Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1.1 от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2019

м. Київ

N 385

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2019 р. за N 871/33842

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі

Відповідно до абзаців сьомого, восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 112 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі, що додається.

2. Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів

В. Лапа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
12 липня 2019 року N 385

  

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001; тел.: (044) 279-12-70, факс: (044) 279-48-83;
ел. адреса: info@consumer.gov.ua

_______________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

АКТ

від ____________
     (дата складання акта)

N  

складений за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі

________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або
________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
 , або серія (за наявності) та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
    (місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, номери телефону, телефаксу, адреса електронної
                                                                                                      пошти)

____________
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

види суб'єктів господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від .. 
 

Посвідчення (направлення)
від .. 
 

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом ___________________
                          (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

 

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

 

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  було з .. 
до .. 

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався  видавався
його вимоги:  виконано  не виконано

  було з .. 
до .. 

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався  видавався
його вимоги:  виконано  не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

треті особи:

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався

 

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства
(від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, що поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Загальні питання

1.1

Вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 11 ЗУ N 877-V

2. Вимоги до суб'єкта господарювання

2.1

Суб'єкт господарювання дотримується передбаченої технології використання генетично модифікованих організмів (далі - ГМО) у відкритій системі, вимог біологічної та генетичної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 13 ЗУ N 1103-V

2.2

Суб'єкт господарювання використовує сорти сільськогосподарських рослин, створені на основі ГМО, що не внесено до Державного реєстру ГМО

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 13 ЗУ N 1103-V

2.3

Суб'єкт господарювання використовує сорти сільськогосподарських рослин, створені на основі ГМО, що внесено до Державного реєстру ГМО

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 15 ЗУ N 1103-V

3. Зберігання, транспортування ГМО

3.1

Суб'єкт господарювання здійснює комплекс заходів щодо попередження неконтрольованого вивільнення ГМО у навколишнє природне середовище під час транспортування та зберігання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 17 ЗУ N 1103-V

____________
Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

Закони України

1

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

2

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

31 травня 2007 року N 1103-V

 

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

 

N з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

____________
Частина цього Акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

 

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю)

 

__________________________
(посада)

___________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

__________________________
(посада)

___________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

__________________________
(посада)

___________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

 

__________________________
(посада)

___________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

 

__________________________
(посада)

___________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

__________________________
(посада)

___________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

__________________________
(посада)

___________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Примірник цього Акта на  сторінках отримано .. 

 

__________________________
(посада)

___________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Генеральний директор
Директорату безпечності та якості
харчової продукції

М. Мороз

 

Додаток
до Акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю) - дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі

N з/п

Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб'єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)

Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)

Назва об'єкта, на який спрямована вимога законодавства

Діяльність*, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)

Код цілі державного нагляду (контролю)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Ймовірність настання негативних наслідків
(від 1 до 4 балів, де 4 - найвищий рівень імовірності)

Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю))

Примітка

небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків

негативний наслідок

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забороняється промислове виробництво та введення в обіг генетично модифікованих організмів (далі - ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації

Частина перша статті 15 ЗУ N 1103-V

Сільськогосподарські рослини під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі

 

Життя та здоров'я людини (О1)

Подія N 1.1
Використання сортів сільськогосподарських культур, створених на основі ГМО, внесених до Державного реєстру ГМО

Негативний наслідок N 1.1
Неконтрольований вплив на геном сільськогосподарських рослин

4

Суб'єкт господарювання використовує сорти сільськогосподарських культур, створені на основі ГМО, що внесені до Державного реєстру ГМО

 

Навколишнє природне середовище (О4)

Подія N 3.1
Використання ГМО у відкритих системах

Негативний наслідок N 3.1
Шкода, завдана навколишньому природному середовищу через неконтрольоване вивільнення ГМО

2

Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО без оцінки впливу на довкілля та до їх державної реєстрації

Частина третя статті 13 ЗУ N 1103-V

Сільськогосподарські рослини під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах

 

Навколишнє природне середовище (О4)

Подія N 3.2
Використання ГМО у відкритих системах, не внесених до Державного реєстру ГМО

Негативний наслідок N 3.2
Шкода, завдана навколишньому природному середовищу через неконтрольоване вивільнення ГМО

3

Суб'єкт господарювання використовує сорти сільськогосподарських культур, створені на основі ГМО, що не внесені до Державного реєстру ГМО

 

3

ГМО, що використовуються у відкритій системі, повинні відповідати вимогам біологічної та генетичної безпеки за умови дотримання передбаченої технології використання

Частина перша статті 13 ЗУ N 1103-V

Сільськогосподарські рослини під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

Подія N 2.1
Неконтрольоване перехресне запилення сортів сільськогосподарських рослин, вільних від ГМО, із сортами сільськогосподарських рослин, створених на основі ГМО

Негативний наслідок N 2.1
Майнова шкода, завдана виробникам та споживачам сільськогосподарської продукції через використання ГМО

4

Суб'єкт господарювання дотримується передбаченої технології використання ГМО у відкритій системі

 

Навколишнє природне середовище (О4)

Подія N 3.1
Використання ГМО у відкритій системі, внесених до Державного реєстру ГМО

Негативний наслідок N 3.1
Шкода, завдана навколишньому природному середовищу через неконтрольоване вивільнення ГМО

4

Транспортування та зберігання ГМО повинно передбачати здійснення комплексу заходів що попереджують неконтрольоване вивільнення ГМО у навколишнє природне середовище

Частина перша статті 17 ЗУ N 1103-V

Сільськогосподарські рослини під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах

 

Життя та здоров'я людини (О1)

Подія N 1.1
Використання сортів сільськогосподарських культур, створених на основі ГМО, внесених до Державного реєстру ГМО

Негативний наслідок N 1.1
Неконтрольований вплив на геном сільськогосподарських рослин

4

Суб'єкт господарювання здійснює комплекс заходів щодо запобігання неконтрольованому вивільненню ГМО у навколишнє природне середовище

 

Подія N 1.2
Порушення дотримання норм просторової ізоляції щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі

Негативний наслідок N 1.2
Неконтрольований вплив на геном сільськогосподарських рослин

Навколишнє природне середовище (О4)

Подія N 3.1
Використання ГМО у відкритій системі

Негативний наслідок N 3.1
Шкода, завдана навколишньому природному середовищу через неконтрольоване вивільнення ГМО

Подія N 3.2
Використання ГМО у відкритій системі, не внесених до Державного реєстру ГМО

Негативний наслідок N 3.2
Шкода, завдана навколишньому природному середовищу через неконтрольоване вивільнення ГМО

____________
Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з 
КВЕД):

код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

код КВЕД 01.12 Вирощування рису;

код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

код КВЕД 01.14 Вирощування цукрової тростини;

код КВЕД 01.15 Вирощування тютюну;

код КВЕД 01.16 Вирощування прядивних культур;

код КВЕД 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

код КВЕД 01.21 Вирощування винограду;

код КВЕД 01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів;

код КВЕД 01.23 Вирощування цитрусових;

код КВЕД 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;

код КВЕД 01.25 Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів;

код КВЕД 01.26 Вирощування олійних плодів;

код КВЕД 01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв;

код КВЕД 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;

код КВЕД 01.29 Вирощування інших багаторічних культур;

код КВЕД 01.30 Відтворення рослин;

код КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство;

код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення;

код КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

код КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

код КВЕД 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами;

код КВЕД 46.9 Неспеціалізована оптова торгівля;

код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

код КВЕД 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

код КВЕД 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;

код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;

код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

код КВЕД 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;

код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

код КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно