Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю<br>Національна комісія; що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг<br>Постанова, Методика від 29.12.2017 № 1618

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2017 року N 1618

м. Київ

Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю

Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Методику розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25 грудня 2008 року N 1522 "Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю" (із змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
29 грудня 2017 року N 1618


Методика розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює єдиний порядок розрахунку вартості виконання додаткових робіт (послуг), пов'язаних з діяльністю з розподілу електричної енергії.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

виконавець - ліцензіат з розподілу електричної енергії;

додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій;

додаткові роботи (послуги) - роботи (послуги), які надаються виключно ліцензіатом з розподілу електричної енергії і пов'язані з його ліцензованою діяльністю;

замовник - фізична або юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка замовляє додаткові роботи (послуги);

основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку обслуговування, посадові обов'язки).

1.3. Перелік додаткових робіт (послуг) наведено в додатку 1 до цієї Методики.

1.4. Вартість інформаційних послуг ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території, визначається з урахуванням граничного розміру плати за ці послуги, який установлюється відповідною постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

2. Порядок визначення вартості додаткових робіт (послуг)

2.1. Розрахунок вартості додаткових робіт (послуг) здійснюється за формами, наведеними в додатку 2 до цієї Методики.

2.2. При розрахунках вартості додаткових робіт (послуг) застосовуються норми витрат робочого часу, затверджені відповідними нормативними документами згідно з переліком, зазначеним у додатку 3 до цієї Методики, з урахуванням такого:

1) за відсутності норм витрат робочого часу на виконання відповідних додаткових робіт (послуг) для розрахунків вартості виконання додаткових робіт (послуг) застосовуються норми, установлені шляхом хронометражних спостережень. Результати хронометражних спостережень оформляються відповідними актами за формою, наведеною в додатку 4 до цієї Методики;

2) норми часу установлюються для бригади чи індивідуального виконавця в нормо-годинах;

3) за умови впливу факторів, що знижують продуктивність праці та несуть у собі ризик (зимові та відмінні від нормативних умови тощо), до норм витрат робочого часу застосовуються корегуючі коефіцієнти відповідно до положень нормативних документів (додаток 3 до Методики).

2.3. Вартість виконання окремих додаткових робіт (послуг) включає прямі витрати на оплату праці, загальновиробничі витрати та норму прибутку. Розрахунок вартості виконання окремих додаткових робіт і послуг здійснюється з урахуванням такого:

1) до складу прямих витрат на оплату праці працівників включаються витрати на оплату праці, визначені виходячи з норм витрат робочого часу на виконання визначеної номенклатури робіт та основної і додаткової заробітної плати відповідної категорії працівників. Нарахування єдиного внеску на соціальне страхування визначається згідно з чинним законодавством;

2) відсоток загальновиробничих витрат (відношення загальновиробничих витрат з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) до прямих витрат на оплату праці з розподілу електроенергії) становить 95 %. Сума загальновиробничих витрат визначається як добуток прямих витрат на оплату праці та відсотка загальновиробничих витрат;

3) норма прибутку для додаткових робіт (послуг) визначається у розмірі не більше 10 % від суми витрат, що включаються у вартість виконання робіт (надання послуг);

4) на вартість виконання додаткових робіт (послуг) згідно із законодавством нараховується податок на додану вартість.

2.4. Вартість додаткових робіт (послуг) визначається відповідними підрозділами виконавця за формою N 1 додатка 2, затверджується уповноваженою особою виконавця та погоджується відповідним територіальним органом НКРЕКП.

2.5. Виконавець має право здійснювати перегляд вартості додаткових робіт (послуг) у разі зміни рівня заробітної плати у структурі тарифів на розподіл електричної енергії, або зміни ставки єдиного внеску на соціальне страхування.

2.6. Виконавець відповідає за правильність застосування положень цієї Методики, а також своєчасність і якість виконання додаткових робіт (послуг).

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

Додаток 1
до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю


Перелік додаткових робіт (послуг)

N з/п

Додаткові роботи (послуги)

1

2

1

Розробка технічних умов та підготовка проекту договору про приєднання

2

Узгодження проекту електропостачання об'єкта на відповідність наданим технічним умовам та/або чинним нормативно-правовим актам

3

Підключення та/або відключення електроустановок*

4

Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж

5

Надання інформаційних послуг ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території**

6

Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою споживача

7

Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини

8

Параметризація багатофункціонального електронного лічильника за ініціативою споживача***

9

Встановлення (заміна) приладу обліку у населення за заявою замовника


____________
* послуги з підключення електроустановок та пломбування вузла обліку, його частин передбачають операції з проведення технічної перевірки правильності роботи засобу обліку (обстеження технічного стану лічильника, перевірка схеми обліку);

** вартість надання інформаційних послуг ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території, обмежується граничним розміром плати за ці послуги, який установлюється відповідною постановою НКРЕКП;

*** окремо виконується калькуляція у випадку виконання робіт дистанційної параметризації електролічильника.

Додаток 2
до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю


Форма N 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
___________ ________________________
        (підпис)                   (уповноважена особа)
"___" _____________ 20__ рокуВАРТІСТЬ
додаткових робіт (послуг)

___________________
(найменування робіт, послуг)

N з/п

Показники

Витрати на виконання однієї роботи (послуги), грн

Примітка

1

Прямі витрати:

 

 

 

витрати на оплату праці

 

Форма N 2

єдиний внесок на соціальне страхування

 

 

2

Загальновиробничі витрати

 

95 % від прямих витрат на оплату праці

3

Усього витрат (р. 1 + р. 2):

 

 

4

Норма прибутку

 

не більше 10 % від суми витрат (р. 3)

5

Вартість (без ПДВ) (р. 3 + р. 4)

 

 

6

ПДВ

 

 

7

Вартість з ПДВ (р. 5 + р. 6)

 

 


Виконавець _________________________
                                                    (підпис)

______________
(П. І. Б.)

Погоджено:

Начальник територіального органу НКРЕКП у ___________________________________ області

________________
              (підпис)

_________________________
(уповноважена особа)

"___" ____________ 20__ року

 


Форма N 2


РОЗРАХУНОК
прямих витрат на оплату праці працівників, які задіяні у додаткових роботах (послугах)

N з/п

Вид роботи

Виконавці (склад бригади)

Середньомісячний фонд робочого часу, год

Витрати робочого часу, нормо-год

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Усього заробітна плата за час виконання роботи, грн (гр. 8 + гр. 13)

місячний оклад, грн

тарифна ставка за 1 год. грн

основна зарплата за час роботи, грн

доплати, %/грн

надбавки, %/грн

премії, %/грн

інші виплати, %/грн

усього додаткова зарплата за час роботи, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Виконавець _______________
                                        (підпис)

_______________
(П. І. Б.)

Додаток 3
до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю


Перелік нормативних документів

Розрахунок вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю, передбачає застосування таких нормативно-правових актів:

Закон України "Про інформацію";

Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року N 209;

Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28;

Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. ГКД 34.20.507-2003;

Державні стандарти України. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 "Правила визначення вартості будівництва";

Державні стандарти України. ДСТУ Б Д.2.3.-8: 2012 "Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування". Збірник 8. Електротехнічні установки;

Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електровимірювальних приладів. РД 34.05.758-89 СПО (Союзтехенерго, 1990 рік);

Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Капітальний ремонт електричних мереж: обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і вище, Том 5, Частина 1 СОУ 40.1-00130044-834:2010;

Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і вище, Том 6, СОУ 40.1-00130044-834:2010;

Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повітряні лінії напругою 35-150 кВ. Том 2, СОУ-Н ЕЕ 40.1-00130044-834:2010;

Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повітряні лінії напругою 0,4 - 20 кВ, трансформаторні підстанції напругою 6 - 20/0,4 кВ, розподільчі пункти напругою 6 - 20 кВ Том 1, СОУ 40.1-00130044-834:2010;

Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Кабельні лінії напругою 0,4 - 35 кВ, Том 3, СОУ 40.1-00130044-834:2010;

Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Енергетичний нагляд та енергозбутова діяльність. Метрологія (Том 11, Частини 1, 2) СОУ-Н ЕЕ 05.840:2007;

Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж. ГКД 34.20.661-2003;

Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації. СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007. ГКД 34.20.502-97.

Додаток 4
до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю


АКТ N ____
на проведення хронометражних спостережень при виконанні робіт (наданні послуг)

_________________________________
(найменування робіт, послуг)

Комісія у складі: ______________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ініціали голови та членів комісії)
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт про те, що при проведенні хронометражу робочого часу на
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування робіт, послуг)
установлено такі трудовитрати:


N з/п

Найменування і кількість робіт

Кваліфікація або посада виконавця

Витрачений час

хвилин

людино-годин

1

2

3

4

5


Хронометражні спостереження проведено

"___" ____________ 20__ року


Голова комісії:

________________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

________________________________________
(прізвище, ініціали)

Погоджено:

 

Голова профспілкового комітету

________________________________________
(прізвище, ініціали)Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно