Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Методика для розрахунку групування рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (з 01.01.2018)<br>Національний банк<br>Методика від 15.02.2018

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Голови Національного банку України
__________ Д. Р. Сологуб
15 лютого 2018 року


Методика для розрахунку групування рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (з 01.01.2018)

I. Показники фінансової діяльності (Активи банків України)

II. Показники фінансової діяльності (Зобов'язання банків України)

III. Фінансові показники діяльності (Власний капітал банків України)

IV. Показники про фінансові результати банків України.

Інформація формується за даними, що подаються до НБУ:

• форма N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" (файл 02) відповідно до постанови Правління НБУ від 01.03.2016 N 129 (зі змінами);

• файлу А4 відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.10.2011 N 373 (зі змінами).

1. Інформація в формах передбачає надання даних по агрегованим статтям балансу (показники) банку за вихідними залишками балансових рахунків та рахунків доходів і витрат за звітний місяць. Одиниця виміру - тис. грн.

2. Показники розраховуються за залишками балансових рахунків (рахунок четвертого порядку, чотиризначний), групи (рахунок третього порядку, тризначний), розділу (рахунок другого порядку, двозначний).

3. Форми "I. Показники фінансової діяльності (Активи банків України)", "II. Показники фінансової діяльності (Зобов'язання банків України)" розраховуються за всіма валютами та в національній валюті, а форми "III. Фінансові показники діяльності (Власний капітал банків України)", "IV. Показники про фінансові результати банків України" - за всіма валютами.

I. Показники фінансової діяльності (Активи банків України) (окремо за всіма валютами та в національній валюті)

Таблиця 1

тис. грн.

NKB

Банк

Грошові кошти та їх еквіва-
ленти

У тому числі готівкові кошти

у тому числі банківські метали

у тому числі резерви за готівковими коштами та банківськими металами, наявність яких є непідтвер-
дженою

у тому числі кошти в НБУ

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

У т. ч. що рефінансу-
ються НБУ

Кошти в інших банках

резерви під знецінення коштів в інших банках

Кредити та заборгованість клієнтів

у тому числі кредити та заборго-
ваність юридичних осіб

у тому числі резерви під знецінення кредитів та заборго-
ваності юридичних осіб

у тому числі кредити та заборго-
ваність фізичних осіб

у тому числі резерви  під знецінення кредитів та заборгованості фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Цінні папери, які обліко-
вуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

у т. ч. що рефінансу-
ються НБУ

резерви під знецінення цінних паперів, які обліко-
вуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Цінні папери, які обліко-
вуються за амортизо-
ваною собівартістю

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

у т. ч. що рефінан-
суються НБУ

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

Інвестиційна нерухомість

Дебіторська заборго-
ваність щодо поточного податку на прибуток

Відстрочений податковий актив

Основні засоби та нематеріальні активи

Інші фінансові активи

резерви під інші фінансові активи

Інші активи

резерви під інші активи

Чисті активи, усього

Усього резервів

Загальні активи, усього

Довідково: ОВДП

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


1. Колонка 1 - NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).

2. Колонка 2 - назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).

3. Далі в таблиці 2 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 2

N кол.

Показник

Балансовий рахунок / група/розділ

3

Грошові кошти та їх еквіваленти

10, 11, 12

4

утому числі готівкові кошти

100

5

у тому числі банківські метали

110

6

утому числі резерви за готівковими коштами та банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

1090, 1190

7

у тому числі кошти в НБУ

12

8

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

140, 145, 300, 301, 304

9

У т. ч. що рефінансуються НБУ

140, 145

10

Кошти в інших банках

1500А, 1502, 1508, 1509, 1600А, 151, 152, 153, 154

11

резерви під знецінення коштів в інших банках

1509, 1519, 1529, 1549

12

Кредити та заборгованість клієнтів

к.13 + к.15

13

у тому числі кредити та заборгованість юридичних осіб

20, 21, 23, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А, 2607, 2657, 2609, 2659

14

у тому числі резерви під знецінення кредитів та заборгованості юридичних осіб

2019, 2029, 2039, 2049, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2149, 2309, 2319, 2329, 2339, 2349, 2359, 2369, 2379, 2609, 2659

15

у тому числі кредити та заборгованість фізичних осіб

22, 24, 2620А, 2625А, 2627, 2629

16

у тому числі резерви під знецінення кредитів та заборгованості фізичних осіб

2209, 2219, 2229, 2239, 2249, 2409, 2419, 2429, 2439, 2629

17

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

141, 143, 310, 311

18

у т. ч. що рефінансуються НБУ

141, 143

19

резерви під знецінення цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1419, 3119

20

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

142, 144, 321

21

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

1429, 3219

22

у т. ч. що рефінансуються НБУ

142, 144

23

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

341, 342, 410, 420

24

Інвестиційна нерухомість

441

25

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

3520

26

Відстрочений податковий актив

3521

27

Основні засоби та нематеріальні активи

430, 431, 432, 440, 443, 450, 453

28

Інші фінансові активи

280, 314, 354, 355, 356, 2920А, 2924А, 3570А, 3578А, 3705А, 3710, 3739А, 2890, 3590, 3599

29

резерви під інші фінансові активи

2890, 3590, 3599

30

Інші активи

181, 189, 340, 350, 351, 3522

31

резерви під інші активи

1890

32

Чисті активи, усього

к.3 + к.8 + к.10 + к.12 + к.17 + к.20 + к.23 + к.24 + к.25 + к.26 + к.27 + к.28 + к.30

33

Усього резервів

к.6 + к.11 + к.14 + к.16 + к.19 + к.21 + к.29 + к.31

34

Загальні активи, усього

к.32 - к.33

35

Довідково: ОВДП, що рефінансуються НБУ

1400, 1410, 1420


II. Показники фінансової діяльності (Зобов'язання банків України) (окремо за всіма валютами та в національній валюті)

Таблиця 3

тис. грн.

NKB

Банк

Кошти отримані від НБУ

Кошти банків

Кошти клієнтів

у тому числі кошти суб'єктів господарю-
вання та небанківських фінансових установ

у тому числі кошти на вимогу

у тому числі кошти фізичних осіб

у тому числі кошти на вимогу

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Боргові цінні папери, емітовані банком

Інші залучені кошти

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

Відстрочені податкові зобов'язання

Резерви за зобов'я-
заннями

Інші фінансові зобов'я-
зання

Інші зобов'я-
зання

Субордино-
ваний борг

Усього зобов'язань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


1. Колонка 1 - NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).

2. Колонка 2 - назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).

3. Далі в таблиці 4 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 4

N колонки

Показник

Балансовий рахунок / група/розділ

3

Кошти отримані від НБУ

13

4

Кошти банків

161, 162, 1500П, 1507, 1600П, 1602, 1607, 1608, 1609

5

Кошти клієнтів

25, 261, 264, 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608, 2650П, 2651, 2654, 2655П, 2656, 2658, 263, 332, 333, 2620П, 2622, 2625П, 2628

6

у тому числі кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ

261, 264, 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608, 2650П, 2651, 2654, 2655П, 2656, 2658

7

у тому числі на вимогу

2520, 2523, 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608, 2650П, 2655П

8

у тому числі кошти фізичних осіб

263, 332, 333, 2620П, 2622, 2625П, 2628

9

у тому числі на вимогу

2620П, 2622, 2625П, 2628

10

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

335, 338

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

330, 331

12

Інші залучені кошти

270

13

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

3620

14

Відстрочені податкові зобов'язання

3621

15

Резерви за зобов'язаннями

369

16

Інші фінансові зобов'язання

191, 290, 336, 337, 363, 364, 367, 2920П, 2924П, 3705П, 3720, 3739П

17

Інші зобов'язання

360, 361, 365, 3622, 3623

18

Субординований борг

366

19

Усього зобов'язань

к.3 + к.4 + к.5 + к.10 + к.11 + к.12 + к.13 + к.14 + к.15 + к.16 + к.17 + к.18


III. Фінансові показники діяльності (Власний капітал банків України) (за всіма валютами)

Таблиця 5

тис. грн.

NKB

Банк

Статутний капітал

Емісійні різниці

Незареєстрований статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервні та інші фонди банку

Резерви переоцінки

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Усього власного капіталу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1. Колонка 1 - NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).

2. Колонка 2 - назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).

3. Далі в таблиці 6 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 6

N колонки

Показник

Балансовий рахунок / група/розділ

3

Статутний капітал

5000, 5002, 5200

4

Емісійні різниці

5010

5

Незареєстрований статутний капітал

5004

6

Інший додатковий капітал

5011

7

Резервні та інші фонди банку

5020, 5021, 5022

8

Резерви переоцінки

510

9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

503, 504, 5999

10

Усього власного капіталу

к.3 + к.4 + к.5 + к.6 + к.7 + к.8 + к.9


IV. Показники про фінансові результати банків України (за всіма валютами)

Таблиця 7

тис. грн.

N K B

Банк

Процен-
тні до-
ходи

доходи від опера-
цій з юридич-
ними осо-
бами

дохо- ди від опера-
цій з фізич-
ними осо-
бами

Про-
центні вит-
рати

вит-
рати від опера-
цій з юри-
дич-
ними осо-
бами

вит-
рати від опера-
цій з фізич-
ними осо-
бами

інші процен-
тні вит-
рати

Чистий процен-
тний дохід / (Чисті процен-
тні вит-
рати)

Комі-
сійні дохо-
ди

Комі-
сійні вит-
рати

Чистий комісій-
ний дохід / (Чисті комі-
сійні витрати)

Торго-
вий резуль-
тат

резуль-
тат від перео-
цінки

резуль-
тат від опера-
цій з купівлі-
продажу

резуль-
тат від опера-
цій з фінан-
совими акти вами та з обов'я-
зан-
нями

Інші опера-
ційні доходи

Інші до- ходи

Всьо-
го до- ходів

Відраху-
вання до резер-
вів:

чисте (збіль-
шення) змен-
шення резервів під знецінен-
ня кредитів та коштів в інших банках

чисте (збіль-
шення) змен-
шення резервів під заборго-
ваність за нада-
ними креди-
тами клієнтам

чисте (збіль-
шення) змен-
шення резервів під знеці-
нення за дебі-
торською заборго-
ваністю банку

чисте (збіль-
шення) змен-
шення резервів під банків-
ські резерви на покриття ризиків і втрат

чисте (збіль-
шення) змен-
шення резервів під знеці-
нення цінних паперів

Адмі-
ністра-
тивні та інші опера-
ційні вит-
рати

заробіт-
на плата персо-
налу

нараху-
вання на фонд заробіт-
ної плати

інші вит-
рати на персо-
нал

витра-
ти на утри-
мання основ-
них засобів

екс-
плуата-
ційні та госпо-
дарські витрати

вит-
рати на рекламу і марке-
тинг

вит-
рати на оренду

інші адміні-
стра-
тивні та опера-
ційні вит-
рати

Всього вит-
рат

Прибу-
ток / (збиток) до оподат-
кування

Вит-
рати на пода-
ток на прибу-
ток

Прибу-
ток / (зби-
ток) після оподат-
кування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


1. Колонка 1 - NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).

2. Колонка 2 - назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).

3. Далі в таблиці 8 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 8

N

Показник

Балансовий рахунок / група/розділ

3

Процентні доходи

к.4 + к.5

4

доходи від операцій з юридичними особами

600, 601, 602, 603, 604, 607, 608, 609, 612, 614

5

доходи від операцій з фізичними особами

605, 606, 610, 611

6

Процентні витрати

к.7 + к.8 + к.9

7

витрати від операцій з юридичними особами

700, 701, 702, 703, 706, 707

8

витрати від операцій з фізичними особами

704

9

інші процентні витрати

712, 714

10

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)

к.3 - к.6

11

Комісійні доходи

650, 651

12

Комісійні витрати

750

13

Чистий комісійний дохід / (Чисті комісійні витрати)

к.11 - к.12

14

Торговий результат

к.15 + к.16 + к.17

15

результат від переоцінки

620

16

результат від операцій з купівлі-продажу

621

17

результат від операцій з фінансовими активами та зобов'язаннями

622

18

Інші операційні доходи

630, 631, 632, 633, 634, 635, 639

19

Інші доходи

64, 67

20

Всього доходів

к.10 + к.13 + к.14 + к.18 + к.19

21

Відрахування до резервів:

к.22 + к.23 + к.24 + к.25 + к.26

22

чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та коштів в інших банках

7700, 7701

23

чисте (збільшення) зменшення резервів під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

7702

24

чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення за дебіторською заборгованістю банку

7705, 7707

25

чисте (збільшення) зменшення резервів під банківські резерви на покриття ризиків і втрат

7706

26

чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів

7703, 7704

27

Адміністративні та інші операційні витрати

к.28 + к.29 + к.30 + к.31 + к.32 + к.33 + к.34 + к.35

28

заробітна плата персоналу

7400

29

нарахування на фонд заробітної плати

7401

30

інші витрати на персонал

7403, 7404, 7405, 7409

31

витрати на утримання основних засобів

742

32

експлуатаційні та господарські витрати

743

33

витрати на рекламу і маркетинг

7455

34

витрати на оренду

7395

35

інші адміністративні та операційні витрати

730, 731, 732, 733, 734, 735, 741, 749, 7390, 7391, 7392, 7394, 7396, 7397, 7398, 7399, 7450, 7452, 7454, 7456, 7457

36

Всього витрат

к.21 + к.27

37

Прибуток / (збиток) до оподаткування

к.20 - к.36

38

Витрати на податок на прибуток

7900

39

Прибуток / (збиток) після оподаткування

к.37 - к.38

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

Директор Департаменту
фінансової стабільності

В. В. ВаврищукТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно