Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Щодо порядку відображення доходів та витрат неприбутковою організацією у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації<br>Державна фіскальна служба України<br>Індивідуальна податкова консультація від 20.02.2018 № 691/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 20.02.2018 р. N 691/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку відображення доходів та витрат неприбутковою організацією у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (в редакції, чинній з 01.01.2018) (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Слід зазначити, що зі змісту звернення політичної партії недостатньо інформації для ідентифікування предмету запиту та надання вичерпної відповіді з порушених питань. Разом з тим повідомляємо таке.

Пунктом 46.2 ст. 46 Кодексу визначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.

Форма звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 N 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 469) (далі - Звіт).

У рядках 1.1 - 1.11 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 - 2.6 Звіту - суми видатків. При цьому у зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

Використання доходів неприбутковими організаціями здійснюється відповідно до положень п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Підпунктом 14.1.84 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено, що інші терміни для цілей розділу III "Податок на прибуток підприємств" використовуються у значеннях, визначених Законом України від 16 липня 1999 року N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996), національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства.

Статтею 4 Закону N 996 зазначено, що бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтується, зокрема, на принципі відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Так, п. 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, встановлено, що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Пунктом 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 (далі - П(С)БО 16), передбачено, що витрати відображаються у бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені (п.7 П(С)БО 16).

Враховуючи наведене, формування доходів та видатків, що відображаються у рядках 1.1 - 1.5, 1.7 - 1.11 та 2.1 - 2.3, 2.5, 2.6 Звіту, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Здійснення благодійної діяльності на території України регулюється Законом України від 05 липня 2012 року N 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон N 5073). Згідно зі ст. 1 Закону N 5073 благодійна діяльність - це добровільна особиста та/або майнова допомога, що не передбачає одержання благодійником прибутку.

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох її видів, зокрема шляхом безоплатної передачі у власність набувачів благодійної допомоги (бенефіціарів) коштів, іншого майна, безоплатного надання послуг та виконання робіт, а також безоплатного відступлення бенефціарам майнових прав тощо (ст. 5 Закону N 5073).

Відповідно до ст. 1 Закону України від 22 жовтня 1999 року N 1192-XIV "Про гуманітарну допомогу" (далі - Закон N 1192) гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону N 5073-VI.

Згідно з абз. 2 ст. 11 Закону N 1192 контроль щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням здійснюють відповідні спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги та органи доходів і зборів.

Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та складання відповідної звітності здійснюється отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням (абз. 4 ст. 11 Закону N 1192).

Відповідно до абз. 7 ст. 11 Закону N 1192 при отриманні іноземної валюти, яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок отримувача, він як юридична особа-резидент здійснює її облік окремо.

Загальна сума отриманої неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 1.6 Звіту із розшифровкою у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД (до рядка переноситься сумарне значення рядка "Усього6" графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту) та 1.6.3 Звіту.

Сума використаної неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 2.4 Звіту із розшифровкою у рядках 2.4.1, 2.4.2 ГД (до рядка переноситься сумарне значення рядка "Усього8" графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту) та 2.4.3 Звіту.

При цьому у рядку 1.6 Звіту (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3) відображається вартість фактично отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), у т. ч. надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань. Відповідно у рядку 2.4 (та у рядках 2.4.1, 2.4.2 ГД та 2.4.3) відображається вартість фактично переданих безоплатно активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, у т. ч. перерахованих з розрахункового рахунку (або/та виданих з каси).

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно