 4 глави 2 розділу V ПТБ

21

Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об'єкта особа

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 глави 2 розділу V ПТБ

22

Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ

23

Аварійно-рятувальне обслуговування забезпечено

Високий

 

 

 

 

Пункт 12 частини першої статті 20 КЦЗУ

24

Об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ

25

На об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення створено і вона функціонує

Високий

 

 

 

 

Частина 1 статті 53 КЦЗУ

26

Керівник об'єкту, що за характером своєї діяльності не належить до небезпечного об'єкту, але за прогнозом може опинитись у зоні надзвичайної ситуації, можливу небезпеку, що може виникнути на його території у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях враховує, та заходи щодо забезпечення безпеки працівників об'єкту вживає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 розділу III ПТБ

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)

1

Заклади, установи, організації освіти і науки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів здійснюється з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувалися на нижчих поверхах

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.1 глави 1 розділу VI ППБУ

1.2

У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття прикріплені до підлоги

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.2 глави 1 розділу VI ППБУ

1.3

У навчальних класах та кабінетах розміщуються лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які зберігаються у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 1.5 глави 1 розділу VI ППБУ

1.4

Інші вимоги пожежної безпеки до закладів, установ, організацій освіти і науки дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1.3, 1.4, 1.6. - 1.8. глави 1 розділу VI ППБУ

2

Будинки для тимчасового проживання людей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Усіх громадян, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелі, гуртожитки, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки та бази відпочинку, профілакторії), ознайомлено адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під підпис)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 5.1 глави 5 розділу VI ППБУ

2.2

Будівлі мобільні (інвентарні), які використовуються для проживання людей, розміщуються окремо одна від одної або парами в торець одна до одної. В останньому випадку виходи з них спрямовано у протилежні боки.

Кожна група таких будівель складається не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між групами встановлено не менше
15 м, а до будівель, що використовуються для розміщення адміністративно-побутових служб та торгових точок, - не менше 18 м

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5.4 глави 5 розділу VI ППБУ

2.3

Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканців цих об'єктів засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі, для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5.6 глави 5 розділу VI ППБУ

2.4

Інші вимоги пожежної безпеки до будинків для тимчасового проживання людей дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 глави 5 розділу VI ППБУ

3

Автозаправні станції

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1

До роботи на АЗС допущено лише осіб, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ

3.2

Нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС не зменшено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ

3.3

Автомобілі, що чекають черги на заправку, розміщуються не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10.2 глави 10 розділу VI ППБУ

3.4

Курити дозволено тільки в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10.3 глави 10 розділу VI ППБУ

3.5

На АЗС на видимих місцях плакати, які містять обов'язки водія під час заправляння автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки вивішено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10.4 глави 10 розділу VI ППБУ

3.7

АЗС телефонним, гучномовним зв'язком оснащено. АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв'язком, для цих цілей використовують засоби стільникового зв'язку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10.5 глави 10 розділу VI ППБУ

3.8

Інші вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 10.6 - 10.14 глави 10 розділу VI ППБУ

4

Лазні сухого жару (сауни)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1

Лазні сухого жару (сауни) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб, не розміщуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12.1 глави 12 розділу VI ППБУ

4.2

Перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу, ручний пуск яких можна здійснювати від пристроїв, установлених за межами парильного відділення, утримуються у справному стані

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12.2 глави 12 розділу VI ППБУ

4.3

У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до печі-кам'янки кромках дерев'яного оздоблення датчики температури, зблоковані з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення температури до 110° C, встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12.3 глави 12 розділу VI ППБУ

4.4

Інші вимоги пожежної безпеки до лазень сухого жару (саун) виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 12.4 - 12.7 глави 12 розділу VI ППБУ

5

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності

Додаток 1***

6

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту

Додаток 2***

7

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва

Додаток 3***

8

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів агропромислового комплексу

Додаток 4***

9

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки

Додаток 5***

10

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах

Додаток 6***

11

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів

Додаток 7***

12

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання енергетичної галузі

Додаток 8***

13

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів

Додаток 9***

14

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств

Додаток 10***

15

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)

Додаток 11***

16

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)

Додаток 12***

17

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування

Додаток 13***

18

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром

Додаток 14***

____________
** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників), визначені в додатках 1 - 8, є невід'ємною частиною акта в разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) на цих об'єктах.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

1

Закони України

1.1

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (ЗУ N 2245-III)

18 січня 2001 року N 2245-III

-

1.2

Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)

02 жовтня 2012 року N 5403-VI

-

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (ПКМУ N 956)

11 липня 2002 року N 956

-

2.2

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 1788)

16 листопада 2002 року N 1788

-

3

Інші нормативно-правові акти та нормативні документи

3.1

Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, затверджена наказом МНС (наказ МНС N 330)

16 грудня 2002 року N 330

04 березня 2003 року за N 179/7500

3.2

ДБН В.1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" (ДБН В.1.2-4)

Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 року N 274

-

3.3

Правила техногенної безпеки затверджені наказом МВС (ПТБ)

05 листопада 2018 року N 879

27 листопада 2018 року за N 1346/32798

3.4

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС (ППБУ)

30 грудня 2014 року N 1417

05 березня 2015 року за N 252/26697

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

 

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо
здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодав-
ства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

 

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових
осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

 

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

__________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано  :

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи третіми особами цього акта
_____________________________________________________________________________________

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України

В. О. Скак

 

Додаток N 1
до Акта
17.01.2019 N 22

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання

Позиція суб'єкта господарю-
вання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до
4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

1

Затверджений статут чи положення АРС у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 23 КЦЗУ

2

Свідоцтво про атестацію АРС у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 ПКМУ N 828

3

Затверджений засновником АРС табель оснащення у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 12 ПКМУ N 828

4

Штатний розпис АРС у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 12 ПКМУ N 828

5

Затверджені засновником нормативи готовності АРС до дій за призначенням у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 12 ПКМУ N 828

6

Працівники АРС відповідну первинну підготовку пройшли

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 ПКМУ N 729

7

Професійний відбір основних працівників АРС за станом здоров'я на підставі затвердженого засновником та погодженого з МОЗ Положення про професійний відбір здійснено. Положення в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 ПКМУ N 729

8

Контракти, що укладаються з рятувальниками воєнізованих АРС, у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 48 КЦЗУ

9

Страхування життя та здоров'я рятувальників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України проведено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6.5 розділу VI Положення про ДВГРС

10

В аварійно-рятувальних службах після укладення контракту про прийом на роботу з працівниками, які пройшли первинну професійну підготовку, а також з працівниками, призначеними на інші посади, стажування, організовано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 ПКМУ N 729

11

Професійна підготовка працівників відповідно до робочих навчальних планів та програм, розроблених вищими, професійно-технічними навчальними закладами, навчально-методичними центрами цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчальними центрами (навчальними підрозділами) аварійно-рятувальних служб на підставі типових навчальних планів та програм (державних освітніх стандартів з конкретних професій), проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 13 ПКМУ N 729

12

Жетон, книжка та посвідчення рятувальника в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 26 ПКМУ N 828

13

Формування та спеціалізовані служби цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків радіаційних та хімічних аварій, засобами радіаційного та хімічного захисту згідно з нормами, визначеними для відповідних спеціалізованих формувань забезпечені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 ПКМУ N 1200

14

Навчання рятувальників АРС, які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об'єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності проведено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Додаток 1 до ПКМУ N 819

15

У АРС чи формуванні затверджено засновником та погоджено з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, Положення з профілактичної роботи у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.4 розділу 4 ГСТУ 75.2-24361240-002-2002

16

Річний план профілактичної роботи, доведений до керівництва об'єктів, що обслуговуються, у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6.1 розділу 6 ГСТУ 75.2-24361240-002-2002

17

Затверджений керівником АРС квартальний (місячний) план профілактичної роботи в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6.2 розділу 6 ГСТУ 75.2-24361240-002-2002

18

Свідоцтво про закінчення водолазної школи (курсів) водолазами в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.1.4 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

19

Особисті книжки водолазів в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 додатку 4 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

20

У особистих книжках водолазів відмітки про допустиму глибину занурення та щорічне підтвердження кваліфікації водолазною кваліфікаційною комісією в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.5.1 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

21

Журнал водолазних робіт в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.5.1 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

22

Відмітки в журналі водолазних робіт про результати перевірки готовності водолазного підрозділу в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.3.4 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

23

Відмітки про проведення інструктажу на робочому місці перед спуском як водолаза, так і керівника водолазних спусків, в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2.3.8, 2.4.7 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

24

Відмітки про проведення робочих перевірок спорядження в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.3.8 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

25

Відмітки про результати щоденної перевірки засобів для спуску та підйому водолазів в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.4.24 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

26

Журнал медичного забезпечення в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.2.2. частини 2 НПАОП 45.24-1.07.90

27

Інструкції для водолазів, що враховують специфіку роботи, конкретні умови та методи водолазних спусків і робіт, в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.1.4 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

28

План кваліфікаційних, тренувальних та навчальних спусків в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.1.2 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

29

Інструкції для водолазної імпортної техніки українською чи російською мовами в наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.2.2, 1.2.3 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

____________
** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

Постанови Кабінету Міністрів України

1.1

Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 1200)

19 серпня 2002 року N 1200

-

1.2

Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 729)

02 жовтня 2013 року N 729

-

1.3

Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 819)

23 жовтня 2013 року N 819

-

1.4

Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 828)

13 листопада 2013 року N 828

-

2

Інші нормативно-правові акти та нормативні документи

2.1

НПАОП 45.24-1.01-91 "Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина I. Правила водолазної служби". (НПАОП 45.24-1.01-91)

-

-

2.2

НПАОП 45.24-1.07.90 "Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина II. Медичне забезпечення водолазів". (НПАОП 45.24-1.07.90)

-

-

2.3

ГСТУ 75.2-24361240-002-2002 "Аварійно-рятувальні служби. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Загальні вимоги" (ГСТУ 75.2-24361240-002-2002)

Наказ МНС України від 13 січня 2003 року N 15

-

2.4

Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України затверджене наказом Міненерговугілля (Положення про ДВГРС)

19 жовтня 2012 року N 815

07 листопада 2012 року за N 1871/22183

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток N 2
до Акта
17.01.2019 N 22

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання

Позиція суб'єкта господарю-
вання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до
4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 3, 4 розділу II Вимог

2

Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння забезпечена

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 розділу II Вимог

3

Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання обладнана

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 розділу II Вимог

4

Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і сигналізацією обладнана

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 розділу II Вимог

5

Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема - для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідає вимогам з утримання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 розділу II, глава 1 розділу III Вимог

6

Технічний стан захисної споруди цивільного захисту відповідає вимогам з утримання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 розділу II Вимог

7

Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами захищена

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 розділу II Вимог

8

Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди відповідає вимогам чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 розділу II Вимог

9

Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди утримуються в належному технічному стані

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 розділу II Вимог

10

Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться у справному стані та захищені від корозії

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 розділу II Вимог

11

Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту пофарбовані відповідно до їх призначення

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 13 розділу II Вимог

12

Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 15 глави 3 розділу VI Вимог

13

Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду захисних споруд) визначені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1, 2 глави 1 розділу VI Вимог

14

Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові обов'язки та підготовленість визначено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Глава 2 розділу VII Вимог

15

Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв'язку забезпечені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 глави 1 розділу VII Вимог

16

Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, забезпечена

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 глави 1 розділу VII Вимог

17

Лікарськими засобами та медичними виробами забезпечена

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 глави 1 розділу VII Вимог

18

Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму, який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 глави 3 розділу III Вимог

19

Перевірка та обслуговування захисно-герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень), герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац 3 пункту 8 глави 2 розділу VI Вимог

20

Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) проводиться щорічно

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Глава 3, пункти 1, 2 глави 9 розділу III Вимог

21

Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 додатку 10 до Вимог

22

Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з'єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів, противибухових пристроїв проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 глави 9 розділу III Вимог

23

Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 4 глави 9 розділу III Вимог

24

Перевірка стану утримання і експлуатації ДЕС та іншого електро-обладнання сховища проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1 - 9 глави 5 розділу III Вимог

25

Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди) проводиться щорічно

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1 - 3 глави 6 розділу III Вимог

26

Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 21 глава 9 Розділу III Вимог

27

Використання сховищ у режимі протирадіаційних укриттів з ДСНС погоджено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 розділу VIII Вимог

28

План консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища у наявності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 розділу VIII Вимог

29

Заходи передбачені планом консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища виконано в повному обсязі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 4 - 6 розділу VIII Вимог

30

Захисна споруда (у разі розміщення в ній пункту управління) системами зв'язку і оповіщення забезпечена

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Глава 7 розділу III Вимог

31

Експлуатація споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів відповідно до загальних вимог до утримання та експлуатації фонду захисних споруд здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1 розділу V Вимог

32

Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення проводяться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 глави 3 розділу VI Вимог

____________
** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1.

Інші нормативно-правові акти та нормативні документи

1.1.

Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту затверджені наказом МВС (Вимоги)

09 липня 2018 р. N 579

30 липня 2018 р. за N 879/32331

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток N 3
до Акта
17.01.2019 N 22

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-вання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до
4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

1

Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, затвердженої в установленому порядку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 21 розділу II ППБУ

2

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Відповідальних за пожежну безпеку осіб від замовника і генпідрядної (підрядної) організації по об'єкту в цілому і по окремих ділянках наказом призначено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 4.1, 4.4 глави 4 розділу VII ППБУ

2.2

Особи, відповідальні за пожежну безпеку на об'єкті та окремих ділянках, виконують передбачені наказом обов'язки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 4.2, 4.3 глави 4 розділу VII ППБУ

2.3

Споруджувані будинки, тимчасові споруди, підсобні приміщення, а також будівельні майданчики забезпечені первинними засобами пожежогасіння

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.6 глави 4 розділу VII ППБУ

2.4

На кожному тимчасовому, мобільному будинку та споруді вивішено таблички із зазначенням її призначення, інвентарного номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.7 глави 4 розділу VII ППБУ

2.5

Агрегати на покрівлі заправляються паливом у спеціальному місці, забезпеченому вогнегасниками та ящиком з піском. На покрівлі забороняється зберігання палива для заправлення агрегатів, а також порожньої тари з-під палива

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.30 глави 4 розділу VII ППБУ

2.6

Для штучного прогрівання бетону вимоги пожежної безпеки дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.31 глави 4 розділу VII ППБУ

2.7

До початку основних будівельних робіт новобудова забезпечена протипожежним водопостачанням від пожежних гідрантів на водогінній мережі або з резервуарів (водойм)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.47 глави 4 розділу VII ППБУ

3

Розміщення виробничих, складських та допоміжних будинків і споруд на території будівництва відповідає затвердженому в установленому порядку генплану

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.5 глави 4 розділу VII ППБУ

4

Утримання території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1

На території будівництва площею 5 га та більше влаштовано не менше двох в'їздів з протилежних боків майданчика

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ

4.2

Покриття доріг придатне для проїзду пожежних автомашин будь-якої пори року

 

 

 

 

 

Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ

4.3

Ворота для в'їзду на територію будівництва влаштовані шириною не менше 4,5 м

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ

4.4

Біля в'їздів на будмайданчик встановлено (вивішено) плани з нанесеними на них будинками та спорудами, що будуються, а також допоміжними будинками і спорудами, в'їздами, під'їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв'язку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ

4.5

До всіх споруд, що будуються, та допоміжних споруд, у тому числі тимчасових, місць відкритого зберігання будівельних матеріалів, конструкцій та устаткування вільний під'їзд забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.10 глави 4 розділу VII ППБУ

4.6

До початку основних будівельних робіт, улаштування під'їздів та доріг до будівель, що зводяться завершено та влаштовано відповідно до вимог пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.10 глави 4 розділу VII ППБУ

4.7

Площа, зайнята під відкриті склади горючих матеріалів, а також виробничі, складські та допоміжні будинки з горючих і важкогорючих матеріалів, очищена від сухої трави, кори та трісок та об лаштована відповідно до вимог пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.11 глави 4 розділу VII ППБУ

4.8

На території будівництва багаття не розводиться, в місцях зберігання і застосування ГР та матеріалів, а також у тимчасових адміністративно-побутових приміщеннях та спорудах не курять

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.17 глави 4 розділу VII ППБУ

5

Заходи щодо розміщення пожежного депо, обмеження пожежі між будинками, влаштування проїздів для пожежних автомобілів відповідають вимогам пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7; підрозділи розділ 15 ДБН Б.2.2-12

5.1

Ступінь вогнестійкості об'єкта будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7

5.2

Мінімальні значення класів вогнестійкості окремих будівельних конструкцій будинку і максимальні значення груп поширення вогню по них відповідають вимогам пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7

5.3

Зовнішня поверхня облицювання зовнішніх стін будинку відповідає вимогам пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7

6

Утримання будівель, приміщень та споруд на території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.1

Тимчасові склади, майстерні та адміністративно-побутові приміщення у будинках, що зводяться, з незахищеними несучими металевими конструкціями й панелями з горючими полімерними утеплювачами не розміщуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.13 глави 4 розділу VII ППБУ

6.2

Негашене вапно зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.14 глави 4 розділу VII ППБУ

6.3

Горючі будівельні відходи щодня прибираються з місць виконання робіт та з території будівництва у спеціально відведені місця

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.15 глави 4 розділу VII ППБУ

6.4

Частина будівлі, що будується (ремонтується), відокремлена від діючої частини протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.16 глави 4 розділу VII ППБУ

7

Утримання шляхів евакуації і виходів з будівель, приміщень та споруд, мобільних (інвентарних) будівель на території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.1

Передбачені проектом зовнішні пожежні сходи й огорожі на дахах будинків, що зводяться, встановлено одразу ж після монтажу несучих конструкцій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.19 глави 4 розділу VII ППБУ

7.2

Будівельні риштовання споруд влаштовано та обладнано відповідно до вимог пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.20 глави 4 розділу VII ППБУ

7.3

На весь період будівництва, для евакуації людей з висотних споруд, влаштовано не менше двох сходів з негорючих матеріалів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 4.21 глави 4 розділу VII ППБУ

8