Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.12.2018

м. Київ

N 854

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2019 р. за
N 165/33136

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 39 - 411 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Розкриття емітентом проміжної інформації за IV квартал починається з 2019 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 04 грудня 2018 р. N 72

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
04 грудня 2018 року N 854

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2019 р. за N 165/33136

Зміни
до
 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Розділ I викласти у такій редакції:

"I. Загальні положення

1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації (далі - Інформація), до якої належать:

регулярна (проміжна, річна) інформація;

особлива інформація;

інсайдерська інформація;

інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій;

інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю;

інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів;

інформація, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі - інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі - підсумки випуску)) цінних паперів емітентами цінних паперів;

інформація, передбачена статтями 65 - 652 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах";

відомості про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства;

інформація щодо розкриття емітентом цінних паперів календарного плану;

інформація щодо розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належить одній особі, своєї структури власності.

Це Положення також регулює питання розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати іншу інформацію та повідомлення відповідно до законодавства.

2. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

Дія цього Положення не поширюється на емітентів:

державних облігацій;

казначейських зобов'язань;

облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

облігацій місцевих позик;

інвестиційних сертифікатів;

акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

3. Інформація на фондовому ринку розкривається шляхами, передбаченими статтею 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Під час розкриття Інформації емітент цінних паперів може не включати копії документів до її складу у разі, якщо такі документи є у публічному доступі в форматі PDF на веб-сайті емітента та/або у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії чи в інших базах осіб, що надають інформаційні послуги на фондовому ринку. У такому разі емітент подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (далі - URL-адреса), ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, розкривається державною мовою з урахуванням вимог статті 391 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

5. У разі розкриття Інформації емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, емітент після розміщення такої Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, зобов'язаний повідомити фондову біржу, на якій цінні папери допущені до торгів в частині включення до біржового реєстру, про розміщення такої Інформації у порядку, погодженому з цією фондовою біржею.

6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

Вимоги до діяльності з оприлюднення Інформації від імені учасників фондового ринку встановлюються законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Комісії.

7. Інформація для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, має надаватися у формі електронного документа із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

За результатами надання та оприлюднення Інформації емітент отримує довідку про оприлюднення інформації у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої позначки часу (щодо часу створення цієї довідки), з такими реквізитами:

ідентифікаційний код юридичної особи - особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від емітента Інформації;

ідентифікаційний код юридичної особи емітента;

надана емітентом у складі Інформації дата реєстрації ним електронного документа, що містить Інформацію;

наданий емітентом у складі Інформації вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;

дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, Інформації від емітента;

дата та час (з точністю до секунд) оприлюднення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, отриманої від емітента Інформації.

У разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, невідповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або у разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інших причин, що унеможливлюють оприлюднення отриманої Інформації, емітент отримує довідку про неможливість оприлюднення інформації у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої позначки часу (щодо часу створення цієї довідки), з такими реквізитами:

ідентифікаційний код юридичної особи - особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від емітента Інформації;

ідентифікаційний код юридичної особи емітента;

надана емітентом у складі Інформації дата реєстрації ним електронного документа, що містить Інформацію;

наданий емітентом у складі Інформації вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;

дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, Інформації від емітента;

відомості про встановлену особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, невідповідність Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або про інші встановлені особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, причини, що унеможливлюють оприлюднити отриману Інформацію.

Отримана від емітента Інформація підлягає оприлюдненню у таких формах:

у формі отриманого від емітента оригінального електронного документа, що містить Інформацію, придатного для необмеженого завантаження та копіювання (включаючи накладені на електронний документ, що містить Інформацію, кваліфіковані електронні підписи або кваліфіковані електронні печатки);

у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною, у складі інформаційного наповнення веб-сайту;

у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною і відтворювати Інформацію на папері, для необмеженого завантаження та копіювання.

Інформація підлягає одночасному оприлюдненню у всіх зазначених формах. До оприлюднення Інформації у зазначених формах її оприлюднення або поширення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, в інших формах не допускається.

Разом з оприлюдненням Інформації особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, оприлюднює та надає для необмеженого завантаження довідку про оприлюднення інформації разом із накладеною на неї кваліфікованою електронною печаткою.

Подання Інформації до Комісії особою, яка надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, регулюється нормативно-правовими актами Комісії.

8. Емітенти зобов'язані мати власний веб-сайт.

Емітент під час оприлюднення Інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє за вимогою заінтересованих осіб адреси сторінок у мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

Інформація підлягає оприлюдненню емітентом на власному веб-сайті у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента. До оприлюднення Інформації емітента на власному веб-сайті у зазначеній формі її оприлюднення в інших формах не допускається.

Емітент не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов'язковому розкриттю на такому веб-сайті.

Річна інформація має залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті емітента протягом щонайменше 10 років після її розкриття.

Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством, має залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті відповідно до пункту 4 розділу IX цього Положення.

9. Розкриття Інформації емітентом здійснюється за такими етапами та послідовністю:

1) складення Інформації емітентом;

2) розміщення Інформації емітентом на власному веб-сайті;

3) надання емітентом Інформації особі, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

4) у разі відповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам, здійснення оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із наданням емітенту довідки про оприлюднення інформації;

5) у разі невідповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або у разі неможливості оприлюднення інформації з інших причин із наданням емітенту особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, довідки про неможливість оприлюднення інформації;

6) у разі оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, якщо така особа також надає емітентові інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії. Така особа самостійно подає Інформацію до Комісії та здійснює підтвердження такого подання;

7) у разі якщо особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та яка здійснила оприлюднення Інформації емітента, не надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії. У такому разі емітент подає Інформацію до Комісії безпосередньо або через іншу особу, яка надає зазначені послуги;

8) надання емітенту підтвердження подання Інформації до Комісії особою, яка надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.

Емітент має право подавати Інформацію до Комісії безпосередньо в порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року N 492, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 789/19527 (зі змінами). У такому разі вимоги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, передбачені підпунктами 6 - 8 цього пункту, не застосовуються.

10. У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов'язковим відповідно до цього Положення, емітент повинен письмово повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у довільній формі та засвідченим підписом керівника емітента.

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті протягом двох днів, але не пізніше 10:00 третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

11. Якщо емітентом розкрито недостовірну Інформацію, він зобов'язаний вжити заходів щодо спростування такої Інформації та розкрити виправлену Інформацію у той (ті) самий (самі) спосіб (способи), яким (якими) було розкрито таку недостовірну Інформацію.

Спростування розкритої недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації здійснюються якнайшвидше, але не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли емітент дізнався про розкриття недостовірної Інформації.

Про виявлення недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли емітент дізнався про розкриття недостовірної Інформації.

Емітент зобов'язаний одночасно з розкриттям виправленої Інформації повідомити Комісію листом про факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної Інформації із обов'язковим зазначенням, що саме в Інформації було виправлено.

Розкриття виправленої Інформації здійснюється шляхом розміщення нового файлу із виправленою інформацією з обов'язковим зазначенням, що саме в ній було виправлено, а також збереженням файлу із недостовірною інформацією з поміткою на ньому про його недостовірність.

12. Інформація подається до Комісії у формі електронних документів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у формі електронних документів.

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Інформація складається емітентом з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами).

На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії емітент цінних паперів зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії Інформацію у строк, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми. У випадку, передбаченому цим абзацом, Інформація може подаватись у паперовій та/або електронній формах на електронному носії інформації.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація має бути прошита, пронумерована та скріплена підписом керівника емітента або уповноваженої особи. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписом керівника емітента або уповноваженої особи (кількість) сторінок".

У разі підписання Інформації уповноваженою особою до паперової форми Інформації додається копія документа, згідно з яким особу уповноважено підписати паперову форму Інформації, завірена підписом керівника емітента.

Підпис керівника або уповноваженої особи емітента на титульному аркуші Інформації також підтверджує ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог цього Положення.

13. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) розкривається у складі та формах, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Фінансова звітність емітентів цінних паперів - банків розкривається у складі та формах, встановлених Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

повний комплект проміжної фінансової звітності та повний комплект консолідованої проміжної фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства);

повний комплект річної фінансової звітності та повний комплект річної консолідованої фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства).

Фінансова звітність емітента має відповідати стандартам фінансової звітності, обраним за основу при складанні такої фінансової звітності.

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності (за наявності)) та висновок про огляд проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) (за наявності) мають відповідати міжнародним стандартам аудиту та вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності".

14. Емітенти цінних паперів зобов'язані складати Інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

15. Емітент при складанні Інформації може наводити додаткову інформацію, яка необхідна для повного і всебічного її розкриття.

Емітент цінних паперів може додатково розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про суттєві події (інші, ніж Інформація, визначена цим Положенням), які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента. Повідомлення про суттєві події розкривається у довільній формі.

16. Приватне акціонерне товариство (у разі якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, не розкриває Інформацію, якщо інше не встановлено його статутом.

У такому разі таке приватне акціонерне товариство має розкривати свою структуру власності відповідно до розділу V цього Положення на власному веб-сайті та шляхом подання до Комісії.

17. Іноземний емітент розкриває Інформацію відповідно до цього Положення та у строки, визначені статтею 411 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

18. Міжнародні фінансові організації розкривають Інформацію відповідно до цього Положення, якщо це прямо передбачено проспектом таких облігацій, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом.".

2. У розділі II:

1) пункти 5 - 8 глави 1 викласти у такій редакції:

"5. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

на власному веб-сайті - якнайшвидше:

емітентами, цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі, - не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;

емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, - не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня фондової біржі після дати вчинення дії;

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, - до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;

подання до Комісії - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії.

6. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації.

7. Повідомлення, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 2 - 15 форм відповідно до виду особливої інформації.

8. На титульному аркуші Повідомлення, яке розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить Повідомлення;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Повідомлення;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.";

2) пункти 5 - 8 глави 2 викласти у такій редакції:

"5. Розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю здійснюється у такі строки:

на власному веб-сайті - якнайшвидше:

емітентами, цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі, - не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;

емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, - не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня фондової біржі після дати вчинення дії;

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, - до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;

подання до Комісії - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії.

6. Текст Повідомлення про інформацію за змістом та обсягом має відповідати вимогам, установленим до відповідного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

7. Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 16 - 27 форм відповідно до виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

8. На титульному аркуші Повідомлення, яке розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить Повідомлення;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Повідомлення;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.";

3) пункт 3 глави 3 викласти у такій редакції:

"3. Проміжна інформація розкривається за кожний квартал.

Проміжна інформація за перший, другий, третій та четвертий квартали згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Емітенти, зазначені у пункті 1 глави 3 розділу III цього Положення, розкривають проміжну інформацію за четвертий квартал, крім такої інформації:

інформація про господарську та фінансову діяльність емітента;

проміжна фінансова звітність;

висновок про огляд проміжної фінансової звітності.

Консолідована проміжна фінансова звітність за перший, другий, третій квартали розкривається не пізніше 30 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом.

На титульному аркуші проміжної інформації, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить проміжну інформацію;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить проміжну інформацію;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.";

4) у главі 4:

пункти 4, 5 викласти у такій редакції:

"4. Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Емітенти цінних паперів до подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

На титульному аркуші річної інформації, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яка подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить річну інформацію;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить річну інформацію;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.

5. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, а також банк зобов'язані розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення.

Публічне акціонерне товариство (крім банків), щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення.

Емітент, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, зобов'язаний розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 11 - 14, 19, 26, 27 цього пункту.

Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту. При цьому для товариства, зазначеного у цьому абзаці, аудиторський звіт розкривається у разі проходження аудиту.

Підпункт 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення не застосовується до приватного акціонерного товариства, крім того, яке здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності.

Емітент, який не є акціонерним товариством, який не здійснював публічну пропозицію інших цінних паперів, крім акцій, та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, зобов'язаний розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 5, 9 - 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31 - 33 цього пункту.";

пункт 6 виключити.

3. У розділі III:

1) у главі 1:

доповнити пункт 1 новими підпунктами 26, 27 такого змісту:

"26) зміни адреси власного веб-сайту емітента;

27) інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.";

у пункті 6:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Емітент розкриває інформацію щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю не пізніше моменту вчинення правочину.".

У зв'язку з цим абзаци третій - тридцять восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - тридцять дев'ятим;

абзац четвертий доповнити словами "із зазначенням причин прийняття такого рішення. У такому разі вимоги абзацу третього цього пункту не застосовуються.";

після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом двадцять сьомим такого змісту:

"При розкритті інформації про надання згоди на вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - сороковим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Текст звіту незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену частиною п'ятою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", включається до відомостей, що містяться у Повідомленні щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.";

в абзаці чотирнадцятому пункту 7 слова "паспортних даних," виключити;

у пункті 8:

в абзаці четвертому слова "від власника(ів) акцій" виключити;

в абзаці десятому після слів "після набуття" доповнити словами "або відчуження";

в абзаці тринадцятому слова "від власника(ів) акцій" виключити;

в абзаці другому пункту 9 слова "інформації від власника(ів) акцій" замінити словами "першої інформації про набуття або відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства";

в абзаці другому пункту 10 слова "від власника(ів) фінансових інструментів" виключити;

абзац сьомий пункту 12 викласти у такій редакції:

"кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) щодо кожного з членів наглядової ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.";

доповнити главу новими пунктами 24, 25 такого змісту:

"24. Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента складаються за формою, наведеною у додатку 28 до цього Положення.

У Повідомленні розкривається інформація:

стара URL-адреса веб-сайту;

дата зміни адреси веб-сайту;

нова URL-адреса веб-сайту.

25. Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу складається за формою, наведеною у пункті 5 додатка 15 до цього Положення.

У Повідомленні розкривається інформація:

назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту;

дата затвердження органом товариства відповідного звіту;

текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

Емітент може не розкривати звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті.";

2) у пункті 1 глави 3:

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятдесят п'ятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятдесят шостим;

абзац двадцять другий викласти у такій редакції:

"1) титульний аркуш проміжної інформації має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності проміжної інформації, реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;";

після абзацу двадцять другого доповнити новими абзацами двадцять третім - двадцять сьомим такого змісту:

"На титульному аркуші проміжної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить проміжну інформацію;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить проміжну інформацію;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито вміст зазначеного Повідомлення;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - п'ятдесят шостий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - шістдесят першим;

після абзацу сорок сьомого доповнити новим абзацом сорок восьмим такого змісту:

"При розкритті інформації про вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства;".

У зв'язку з цим абзаци сорок восьмий - шістдесят перший вважати відповідно абзацами сорок дев'ятим - шістдесят другим;

після абзацу п'ятдесят четвертого доповнити новим абзацом п'ятдесят п'ятим такого змісту:

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XII додатка 29 до цього Положення.";

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят п'ятий - шістдесят другий вважати відповідно абзацами п'ятдесят шостим - шістдесят третім;

абзац шістдесят перший викласти у такій редакції:

"16) якщо проміжна фінансова звітність була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), емітентом надається висновок про огляд проміжної фінансової звітності (за наявності), який має містити дані відповідно до розділу XIV додатка 29 до цього Положення;";

після абзацу шістдесят першого доповнити новими абзацами шістдесят другим, шістдесят третім такого змісту:

"Якщо проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), про це окремо зазначається у проміжній фінансовій звітності в описовій формі.

Якщо відповідно до вимог законодавства емітент зобов'язаний складати консолідовану проміжну фінансову звітність, така Інформація складається відповідно до додатка 44 до цього Положення;".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят другий, шістдесят третій вважати відповідно абзацами шістдесят четвертим, шістдесят п'ятим;

3) главу 4 викласти у такій редакції:

"4. Склад регулярної річної інформації емітентів цінних паперів

1. Регулярна річна інформація емітентів цінних паперів включає:

1) титульний аркуш;

2) зміст;

3) основні відомості про емітента (включає, зокрема, найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу);

4) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

5) відомості про участь емітента в інших юридичних особах;

6) інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);

7) інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента;

8) інформацію про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників;

9) звіт керівництва (звіт про управління);

10) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

11) перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

12) інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

13) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

14) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

15) інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників);

16) інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

17) інформацію про придбання власних акцій емітентом;

18) інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

19) інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;

20) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

21) звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

22) інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента;

23) інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента;

24) інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді;

25) інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

26) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

27) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

28) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);

29) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

30) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

31) твердження щодо річної інформації;

32) інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента;

33) інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;

34) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

2. Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 38 до цього Положення:

1) емітенти іпотечних сертифікатів, емітенти іпотечних облігацій, емітенти сертифікатів ФОН до складу річної інформації додають іншу інформацію відповідно до глав 5 - 7 цього розділу;

2) титульний аркуш річної інформації містить реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності річної інформації, а також дату та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію емітента.

Якщо річна інформація емітента не була затверджена наглядовою радою емітента, в примітках зазначається пояснення такого факту. В такому разі емітент зазначає дату та рішення загальних зборів акціонерів емітента, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

На титульному аркуші річної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить річну інформацію;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить річну інформацію;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення;

3) зміст складається у формі, наведеній у додатку 38 до цього Положення, та має містити перелік інформації, що входить до складу річної інформації. Щодо кожної інформації, наведеної у змісті, емітент повинен зазначити про її наявність та у разі відсутності також зазначити причини відсутності у примітках;

4) основні відомості про емітента мають містити дані відповідно до розділу III додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження строку дії виданої ліцензії (дозволу).

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах мають містити дані відповідно до глави 12 розділу III додатка 38 до цього Положення.

Інформація розкривається у разі, якщо відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, перевищує 5 відсотків.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою.

Дані щодо кожної юридичної особи зазначаються окремо.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря має містити дані відповідно до глави 13 розділу III додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, функціональні обов'язки з посиланням на внутрішні документи емітента, якими вони визначені, зазначається чи є корпоративний секретар посадовою особою відповідно до законодавства та/або статуту емітента, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень).

Інформація про рейтингове агентство має містити дані відповідно до глави 14 розділу III додатка 38 до цього Положення.

Акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію, призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна, главу 14 розділу III додатка 38 до цього Положення не заповнюють.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента має містити дані відповідно до глави 15 розділу III додатка 38 до цього Положення.

Інформація про судові справи емітента має містити дані відповідно до глави 16 розділу III додатка 38 до цього Положення.

Емітент розкриває інформацію про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи (інформація має містити відомості про дату відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, в тому числі за межами України, поточний стан розгляду справи).

Емітент розкриває інформацію про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

Емітент розкриває інформацію про судові справи в повному обсязі, крім випадків, передбачених законом, та/або прийняття судом відповідного рішення.

За відсутності судових справ про це зазначається окремо.

Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді, має містити дані відповідно до глави 17 розділу III додатка 38 до цього Положення.

Інформація про опис бізнесу емітента розкривається в описовій формі відповідно до глави 18 розділу III додатка 38 до цього Положення;

5) інформація про органи управління, посадових осіб, засновників та/або учасників емітента має містити дані відповідно до розділів IV - VI додатка 38 до цього Положення.

Інформація про органи управління має містити перелік органів управління емітента, їх структуру та персональний склад відповідно до таблиці, що міститься у розділі IV додатка 38 до цього Положення.

Інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента", "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення", наведених у розділі V додатка 38 до цього Положення.

В інформації зазначаються відомості щодо голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом товариства. Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі до таблиці "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом, зазначається інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, інформація щодо загального стажу роботи та перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років. У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VI додатка 38 до цього Положення. Вимоги цього абзацу застосовуються у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду;

6) річний звіт керівництва (звіт про управління) має містити достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності, та розкривається емітентом відповідно до розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Перелік інформації, яка підлягає розкриттю, зазначений в підпункті 6 пункту 2 глави 4 розділу III цього Положення, не є вичерпним.

Річний звіт керівництва має містити:

вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

інформацію про розвиток емітента;

інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

звіт про корпоративне управління.

Якщо емітент не є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління має містити:

посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений в абзацах другому, третьому, емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в абзаці четвертому, емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому, третьому пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому, третьому пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників).

В інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини;

інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

Інформація про наглядову раду емітента має містити дані про персональний склад наглядової ради, її комітетів (за наявності), про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, про діяльність наглядової ради (для публічного акціонерного товариства та банку).

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

В інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме:

складу, структури та діяльності як колегіального органу;

компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);

незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;

компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність відповідно до вимог цього підпункту.

Інформація про виконавчий орган має містити дані про склад колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень, про діяльність виконавчого органу (для публічного акціонерного товариства та банку).

Інформація про діяльність виконавчого органу має містити інформацію про внутрішню структуру виконавчого органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме:

діяльності виконавчого органу;

складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний);

компетентності та ефективності виконавчого органу.

Виконавчий орган приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.

Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

Якщо емітент є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління додатково містить інформацію, передбачену Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг";

7) інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій (із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій), має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VIII додатка 38 до цього Положення;

8) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, складається за формою, наведеною у розділі IX додатка 38 до цього Положення.

Така інформація має містити:

дату отримання інформації;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

дію (набуття або відчуження) та як (прямо або опосередковано) вона відбувалась;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій);

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дату, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності).

У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства";

9) інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі IX додатка 38 до цього Положення.

Така інформація має містити:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яка набуває або відчужує право голосу за акціями товариства;

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій;

сумарну кількість прав за голосуючими акціями до та після зміни;

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дату, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;

відомості про акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента));

обставину (випадок), в результаті якої (якого) фізична або юридична особа набуває або відчужує право голосу за акціями товариства, якщо в результаті такого набуття або відчуження сумарна кількість голосів за акціями такої особи стане більшою, меншою або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій. У разі якщо фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями (відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя), необхідно зазначити довірителя (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента));

10) інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі IX додатка 38 до цього Положення.

Така інформація має містити:

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи), які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

володіння фінансовим інструментом (пряме або опосередковане);

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дату, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;

вид фінансового інструмента;

строк (термін) виконання;

дані щодо того, чи надають (не надають) фінансові інструменти на дату їх виконання своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх поставки;

кількість голосуючих акцій, які можуть буди набуті у разі виконання фінансових інструментів;

сумарну кількість прав за голосуючими акціями до і після змін;

11) інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників), має містити дані відповідно до розділу X додатка 38 до цього Положення;

12) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць "Інформація про випуски акцій емітента", "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду", що містяться у розділі XI додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиць розкриваються інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій підприємств емітент обов'язково зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання дати погашення облігацій у звітному періоді зазначається інформація щодо здійснення їх погашення та подання до Комісії звіту про результати погашення. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, за який період (періоди) він виплачується, та дані щодо того, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався, обов'язково зазначаються причини.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів має містити відомості про умови гарантії.

В описі до таблиці "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" розкривається інформація про причини викупу, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих товариством акцій протягом звітного періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених товариством акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства", емітент розкриває таку інформацію:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

ціна викупу акції;

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дата оплати акцій товариством;

13) звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення;

14) інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента має містити дані відповідно до розділу XI додатка 38 до цього Положення;

15) інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента має містити дані відповідно до розділу XI додатка 38 до цього Положення;

16) інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XI додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначаються дата та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження;

17) інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XI додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначаються дата та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження;

18) інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначаються дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів, дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення, порядок (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів), спосіб (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам) та строк виплати дивідендів. У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці. У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам станом на дату розкриття річної інформації, дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати та сума невиплачених дивідендів;

19) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про основні засоби емітента", "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції", "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", наведених у розділі XIII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці "Інформація про основні засоби емітента" зазначаються строки та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента.

У таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" зазначаються розрахунок вартості чистих активів, який складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, крім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.

В описі до таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди.

У висновку до таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" зазначається інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

У таблиці "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" зазначаються відомості про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент; аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту; суб'єктів оціночної діяльності; осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій та емітентів іпотечних сертифікатів додатково зазначається інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково зазначається інформація про управителя. Дані щодо кожної особи зазначаються окремо. В описі до таблиці розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа;

20) інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочини із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, має містити дані відповідно до таблиць, наведених у розділі XIV додатка 38 до цього Положення ("Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість").

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо такі рішення прийняті в звітному році.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному році, а також щодо значних правочинів, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо значних правочинів, вчинених у звітному році, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо.

При розкритті інформації про вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято у звітному році, а також щодо правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо правочинів із заінтересованістю, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, розкриваються у складі відомостей про вчинення правочинів із заінтересованістю.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" мають містити:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину. У разі якщо особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, є афілійована особа акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства, необхідно розкрити інформацію щодо неї, а також щодо акціонера або посадової особи (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи);

ознаку заінтересованості, передбачену частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо;

21) річна фінансова звітність має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), при цьому, якщо відповідно до вимог законодавства емітент зобов'язаний підготувати консолідовану фінансову звітність, річна фінансова звітність має містити консолідовану фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), та окремо свою власну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторський звіт, в якому висловлена модифікована думка аудитора "відмова від висловлення думки", не вважається підтвердженням річної фінансової звітності;

22) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), має містити дані відповідно до розділу XV додатка 38 до цього Положення;

23) річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення;

24) твердження щодо річної інформації має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності;

25) інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, наявна в емітента, має містити відомості відповідно до розділу XVII додатка 38 до цього Положення;

26) інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, має містити дані відповідно до розділу XVIII додатка 38 до цього Положення;

27) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери відповідно до глав 1, 2 розділу III цього Положення, що виникала протягом звітного періоду, наводяться відповідно до розділу XIX додатка 38 до цього Положення.".

4. Розділи IV - VI викласти у такій редакції:

"IV. Порядок розкриття емітентом цінних паперів календарного плану

1. Розкриття календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації (далі - календарний план), здійснюється емітентами, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

2. Оприлюднення календарного плану здійснюється емітентами, зазначеними у пункті 1 цього розділу, не пізніше 31 січня кожного року.

3. Емітенти, зазначені у пункті 1 цього розділу, здійснюють оприлюднення календарного плану на власному веб-сайті.

4. Календарний план має містити дату оприлюднення:

річної інформації про емітента;

річної фінансової звітності;

проміжної інформації про емітента;

проміжної фінансової звітності;

інформації про проведення річних загальних зборів;

іншої інформації, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства, та інформації, щодо якої емітент може передбачити дату оприлюднення.

У разі недотримання емітентом, зазначеним у пункті 1 цього розділу, виконання передбачених дій у строки, визначені у календарному плані, емітент зобов'язаний внести зміни до календарного плану в частині перенесення дати оприлюднення невиконаного пункту та зазначити причину такого невиконання.

5. Календарний план складається особою, зазначеною у пункті 1 цього розділу, за формою, наведеною в додатку 43 до цього Положення.

V. Розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, своєї структури власності

1. Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, розкривається на власному веб-сайті та шляхом подання до Комісії.

2. Форма та обсяг інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, встановлюються згідно з додатком 39 до цього Положення.

VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів

1. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів (якщо інше не встановлено Законом) до дати проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті.

2. Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства має містити дані, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

У повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті, додатково розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) за рекомендованою формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення. Зазначені показники розкриваються у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

3. Вимоги цього розділу не поширюються на емітентів, у тому числі на акціонерні товариства, які проводять (скликають) загальні збори відповідно до статей 48, 49 Закону України "Про акціонерні товариства".".

5. Доповнити розділ VII новим пунктом такого змісту:

"6. Дія цього розділу розповсюджується на емітентів, яким Комісією зареєстровано випуски цінних паперів відповідно до:

Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27 грудня 2013 року N 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за N 171/24948;

Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Комісії від 31 липня 2012 року N 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1431/21743 (зі змінами);

Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за N 570/25347 (зі змінами).".

6. Доповнити розділ VIII новим пунктом такого змісту:

"5. Дія цього розділу розповсюджується на емітентів, яким Комісією зареєстровано випуски цінних паперів відповідно до:

Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27 грудня 2013 року N 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за N 171/24948;

Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Комісії від 31 липня 2012 року N 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1431/21743 (зі змінами);

Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за N 570/25347 (зі змінами).".

7. У пункті 8 розділу IX слова ", та оприлюднити повідомлення про зміну власного веб-сайту шляхом його розміщення в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів" виключити.

8. Пункт 2, абзаци третій, четвертий пункту 8 розділу X після слів "базі даних Комісії" доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку".

9. Пункт 1 розділу XI викласти у такій реакції:

"1. У разі створення акціонерного товариства однією особою емітент цінних паперів зобов'язаний опублікувати відомості про це на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.".

10. У тексті Положення та додатках до нього слова "код за ЄДРПОУ" в усіх відмінках замінити словами "ідентифікаційний код юридичної особи" у відповідних відмінках.

11. Додатки 1, 7, 15, 28, 29, 38, 39, 43, 44 викласти у новій редакції, що додаються.

 

Начальник управління методології
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Д. Пересунько

 

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

____________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Місцезнаходження.

4. Ідентифікаційний код юридичної особи.

5. Міжміський код та телефон, факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

_______________
(адреса сторінки)

____________
(дата)

 

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 8 глави 1 розділу II)

1. Відомості
про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами). Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Причина повідомлення (відмітити потрібне):
  відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
  відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
  відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства":

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):

2.2. Щодо юридичної особи:

Найменування

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Місцезнаходження

 

 

 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

4. Результат

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (показник останньої графи таблиці пункту 5)

Кількість прав голосу за акціями* (у відсотках) (показник останньої графи таблиці пункту 6)

Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності)

Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках) (сума показників останньої графи таблиць пунктів 7.1, 7.2)

Усього (сума показників, зазначених у графах 2, 4, 5 цієї таблиці)

Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

 

 

 

 

 

 

дані попереднього повідомлення (за наявності)

 

 

 

 

 

 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дія (набуття або відчуження)

Кількість голосуючих акцій (шт.)

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) від загальної кількості голосуючих акцій

Володіння (пряме або опосередковане)

 

 

 

 

 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дія (набуття або відчуження)

Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства"

Кількість голосів (шт.)

Розмір прав голосу за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки

Тип фінансового інструмента

Дата виконання

Дія (набуття або відчужен-
ня)

Володіння (пряме або опосередковане)

Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.)

Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику

Тип фінансового інструмента

Дата виконання

Базовий актив (акції або право голосу)

Дія (набуття або відчуження)

Володіння (пряме або опосередковане)

Розрахунок (грошовий або право голосу)

Кількість голосів (шт.)

Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (здійснюють) розпорядження акціями

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)**

Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)**

Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)**

Усього

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

 

 

 

 

9. У разі голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної
особи - довірителя;
кількість голосів (шт.);
розмір прав голосу (у відсотках);
дата закінчення строку довіреності

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

 

____________
Не враховується право голосу за акціями, якими володіє акціонер.

** Якщо розмір дорівнює або перевищує порогове значення.

 

Додаток 15
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 20 глави 1 розділу III)

1. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

N з/п

Дата
реєстрації випуску

Номер
свідоцтва
про реєстрацію випуску

Обсяг
випуску (грн)

Вид
забезпечення (порука/
страхування/
гарантія)

Дата
розірвання договору
(відкликання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант),
з яким розірвано договір

Дата
укладення нового
договору
(отримання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким укладено договір

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місцезнаходження

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місцезнаходження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 20 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (далі - Положення). Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 21 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 22 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

4. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 23 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

5. Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 25 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 25 глави 1 розділу III)

ВІДОМОСТІ
про зміну адреси власного веб-сайту емітента

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 25 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами). Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 29
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 3 розділу III)

Титульний аркуш

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

_______________
(посада)

___________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за __ квартал 20__ року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

________________
(адреса сторінки)

_________
(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента.

  

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

  

3. Інформація про посадових осіб емітента.

  

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

  

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

  

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

  

5. Відомості про цінні папери емітента:

  

1) інформація про випуски акцій емітента;

  

2) інформація про облігації емітента;

  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

  

4) інформація про похідні цінні папери емітента.

  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

  

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

  

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

  

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

  

13. Інформація про заміну управителя.

  

14. Інформація про керуючого іпотекою.

  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

  

17. Інформація про іпотечне покриття:

  

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;

  

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.

  

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

  

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

  

24. Проміжний звіт керівництва.

  

25. Твердження щодо проміжної інформації.

  

26. Примітки.

  

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування.

2. Дата проведення державної реєстрації.

3. Територія (область)*.

4. Статутний капітал (грн).

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі.

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії.

7. Середня кількість працівників (осіб).

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД.

9. Органи управління підприємства.

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа).

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті;

2) МФО банку;

3) поточний рахунок;

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті;

5) МФО банку;

6) поточний рахунок.

____________
Заповнюється відповідно до 
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Опис

 

____________
Інформація щодо кожної ліцензії вноситься тільки в один рядок таблиці.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**.

8. Опис.

____________
Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за векселями (усього):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

Податкові зобов'язання

Х

 

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

 

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

 

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

 

Х

Х

Опис

 

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п

Склад витрат***

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

 

 

 

____________
Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

*** Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску

Вид цінних паперів

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Обсяг випуску

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Вид похідних цінних паперів

Різновид похідних цінних паперів

Серія

Строк розміщення

Строк дії

Строк (термін) виконання

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

Обсяг випуску (грн)

Характеристика базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Опис.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

 

 

 

 

Опис

 

X. Інформація про вчинення значних правочинів*

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Адреса сторінки,
на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Зазначається інформація про те, чи був вчинений значний правочин у звітному кварталі.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

N
з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Адреса сторінки,
на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Зазначається інформація про те, чи був вчинений правочин із заінтересованістю у звітному кварталі. Розкривається інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення
(порука/страхування/
гарантія)

Найменування поручителя/ страховика/гаранта

Ідентифікаційний код юридичної особи

Сума забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

____________
Заповнюється за кожним випуском окремо.

XIV. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

 

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

 

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

 

4

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

 

5

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

 

6

Звітний період, за який проведено огляд проміжної фінансової звітності

 

7

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

 

8

Номер та дата договору на проведення огляду

 

9

Дата початку та дата закінчення огляду

 

10

Дата звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності

 

11

Розмір винагороди за проведення огляду проміжної фінансової звітності, грн

 

12

Текст висновку про огляд проміжної фінансової звітності

 

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва має щонайменше містити вказівки на важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

 

Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 4 розділу III

Титульний аркуш

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

___________________
(посада)

_________________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за _____ рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 
_______________
(адреса сторінки)

 
_________
(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

  

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

  

5. Інформація про рейтингове агентство.

  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

  

7. Судові справи емітента.

  

8. Штрафні санкції емітента.

  

9. Опис бізнесу.

  

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

  

1) інформація про органи управління;

  

2) інформація про посадових осіб емітента;

  

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

  

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

  

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

  

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

  

2) інформація про розвиток емітента;

  

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

  

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

  

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

  

4) звіт про корпоративне управління:

  

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

  

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

  

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

  

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

  

інформація про наглядову раду;

  

інформація про виконавчий орган;

  

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

  

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

  

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

  

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

  

повноваження посадових осіб емітента.

 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

  

1) інформація про випуски акцій емітента;

  

2) інформація про облігації емітента;

  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

  

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

  

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

  

3) інформація про зобов'язання емітента;

  

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

  

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

  

26. Інформація вчинення значних правочинів.

  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

  

29. Річна фінансова звітність.

  

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

  

32. Твердження щодо річної інформації.

  

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

  

41. Основні відомості про ФОН.

  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

  

45. Правила ФОН.

  

46. Примітки.

  

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування.

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності).

3. Дата проведення державної реєстрації.

4. Територія (область)*.

5. Статутний капітал (грн).

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі.

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії.

8. Середня кількість працівників (осіб).

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД.

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті;

2) МФО банку;

3) поточний рахунок;

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті;

5) МФО банку;

6) поточний рахунок.

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
(за наявності)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Опис

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування;

2) організаційно-правова форма;

3) ідентифікаційний код юридичної особи;

4) місцезнаходження;

5) опис.

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)

1

2

3

4

 

 

 

 

Опис

 

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

 

 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування;

2) місцезнаходження;

3) опис.

16. Судові справи емітента

N
з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Штрафні санкції емітента

N
з/п

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

 

 

 

 

 

18. Опис бізнесу.

Розкривається така інформація:

зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів;

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента;

належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання;

спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;

будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;

опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;

основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;

проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;

вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;

стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому);

опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік;

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Щодо кожної посадової особи зазначаються:

1) посада*;

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи;

3) ідентифікаційний код юридичної особи;

4) рік народження**;

5) освіта**;

6) стаж роботи (років)**;

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**;

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено);

9) опис.

____________
Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - емітента

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

Усього

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

 

Дата проведення

 

Кворум зборів**

 

Опис

 

____________
Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так*

Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

 

Акціонери

 

 

Депозитарна установа

 

 

Інше (зазначити)

 

____________
Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так*

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

 

 

____________
Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так*

Ні*

Підняттям карток

 

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

 

Підняттям рук

 

 

Інше (зазначити)

 

____________
Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так*

Ні*

Реорганізація

 

 

Додатковий випуск акцій

 

 

Унесення змін до статуту

 

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства