Описание: normproОписание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.3.3.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

 

 

"Норматив™ PRO" професійна система по забезпеченню нормативною документацією

з найбільш повною спеціалізованою нормативною базою, що поповнюється щодня

БУДІВНИЦТВО (2430 грн),    ОХОРОНА ПРАЦІ (1985 грн),   САНЕПІДНАГЛЯД (1172 грн)

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА (1358 грн),   ЕКОЛОГІЯ (2084 грн),   НАФТОГАЗ (2163 грн).

 

 

cct.com.ua@gmail.com    (044)331-63-18    (050)330-54-00    (093)902-93-85   (098)035-00-29

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2019 р. N 215

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 765 і від 2 березня 2016 р. N 285

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 765 "Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 61; 2013 р., N 2, ст. 40, 2015 р., N 92, ст. 3120; 2017 р., N 15, ст. 441) і від 2 березня 2016 р. N 285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 30, ст. 1184) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 215

ЗМІНИ,
що вносяться до
 постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 765 і від 2 березня 2016 р. N 285

1. У Порядку акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 765:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Заклади охорони здоров'я (далі - заклади) незалежно від форми власності, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію.

Акредитація закладу проводиться після отримання ним ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів.";

2) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Позачергова акредитація може проводитися з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше ніж через один рік після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію.

За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії, зниження категорії закладу або анулювання акредитаційного сертифіката.";

3) в абзаці другому пункту 18 слова ", якщо зміна назви не пов'язана з реорганізацією закладу" виключити;

4) у додатках до Порядку:

у додатку 1 пункт 5 виключити;

у додатку 2 позицію

"Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)" виключити.

2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 285:

1) у пункті 7 слова і цифри "частиною п'ятнадцятою статті 13 Закону" замінити словами і цифрами "частиною сьомою статті 15 Закону";

2) у пункті 12:

абзац сьомий підпункту 1 викласти в такій редакції:

"клінічні маршрути пацієнта розроблені відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ;";

підпункт 2 виключити;

3) у пункті 13:

підпункт 13 викласти в такій редакції:

"13) надавати медичну допомогу, медичні послуги відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів)";

доповнити пункт підпунктом 29 такого змісту:

"29) оприлюднювати інформацію щодо наявних у ліцензіата лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання у порядку, визначеному МОЗ.";

4) додаток 4 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

"Додаток 4
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 215)

 

_________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Спадкоємець _________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (місце реєстрації фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                                (місце (місця) провадження господарської діяльності з медичної практики)
_____________________________________________________________________________________
                   (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія, номер паспорта фізичної особи -
                                         підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання
                                                від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (зазначається дата та номер рішення про видачу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        ліцензії, яка переоформляється)

До заяви додаю такі копії підтвердних документів:

 

Порядковий номер

Найменування документа

Кількість аркушів у документі

 

___ ____________ 20__ р.

__________________
(підпис спадкоємця)

_________________

(прізвище, ініціали)

 

 

 

Дата і номер реєстрації заяви

___ ____________ 20__ р. N ____

 
___________________
(підпис особи, яка
прийняла заяву)

 
_________________
(прізвище, ініціали)".

____________

 

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ 

Минрегион рекомендует "Зодчий"

Описание: Описание: alt

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

 

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.