Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18 (050)330-54-00 (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2019

м. Київ

N 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2019 р. за N 315/33286

Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, пункту 14 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, уніфіковані форми актів:

1) Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

2) Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20 березня 2017 року N 127-н "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2017 року за N 480/30348.

3. Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності (Лук'янчук С. І.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
06 березня 2019 року N 100

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-64, факс: (044) 206-31-07; e-mail: secretar@menr.gov.ua

АКТ

від ____________________
            (дата складення акта)

N   

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

______________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків  , або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

______________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

______________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

______________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від   
N   
Посвідчення (направлення)
від    N   

Тип заходу державного нагляду (контролю):

   плановий
   позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

   перевірка
   ревізія
   обстеження
   огляд
   інша форма, визначена законом
__________________
   (назва форми заходу)

____________
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

 

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

 

Плановий

Позаплановий

   не було

   не було

   був з   по 

Акт перевірки N   

Припис щодо усунення порушень:

   не видавався;     видавався;

його вимоги:    виконано;    не виконано

   був з   по 

Акт перевірки N   

Припис щодо усунення порушень:

   не видавався;    видавався;

його вимоги:    виконано;    не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

 

   суб'єктом господарювання

   засобами аудіотехніки

   засобами відеотехніки

   посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

   засобами аудіотехніки

   засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання

Позиція суб'єкта господарю-
вання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгляда-
лося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов присутній керівник, його заступник або інша уповноважена особа

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дванадцятий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

2

Ліцензіат має штатну чисельність спеціалістів (виконавців робіт залежно від видів робіт та рівня забезпечення матеріально-технічної бази) відповідного рівня підготовки та освітньо-кваліфікаційного рівня

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

3

На посади начальника виробництва, начальника відділення, начальника зміни призначено осіб, що мають вищу освіту відповідного напряму підготовки в галузі хімії (магістр, спеціаліст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

4

Особа, яка відповідає на виробництві у суб'єкта господарювання за додержанням його підрозділами вимог екологічного законодавства, має вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

5

Ліцензіатом укладені трудові договори з персоналом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 24 КЗпП від 10 грудня 1971 року N 322-VIII;
абзац другий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

6

Ліцензіатом надані відомості щодо ідентифікування об'єкта поводження з небезпечними відходами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445;
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затверджений ПКМУ від 11 липня 2002 року N 956

7

Ліцензіатом надано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

8

Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3 частини дев'ятої статті 9 ЗУ від 02 березня 2015 року N 222-VIII;
абзац шостий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

9

Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3 частини дев'ятої статті 9 ЗУ від 02 березня 2015 року N 222-VIII;
абзац сьомий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

10

Ліцензіат дотримується провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин виключно в межах місць провадження такої діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно з вимогами Ліцензійних умов, використання виключно таких місць у провадженні господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

11

Ліцензіат дотримується провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами Ліцензійних умов

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

12

Ліцензіатом забезпечено організацію та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників в порядку, визначеному МОЗ

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Розділ III наказу МОЗ від 21 травня 2007 року N 246;
пункт 13 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

13

Ліцензіатом безоплатно забезпечено працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 14 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

14

Ліцензіатом забезпечено працівників засобами колективного захисту (огородження, вентиляція, герметизація тощо) і ефективне їх використання у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци перший, другий пункту 15 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

15

Ліцензіатом забезпечено здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього природного середовища у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци перший, третій пункту 15 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

16

Ліцензіатом забезпечено утилізацію, знешкодження, захоронення або видалення (твердих, рідких, газоподібних) відходів від виробництва особливо небезпечних хімічних речовин на власних виробничих потужностях або шляхом передачі їх стороннім суб'єктам господарювання, що мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, згідно з вимогами законодавства у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци перший, четвертий пункту 15 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

17

Наявна матеріально-технічна база відповідає технологічному регламенту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

18

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено технологічні параметри процесу й окремих його стадій шляхом автоматизованого контролю технологічного процесу за допомогою систем сигналізації та блокування, що спрацьовують у разі перевищення граничних параметрів технологічного процесу і запобігають виникненню аварій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

19

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено контроль за вмістом у вихідній сировині домішок, що спричиняють порушення технологічного процесу або погіршення якості продукції

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

20

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено специфічні особливості виробництва

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

21

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено очищення газових викидів, збір рідких і твердих відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

22

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено контроль за станом технологічного устаткування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци шостий, сьомий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

23

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено контроль за станом засобів вимірювальної техніки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци шостий, восьмий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

24

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено контроль за станом ізоляції устаткування і трубопроводів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци шостий, дев'ятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

25

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено контроль за станом вентиляції

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци шостий, десятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

26

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено контроль за станом протипожежного устаткування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци шостий, одинадцятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

27

Наявною матеріально-технічною базою забезпечено контроль за станом заземлення

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци шостий, дванадцятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

28

На кожну партію особливо небезпечної хімічної речовини, що реалізується, ліцензіат видає споживачеві сертифікат якості та карту даних небезпечного фактора зазначеної речовини

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 17 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

29

Ліцензіатом надано висновок державної екологічної експертизи з оцінки впливу на довкілля

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 3, пункт 3 статті 17 ЗУ від 23 травня 2017 року N 2059-VIII;
додаток 6 до Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

30

Ліцензіатом надано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий статті 11 ЗУ від 24 лютого 1994 року N 4004-XII;
додаток 6 до Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

31

Ліцензіатом надано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 21 ЗУ від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII;
додаток 6 до Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

32

Ліцензіатом надано листи, повідомлення про вручення поштових відправлень, що підтверджують повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом місяця з дня виникнення таких змін

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 15 ЗУ від 02 березня 2015 року N 222-VIII;
пункт 18 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)

1

Ліцензіатом надано план локалізації та ліквідації аварії на об'єкті (у разі внесення об'єкта до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445

2

Ліцензіатом надано дозвіл на спеціальне водокористування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445;
частина перша статті 49 Водного кодексу України

3

Ліцензіатом забезпечено збереження оригіналу документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (квитанції, виданої банком, платіжного доручення з відміткою банку, квитанції з платіжного термінала, квитанції (чека) з поштового відділення зв'язку) (у разі отримання ліцензії після 28 червня 2015 року згідно з вимогами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності")

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 445;
частина третя статті 14 ЗУ від 02 березня 2015 року N 222-VIII

____________
Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

Кодекс законів про працю України

10 грудня 1971 року N 322-VIII

 

2

Водний кодекс України

06 червня 1995 року N 213/95-ВР

 

3

Закон України "Про охорону праці"

14 жовтня 1992 року N 2694-XII

 

4

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

24 лютого 1994 року N 4004-XII

 

5

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля"

23 травня 2017 року N 2059-VIII

 

6

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

02 березня 2015 року N 222-VIII

 

7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"

11 липня 2002 року N 956

 

8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України"

13 липня 2016 року N 445

 

9

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій"

21 травня 2007 року N 246

23 липня 2007 року за N 846/14113

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

 

N
з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

______________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

______________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу
державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб
органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

____________
частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________
 (найменування посади)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

______________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на    сторінках отримано :

______________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту екологічної
безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності

С. І. Лук'янчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 06 березня 2019 року N 100

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-64, факс: (044) 206-31-07; е-mail: secretar@menr.gov.ua

АКТ

від ____________________
             (дата складення акта)

N   

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

______________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків   , або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

______________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

______________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

______________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від    N   
Посвідчення (направлення)
від    N   

Тип заходу державного нагляду (контролю):
   плановий
   позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

   перевірка
   ревізія
   обстеження
   огляд
   інша форма, визначена законом
______________________
          (назва форми заходу)

____________
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

 

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

 

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з  по 

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався;

його вимоги:   виконано;  не виконано

  був з  по  

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався;

його вимоги:  виконано;  не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

 

   суб'єктом господарювання

   засобами аудіотехніки

   засобами відеотехніки

   посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

   засобами аудіотехніки

   засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання

Позиція суб'єкта господарю-
вання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгляда-
лося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов присутній керівник, його заступник або інша уповноважена особа

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дванадцятий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

2

Ліцензіатом надані копії дипломів, сертифікатів тощо, що підтверджують наявність екологічних знань у посадових осіб

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

3

Ліцензіат має штатну чисельність спеціалістів (виконавців робіт залежно від видів робіт та рівня забезпечення матеріально-технічної бази) відповідного рівня підготовки та освітньо-кваліфікаційного рівня

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

4

Ліцензіатом підтверджено наявність професійної підготовки щодо поводження з небезпечними речовинами у осіб, що мають допуск до поводження з небезпечними відходами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

5

Ліцензіатом підтверджено наявність знань, виконання та додержання вимог правил і норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту у працівників підприємства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

6

Працівниками виконуються правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

7

Ліцензіатом укладені трудові договори з персоналом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 24 КЗпП від 10 грудня 1971 року N 322-VIII;
пункт 10 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

8

Ліцензіатом надані відомості щодо ідентифікування об'єкта поводження з небезпечними відходами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446;
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затверджений ПКМУ від 11 липня 2002 року N 956

9

Ліцензіатом надано висновок державної екологічної експертизи з оцінки впливу на довкілля

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 3, пункт 3 статті 17 ЗУ від 23 травня 2017 року N 2059-VIII;
додаток 6 до Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

10

Ліцензіатом надано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий статті 11 ЗУ
від 24 лютого 1994 року N 4004-XII;
додаток 6 до Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

11

Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3 частини дев'ятої статті 9 ЗУ від 02 березня 2015 року N 222-VIII;
абзац шостий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

12

Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3 частини дев'ятої статті 9 ЗУ від 02 березня 2015 року N 222-VIII;
абзац сьомий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

13

Ліцензіат провадить господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами виключно в межах місць провадження господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією відповідно до вимог Ліцензійних умов

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

14

Ліцензіат провадить господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами Ліцензійних умов

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

15

Ліцензіатом у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій забезпечено працівників засобами колективного захисту (огородження, вентиляція, герметизація) і ефективне їх використання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци перший, другий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

16

Ліцензіатом у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій забезпечено здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього природного середовища

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци перший, третій пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

17

Ліцензіатом у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій забезпечено здійснення заходів, спрямованих на екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання вимог природоохоронного законодавства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци перший, четвертий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

18

Ліцензіатом безоплатно забезпечено працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

19

Ліцензіатом надана схема розташування спеціально відведених, відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) та споруд, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункт 13 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

20

У ліцензіата наявне окреме приміщення для розміщення персоналу, що обслуговує спеціально відведені, відповідно обладнані місця (майданчики, складські приміщення) та споруди, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 13 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

21

Місця зберігання (майданчики та складські приміщення), виробничі приміщення забезпечують запобігання забрудненню відходами навколишнього природного середовища

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 14 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

22

Ліцензіатом надано спеціальні паспорти на кожне місце чи об'єкт зберігання відходів, у яких зазначено: найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, технічні характеристики місця чи об'єкта зберігання або видалення, відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об'єктів (у разі одночасної оренди двома і більше суб'єктами, що провадять господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами, складських приміщень, майданчиків тощо з обов'язковим зазначенням власника відходів та місць їх розташування)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 33 ЗУ від 05 березня 1998 року N 187/98-ВР;
пункт 15 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

23

Ліцензіатом розміщено небезпечні відходи лише у спеціально обладнаному місці чи об'єкті

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

24

Ліцензіатом не проводяться інші види діяльності, не пов'язані з небезпечними відходами на території, відведеній для їх розміщення

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

25

Промислові майданчики для тимчасового зберігання відходів покриті неруйнівним та непроникним для небезпечних відходів матеріалом з автономним зливовідводом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

26

Промислові майданчики для тимчасового зберігання відходів мають ефективний захист відходів від дії атмосферних опадів та вітру

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

27

У місцях зберігання відходів передбачені стаціонарні або пересувні вантажно-розвантажувальні механізми

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

28

Збирання та сортування відходів здійснюються за видами та класами небезпеки для подальшого визначення найбільш оптимальних напрямів поводження з ними

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

29

Відходи не змішані (крім випадків, коли змішування передбачено технологічним регламентом)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

30

Для збирання та тимчасового зберігання відходів на підприємстві наявні спеціально відведені та обладнані майданчики, встановлена промаркована тара, відсіки, бункери тощо з чітким позначенням виду відходів та їх класу небезпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

31

Конструкція та розміри тари забезпечують легку заповнюваність та відвантаження відходів і унеможливлюють їх змішування, а також забруднення і псування відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

32

Відходи I - II класів небезпеки зберігаються на промислових майданчиках (в межах території суб'єкта господарювання) у відокремлених приміщеннях

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

33

Ліцензіатом надано листи, повідомлення про вручення поштових відправлень, що підтверджують повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом місяця з дня виникнення таких змін

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 21 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446;
частина друга статті 15 ЗУ від 02 березня 2015 року N 222-VIII

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)

1

Ліцензіатом надано план локалізації та ліквідації аварії на об'єкті (у разі внесення об'єкта до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

2

Ліцензіатом надано дозвіл на спеціальне водокористування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 49 Водного кодексу України від 06 червня 1995 року N 213/95-ВР;
абзац четвертий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

3

Ліцензіатом надано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

4

Ліцензіатом надано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 21 ЗУ від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII;
додаток 6 до Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

5

Ліцензіатом надано оригінал документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (квитанції, виданої банком, платіжного доручення з відміткою банку, квитанції з платіжного термінала, квитанції (чеку) з поштового відділення зв'язку) (у разі отримання ліцензії після 28 червня 2015 року згідно з вимогами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності")

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446;
частина третя статті 14 ЗУ від 02 березня 2015 року N 222-VIII

6

Надані відомості разом з копіями підтвердних документів, завірених підписом та печаткою (у разі наявності) суб'єкта господарювання, щодо розмежування оренди матеріально-технічної бази (у разі, якщо ліцензіат, що отримав ліцензію до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", орендує одночасно з іншими ліцензіатами одну і ту саму матеріально-технічну базу)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 13 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

7

Надзвичайно небезпечні відходи (I класу) збираються у герметичну жорстку закриту тару

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

8

Високонебезпечні відходи (II класу) збираються з урахуванням їх фізичного стану в поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо, що запобігають поширенню шкідливих речовин у навколишнє природне середовище

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

9

Помірно небезпечні відходи (III класу) збираються у тару, яка забезпечує їх локалізацію, що дає змогу виконувати вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи, унеможливлює негативний вплив на здоров'я людей та поширення у навколишнє природне середовище шкідливих речовин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

10

Оброблення відходів проводиться фізичним, хімічним чи біологічним способом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 17 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

11

Для оброблення відходів застосовують широкий спектр механічних, гідромеханічних, тепломасообмінних, фізико-хімічних, біологічних та інших процесів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 17 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

12

Ліцензіатом надані на кожне місце чи об'єкт оброблення і утилізації реєстрові карти за формою, встановленою Мінприроди

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци другий, п'ятий пункту 17 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446;
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року N 41

13

Утилізація спрямована на повну або часткову заміну традиційних сировини, матеріалів і палива відходами, вилучення з них цінних компонентів тощо

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 17 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 N 446

14

Кількість небезпечних відходів, які накопичені в місцях їх утилізації, не перевищує двотижневої потужності виробничого устаткування з переробки відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 17 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

15

Рідкі негорючі відходи перед знешкодженням зневоднені, а токсичні водорозчинні сполуки, наприклад важких металів, переведені у нерозчинні сполуки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 18 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

16

Перед термічним знешкодженням великих фракцій твердих відходів передбачено подрібнення, що сприяє більш повному знешкодженню

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 18 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

17

Термічне знешкодження відходів відбувається при температурі не менше ніж 850° C, а за наявності галогеновмісних сполук - не менше ніж 1200° C

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 18 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

18

Ліцензіат для здійснення видалення небезпечних відходів використовує спеціально відведене і відповідно обладнане місце чи об'єкт (майданчики, складські приміщення, споруди тощо) і спеціальну тару для тимчасового або постійного зберігання небезпечних відходів та технічне обладнання відповідно до технологічного регламенту під час здійснення певної операції з видалення відходів, зазначеної у додатку 2 до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року N 1216

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 19 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446;
додаток 2 до ПКМУ від 03 серпня 1998 року N 1216

19

Ліцензіатом надано спеціальні паспорти на кожне місце чи об'єкт видалення відходів, у яких зазначено назву та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, технічні характеристики місця чи об'єкта видалення, відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об'єктів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 19 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

20

Захоронення небезпечних відходів здійснюється на полігоні відповідно до вимог, встановлених законодавством

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

21

Рідкі відходи I - III класів небезпеки перед вивезенням на полігон доводяться до пастоподібної або твердої консистенції

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

22

Пастоподібні відходи, що містять водорозчинні речовини I класу небезпеки, надходять на захоронення в металевих, пластикових контейнерах для довгострокового зберігання або в литих шлакових контейнерах

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

23

Захоронення відходів різного класу небезпеки здійснюється окремо в спеціальні карти, розташовані на ділянці

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

24

Відходи I класу небезпеки захоронюються у контейнерах з подальшим пакуванням у більші ємності та укладаються шарами з обов'язковою ізоляцією (перекриттям) інертними речовинами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

25

Товщина стінки контейнера для захоронення відходів I класу небезпеки не менше ніж 10 міліметрів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

26

Маса заповненого контейнера з відходами I класу небезпеки не більше ніж 2 тонни

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

27

Конструкційний матеріал контейнера для захоронення відходів I класу небезпеки має корозійну стійкість стосовно відходів, швидкість корозії не перевищує 0,1 міліметра на рік

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

28

Відходи I класу небезпеки (розчинні і нерозчинні) та розчинні відходи II і III класів небезпеки захоронюються тільки в упакованому вигляді

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

29

Передбачено протифільтраційний екран із коефіцієнтом фільтрації 10-12метрів на секунду (у разі захоронення відходів I класу небезпеки (розчинні і нерозчинні) та розчинних відходів II і III класів небезпеки у ґрунтах, що характеризуються коефіцієнтом фільтрації більше ніж 10 -5 метрів на добу)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

30

Контейнери з відходами захоронюються у залізобетонних спорудах (сховищах) з товщиною стінки не менше ніж 0,04 метра з важкого бетону

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

31

Передбачено гідроізоляцію всієї поверхні сховища, що стискається ґрунтом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

32

Не здійснюється підтоплення сховища ґрунтовими водами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

33

Тверді та пастоподібні відходи II і III класів небезпеки, які містять токсичні розчинні у воді інгредієнти, захоронюються в контейнерах або спеціальних упаковках, які захоронюються в картах з ізоляцією дна і бічних стінок протифільтраційним екраном з геомембрани з коефіцієнтом фільтрації не більше ніж 10-12 метрів на секунду

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

34

Передбачено дренажні системи для відведення поверхневих вод, які спроможні просочуватися у тіло карт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 13 липня 2016 року N 446

____________
Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

Кодекс законів про працю України

10 грудня 1971 року N 322-VIII

 

2

Водний кодекс України

06 червня 1995 року N 213/95-ВР

 

3

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

02 березня 2015 року N 222-VIII

 

4

Закон України "Про відходи"

05 березня 1998 року N 187/98-ВР

 

5

Закон України "Про охорону праці"

14 жовтня 1992 року N 2694-XII

 

6

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

24 лютого 1994 року N 4004-XII

 

7

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля"

23 травня 2017 року N 2059-VIII

 

8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами"

13 липня 2016 року N 446

 

9

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів"

03 серпня 1998 року N 1216

 

10

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"

11 липня 2002 року N 956

 

11

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"

17 лютого 1999 року N 41

18 березня 1999 року за N 169/3462

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

   відсутність порушень вимог законодавства;

   наявність порушень вимог законодавства.

 

N
з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу
державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу
державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

__________
Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

______________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано   :

______________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту екологічної
безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності

С. І. Лук'янчук

 

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua, e-mail: cct.com.ua@gmail.com
Лицензионное программное обеспечение:
Поставка, установка, настройка, обучение, обслуживание, сопровождение.
044-3316318, 050-3305400, 068-2017762, (063)152-61-27

Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpg
Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg    Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif


авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно