Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу<br>Національний банк<br>Рішення від 11.09.2018 № 41-рд

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 11 вересня 2018 року N 41-рд

Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу

Рада Національного банку України вирішила:

1. Схвалити Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу (додаються).

2. Опублікувати Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. Подати Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу до Верховної Ради України для інформування.

4. Правлінню Національного банку України:

1) підготувати та подати Раді Національного банку України до 01 жовтня 2018 року план заходів щодо реалізації Основних засад грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу (далі - План заходів);

2) визначити посадових осіб Національного банку України на рівні заступників Голови Національного банку України, відповідальних за виконання Плану заходів;

3) підготувати пропозиції до проекту Основних засад грошово-кредитної політики на 2020 рік та середньострокову перспективу і подати Раді Національного банку України до 10 липня 2019 року.

Голова Ради

Б. М. Данилишин

СХВАЛЕНО
Рішення Ради Національного банку України
11 вересня 2018 року


Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу

Вступ

Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу (далі - Основні засади) розроблено Радою Національного банку України (далі - Рада Національного банку) відповідно до статті 100 Конституції України і статей 8, 9 та 24 Закону України "Про Національний банк України".

Основні сутнісні характеристики, цілі, принципи та інструменти монетарної політики Національного банку України (далі - Національний банк) та напрями їх еволюції визначаються Стратегією монетарної політики Національного банку України, яка розроблена та затверджена Радою Національного банку (далі - Стратегія).

Основні засади розроблені на підґрунті Стратегії та деталізують особливості проведення грошово-кредитної (монетарної) політики, у тому числі макроекономічний контекст, у конкретному році та в середньостроковій перспективі.

Основні засади містять деталізацію особливостей проведення грошово-кредитної (монетарної) політики в 2019 році та на наступні два роки.

Ураховуючи статтю 99 Конституції України та статтю 6 Закону України "Про Національний банк України", на виконання основної функції Національного банку - забезпечення стабільності грошової одиниці України пріоритетною ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики залишатиметься досягнення та підтримка цінової стабільності в державі. Другою за пріоритетністю ціллю є сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи, якщо це не перешкоджає досягненню і підтримці цінової стабільності. Третьою - сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає першим двом цілям. Відповідно до статті 1 Закону України "Про Національний банк України" цінова стабільність - збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання в середньостроковій перспективі (від трьох до п'яти років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін. Для досягнення та забезпечення цінової стабільності Національний банк використовує монетарний режим інфляційного таргетування, оскільки досягнення цінової стабільності найкраще кореспондує із забезпеченням стійких темпів приросту ВВП й усуває передумови для непередбачуваних та суб'єктивно вмотивованих рішень щодо змін у монетарній політиці.

Стратегія грошово-кредитної (монетарної) політики визначає кількісну ціль щодо інфляції - 5 % у середньостроковій перспективі.

Ключова (облікова) ставка є основним інструментом грошово-кредитної (монетарної) політики.

Національний банк продовжуватиме дотримуватися плаваючого курсоутворення, маючи на увазі, що монетарна політика не спрямовуватиметься на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу. Зазначене не виключає можливості проведення Національним банком валютних інтервенцій з метою:

накопичення міжнародних резервів;

згладжування різких змін обмінного курсу гривні, які не ґрунтуються на змінах фундаментальних чинників в економіці;

підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту монетарної політики.

Оскільки забезпечення сталого економічного розвитку в Україні неможливе без поступу в здійсненні реформ, Національний банк разом з Урядом України докладатиме всіх зусиль для продовження виконання заходів із реформування економіки та фінансової системи, у тому числі передбачених співпрацею з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Рада Національного банку на виконання Конституції України та Закону України "Про Національний банк України" здійснює контроль за проведенням монетарної політики та здійснює аналіз її впливу на стан соціально-економічного розвитку. Сутність контролю полягає в аналізі відповідності прийнятих рішень з монетарної політики необхідності досягнення визначених цілей та наявним на момент ухвалення рішень ризикам, а також якості припущень та прогнозу макроекономічного розвитку, зокрема інфляції. На підставі цього аналізу Рада Національного банку розробляє пропозиції щодо внесення, у разі потреби, відповідних змін до здійснення монетарної політики.

1. Проведення грошово-кредитної політики у 2019 році та середньостроковій перспективі

1.1. Зовнішнє макроекономічне середовище

У 2018 році світова економіка демонструє високі темпи економічного зростання - на рівні середніх до глобальної фінансової кризи. Такі темпи спостерігаються в усіх основних регіонах - як у розвинених країнах, так і країнах, що розвиваються. Відповідно спостерігається значне зниження рівня безробіття в багатьох країнах, зокрема в найбільшій економіці світу, США. Зростаючі темпи світової торгівлі та інвестицій продовжують підживлювати високі темпи світового зростання. Інфляція в розвинених країнах поступово починає зростати від своїх мінімальних рівнів, хоча залишається ще нижче від показників, які визначені їх центральними банками як цільові.

Утім середньострокові перспективи світової економіки порівняно із поточним станом є менш оптимістичні, у тому числі як для розвинених економік, так і для більшості країн - експортерів сировинних і промислових товарів. Для розвинених економік це пов'язано із швидким зростанням частки населення пенсійного віку та низьким рівнем зростання загального фактору продуктивності.

Також очікується пришвидшення інфляційних процесів і відповідна нормалізація монетарної політики в розвинених країнах, що полягає, головним чином, у згортанні політики кількісного пом'якшення в умовах відсоткових ставок, близьких до нульових. Зокрема, очікується як подальше підвищення процентної ставки ФРС, так і поступове скорочення обсягу активів на її балансі. ЄЦБ до кінця 2018 року також планує згорнути програму кількісного пом'якшення та підвищувати відсоткові ставки.

Такий розвиток подій зменшуватиме попит на ризикові фінансові активи серед інвесторів і відповідно зумовлюватиме більш жорсткі фінансові умови для країн, що розвиваються. Уже в першому півріччі 2018 року на тлі зміцнення долара США посилився тиск на фінансові ринки цих країн, особливо тих, що мали найбільший рівень зовнішньої вразливості, зокрема Аргентини, Туреччини та низки інших країн. Однак загалом країни, що розвиваються, наразі більш підготовлені до протидії фінансовому тиску, ніж, наприклад, напередодні азійської кризи кінця 90-х років чи глобальної фінансової кризи 2007 - 2008 років. Зокрема, ці країни мають більші міжнародні резерви, нижчі дефіцити поточного рахунку, використовують режими більш гнучкого обмінного курсу та мають у своєму арсеналі системніші макропруденційні інструменти. До цих країн можна віднести й Україну, яка перейшла до режиму із плаваючим курсом, а у якості номінального якоря вибрала цінову стабільність. На жаль, повільне просування структурних реформ в Україні не дало змоги суттєво підвищити економічне зростання після кризи 2014 - 2015 років і Україна все ще потребує суттєвої фінансової підтримки з боку міжнародних інвесторів, зокрема МВФ, для подолання фінансових розривів та скорочення зовнішнього боргу по відношенню до розміру економіки у наступних роках.

Глобальне піднесення світової економіки підтримуватиме ціни на світових товарних ринках, що може сприяти українському експорту. Тому очікується, що ціни на чорні метали залишатимуться високими через зростання попиту, у тому числі з боку машинобудівної галузі, у той час як світові ціни на зернові поволі підвищуватимуться на тлі прискорення зростання світового споживання. Також очікується, що попри стабільне зростання попиту, ціни на нафту коливатимуться близько поточного рівня через нарощення обсягів її видобутку країнами - членами угоди ОПЕК+ та збільшення виробництва сланцевої нафти в США. Разом з тим країни з ринками, що формуються, зіткнулися з проблемою значної корпоративної заборгованості, сформованої в період низьких процентних ставок, тому створення більш жорстких фінансових умов може суттєво загальмувати економіки країн-боржників.

Однак останнім часом у світовій економіці зростають ризики, реалізація яких може зумовити відхилення від наведеного вище сценарію стійкого зростання в середньостроковій перспективі. Зокрема, це стосується:

посилення протекціоністських заходів окремими країнами та відповідного скорочення світової торгівлі з відкладенням інвестиційних проектів;

більш швидкого зростання процентних ставок у розвинених країнах, зокрема через прискорення інфляції, що, у тому числі може спричинити перехід до жорсткіших фінансових умов для країн, що розвиваються, та відповідно більш значних і неочікуваних коливань цін на сировинні товари;

геополітичних конфліктів та торговельних воєн тощо.

У разі реалізації цих ризиків на глобальний попит корекція фінансових умов та цін на сировину може посилюватись. Така корекція може мати нерівномірний у часі характер, підживлюючи додаткові курсові коливання в країнах з ринками, що формуються.

1.2. Внутрішнє макроекономічне середовище

Очікується, що протягом наступних трьох років темп зростання економіки України може прискоритися до 3 - 4 відсотків у реальному вимірі. Профіль зростання в основному визначатиметься ситуацією на зовнішніх сировинних ринках та швидкістю втілення структурних реформ в Україні. Основною складовою зростання економіки залишатиметься приватне споживання, а також очікується активізація інвестиційної діяльності підприємств. Суттєвим стимулом до підвищення інвестиційної активності залишатиметься необхідність модернізації виробництва та сертифікації продукції для розширення доступу до європейського ринку, а також поступове зниження відсоткових ставок.

Ще одним важливим фактором розвитку вітчизняної економіки буде зміна інтенсивності трудової міграції. З одного боку, збільшення працевлаштування українців за кордоном збільшує їх доходи та поточні надходження валюти в країну, що наразі позитивно відображається на стані поточного рахунку платіжного балансу та динаміці обмінного курсу. З іншого - посилення міграційних процесів обмежуватиме пропозицію робочої сили всередині країни та створюватиме тиск на зарплати, що, у свою чергу, знижуватиме цінову конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Відплив висококваліфікованих фахівців за кордон буде послаблювати продуктивність праці як в окремих, зокрема високотехнологічних галузях економіки, так і в інших сферах, таких як освіта, охорона здоров'я, сфера послуг та інші.

Макроекономічний прогноз Національного банку ґрунтується на достатньо консервативних припущеннях щодо темпів реалізації структурних реформ. Тим не менш проведення більш рішучих заходів у проведенні структурних реформ, які визначені як структурні маяки в програмі співробітництва з МВФ, дасть змогу суттєво збільшити обсяги інвестицій і потенціал економічного зростання в Україні. З іншого боку, гальмування структурних реформ негативно впливатиме на бізнес-середовище в Україні та зменшуватиме приплив інвестицій в Україну.

Одночасно пікові навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу в наступні роки стримуватимуть економічне зростання.

Відновлення економічної активності з огляду на зростаючий споживчий попит та інтенсивну інвестиційну діяльність за активізації структурних реформ має визначати дефіцит поточного рахунку платіжного балансу на рівні близько 2 - 3 відсотки ВВП у 2019 - 2021 роках. Розширення дефіциту зовнішньої торгівлі може компенсуватися подальшим зростанням трансфертів. У свою чергу, приплив коштів за фінансовим рахунком перекриватиме дефіцит поточного рахунку. Зокрема, передбачається активізація активних залучень боргових ресурсів Урядом України як від офіційних кредиторів, так і на міжнародних ринках капіталу. У результаті обсяг міжнародних резервів залишатиметься на рівні, достатньому для покриття трьох місяців майбутнього імпорту і виконання зобов'язань України та поточних операцій Уряду України і Національного банку.

Поточний прогноз демонструє поступове уповільнення інфляції з нинішніх високих значень до рівня середньострокової інфляційної цілі в 5 % до кінця 2019 року. Припущення цього прогнозу базуються на подальшій виваженій монетарній та фіскальній політиці, збільшенні пропозиції харчових товарів за гальмування зростання цін імпорту.

2. Ризики

Існують окремі ризики, які суттєво можуть змінити наведений макроекономічний сценарій. Найсуттєвіші серед них такі.

Ескалація конфлікту на сході України. Найбільш вагомим фактором невизначеності є розвиток ситуації на сході України. Ескалація бойових дій може призвести до погіршення очікувань і негативних соціально-економічних наслідків.

Погіршення ситуації із судноплавством в Чорному та Азовському морях. Це може суттєво зменшити експорт чорних металів та сільськогосподарської продукції зі східного та південного регіонів України.

Гальмування структурних реформ. Суттєвим фактором невизначеності залишаються темпи проведення структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності. Зокрема, на них негативно впливатиме відсутність імплементації законодавчих змін щодо антикорупційного суду та активного процесу приватизації, створення ринку землі та ринкового механізму визначення вартості газу. Гальмування структурних реформ може призвести до ускладнення доступу України до міжнародних ринків капіталу на тлі високих обсягів погашення зовнішніх боргів у 2019 - 2020 роках. Особливо цей ризик загострюється на тлі проведення президентських і парламентських виборів у 2019 році.

Трудова міграція. Одним з основних внутрішніх ризиків базового прогнозного сценарію є процеси трудової міграції. Продовження відпливу робочої сили з України високими темпами створюватиме подальше підвищення диспропорцій між попитом та пропозицією на ринку праці, що може призводити до збільшення витрат на оплату праці та відповідно прискорення інфляції разом зі зниженням потенціалу зростання економіки.

Перехід світової економіки у фазу спаду. Ураховуючи те, що темпи зростання в багатьох країнах залишатимуться вище тренду в 2018 - 2019 роках, існує імовірність "перегріву" глобальної економіки та поступового її переходу у фазу спаду. Серед інших можливих причин рецесії варто виділити ризики ескалації торгових війн, які можуть суттєво стримувати ділову активність на основних ринках сировинних товарів. Уповільнення темпів зростання світової торгівлі через численні торгові протистояння може суттєво вплинути на загальну динаміку глобальної економіки. Зазначене також підвищує ризик падіння цін на світових товарних ринках, зменшення обсягів українського експорту та валютних надходжень.

Відплив капіталу з країн, що розвиваються. Одним із тригерів таких подій може бути надто швидкий перехід центральними банками країн, що формують міжнародну монетарну політику, до більш жорсткої монетарної політики. Зазначене може спричинити відплив капіталу з країн, ринки яких розвиваються, у тому числі з України. У такому разі центральні банки цих країн будуть змушені відреагувати підвищенням своїх відсоткових ставок.

Зниження обсягів транзиту газу через територію України. Суттєвим фактором невизначеності залишаються обсяги транзиту газу через територію України внаслідок будівництва обхідних газопроводів в Європу та Західну Азію. У зв'язку з цим починаючи з 2020 року можливим є суттєве зниження транзиту газу через українську газотранспортну систему, що погіршуватиме стан поточного рахунку платіжного балансу та посилюватиме тиск на обмінний курс гривні.

Негативні демографічні тенденції зумовлюватимуть збільшення бюджетних видатків, що вимагатиме заходів щодо підвищення доходів бюджету та перегляду фіскальної політики.

3. Особливості проведення грошово-кредитної політики у 2019 році

Наразі Національний банк перебуває на першій стадії реалізації режиму інфляційного таргетування. Для цієї стадії характерним є проходження процесу дезінфляції - поступового зниження інфляції до оптимального цільового рівня. У рамках цієї стадії Національний банк значні зусилля спрямовує на досягнення визначених Основними засадами інфляційних цілей та забезпечення необхідних умов для успішного функціонування цього монетарного режиму.

Зокрема, дії Національного банку скеровуватимуться на:

підвищення підтримки суспільством і Урядом України цілі Національного банку щодо досягнення цінової стабільності на засадах режиму інфляційного таргетування;

посилення ролі цілі по інфляції як "номінального якоря" монетарної політики;

подальший розвиток монетарних інструментів;

посилення аналітичної підтримки прийняття рішень з монетарної політики, зокрема в частині вдосконалення модельного інструментарію та проведення досліджень;

удосконалення роботи та розвитку фінансових ринків і післякризове відновлення банківської системи для поглиблення механізму монетарної трансмісії;

створення умов у межах власної компетенції для зниження кредитних ризиків та посилення інших стимулів для кредитування банківською системою реального сектору економіки;

підвищення прозорості монетарної політики та вдосконалення комунікацій із суспільством для ефективного управління очікуваннями економічних агентів.

Водночас передбачається орієнтовна поквартальна траєкторія приросту індексу споживчих цін у річному вимірі для досягнення відповідних кількісних цілей з інфляції:

- березень 2019 року - 5,75 % ± 2 п. п.;

- червень 2019 року - 5,5 % ± 2 п. п.;

- вересень 2019 року - 5,25 % ± 2 п. п.

З кінця грудня 2019 року - 5 % ± 1 п. п.

Необхідність зниження інфляції до цільових рівнів зумовлюватиме проведення Національним банком відповідної грошово-кредитної (монетарної) політики у 2019 році. Національний банк поступово пом'якшуватиме монетарну політику, знижуючи облікову ставку, у разі стійкого зниження базової інфляції, сприяючи таким чином економічному зростанню. Водночас підвищення вартості запозичень на міжнародних ринках капіталу через підвищення процентних ставок провідними світовими центральними банками може знижувати можливості Національного банку в пом'якшенні власної монетарної політики.

Національний банк у разі реалізації ризиків, які підсилюватимуть інфляційний тиск і погіршуватимуть очікування економічних агентів, застосовуватиме насамперед облікову ставку для повернення інфляції до цілі в середньостроковій перспективі та поліпшення очікувань. Вплив облікової ставки на фінансовий ринок та економіку забезпечуватиметься завдяки проведенню за нею (або близькою до неї процентною ставкою в разі проведення операцій аукціонного типу) основних операцій з регулювання ліквідності, які мають найбільший вплив на стан грошово-кредитного ринку.

Досягнення поставлених інфляційних цілей має сприяти забезпеченню стійких темпів економічного зростання. Також політика цінової стабільності сприяє посиленню ринкової конкуренції, що є поштовхом до інвестиційної та інноваційної активності. Цінова стабільність є фундаментальною передумовою зниження довгострокових процентних ставок, що сприятиме розширенню кредитування реального сектору економіки, зменшенню вартості капіталу в економіці, яке має знизити сукупні витрати економічних агентів, унаслідок чого зменшиться тиск на ціни.

Прискорення структурних реформ і краща координація монетарної та фіскальної політики будуть вагомими чинниками підтримки економічного зростання та зниження інфляції до цільових рівнів.

Спрямованість операцій Національного банку з регулювання ліквідності (переважно її надання або стерилізація) у 2019 році визначатиметься структурним дефіцитом чи профіцитом останньої та забезпечуватиме збереження впливу ключової ставки на вартість ресурсів в економіці. Національний банк підтримуватиме ліквідність на достатньому рівні для ефективного функціонування банківської системи та створення умов для кредитної підтримки економічного зростання. Основними чинниками насичення ліквідністю будуть купівля Національним банком іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів та перерахування прибутку до державного бюджету. Вплив цих чинників обмежуватиме погашення Урядом України ОВДП, що знаходяться у портфелі Національного банку.

За збереження профіциту ліквідності основними операціями з її регулювання залишатимуться переважно стерилізаційні операції. У разі суттєвого зростання попиту на готівку та/або купівлі Урядом України іноземної валюти для погашення зовнішніх боргів банківська система може перейти в стан структурного дефіциту. За таких умов основними операціями Національного банку стануть операції з надання ліквідності.

Національний банк продовжуватиме дотримуватися свого зобов'язання уникати будь-яких форм фіскального домінування над монетарною політикою, у тому числі прямої або непрямої підтримки бюджетних видатків. Унаслідок цього очікується, зокрема, зниження обсягу державних цінних паперів у портфелі Національного банку з огляду на їх поступове планове погашення. Разом з тим координація монетарної політики і фіскальної політики Уряду України, зокрема з питань рівномірності витрачання коштів єдиного казначейського рахунку, здійснення запозичень, визначення адміністративних цін і тарифів, дасть змогу забезпечити ефективне виконання основних функцій Національного банку, визначених Законом України "Про Національний банк України".

Як додатковий інструмент Національний банк матиме змогу застосовувати інтервенції для згладжування курсових коливань гривні та врівноваження ситуації на валютному ринку. Водночас Національний банк продовжить дотримуватися режиму плаваючого обмінного курсу і не протидіятиме фундаментальним тенденціям обмінного курсу гривні. У міру розвитку валютного ринку Національний банк поступово зменшуватиме свою присутність на ньому, але докладатиме зусиль щодо упередження або швидкого реагування на можливу дестабілізацію на валютному ринку.

Національний банк також у 2018 - 2019 роках упроваджуватиме вимоги нещодавно прийнятого Закону України "Про валюту і валютні операції"". Передбачається, що введення в дію положень цього закону дасть змогу для поступової валютної лібералізації. Разом з тим Національний банк уживатиме всіх можливих заходів та інструментів для упередження ризиків щодо цінової та фінансової стабільності. Тому для забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення добробуту населення необхідно вирішити суттєві внутрішні структурні питання та знизити залежність вітчизняної економіки від впливу зовнішніх чинників.

Національний банк продовжуватиме вживати також заходів у напрямі посилення координації монетарної та бюджетної політики.

Рада Національного банку відповідно до Закону України "Про Національний банк України" здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики та оцінює діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад.

Додаток 1
до Порядку розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)


Показники окремих секторів економіки України*

Показники

2017

2018

2019

2020

квартал

Рік

квартал

рік

квартал

рік

квартал

рік

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР, зміна в річному вимірі (%), якщо не зазначено інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номінальний ВВП, млрд. грн.

591

665

833

894

2983

700

772

968

1019

3460

782

860

1075

1129

3845

857

937

1170

1224

4188

Реальний ВВП

2,8

2,6

2,4

2,2

2,5

3,1

3,6

3,8

3,3

3,4

2,7

2,6

2,3

2,4

2,5

2,4

2,8

3,0

3,3

2,9

Дефлятор ВВП

26,2

20,9

21,1

20,9

22,0

14,9

12,5

11,0

10,3

12,2

8,7

8,5

8,3

8,2

8,4

7,0

6,0

5,4

5,0

5,9

ІСЦ (середнє за період)

-

-

-

-

14,5

-

-

-

-

10,6

-

-

-

-

7,4

-

-

-

-

5,5

ІЦВ (середнє за період)

-

-

-

-

26,3

-

-

-

-

15,7

-

-

-

-

8,1

-

-

-

-

8,1

ІСЦ (на кінець періоду)

15,1

15,6

16,4

13,7

13,7

13,2

9,9

8,3

8,9

8,9

8,1

8,9

7,7

5,8

5,8

5,7

5,8

5,2

5,0

5,0

Базова інфляція (на кінець періоду)

6,3

6,8

7,7

9,5

9,5

9,4

9,0

8,1

7,1

7,1

6,6

6,7

5,9

4,6

4,6

4,4

4,4

3,7

3,6

3,6

Небазова інфляцій (на кінець періоду)

26,8

27,3

27,9

19,4

19,4

18,2

11,1

8,6

11,3

11,3

10,1

11,7

10,0

7,5

7,5

7,4

7,8

7,3

6,8

6,8

у тому числі сирі продтовари

7,5

23,6

28,2

23,5

23,5

23,3

5,2

0,6

5,4

5,4

4,3

9,6

7,0

4,0

4,0

3,7

3,5

3,6

3,5

3,5

у тому числі адміністративно-регульовані ціни

39,5

28,8

25,9

16,1

16,1

13,6

13,2

14,4

16,6

16,6

15,9

15,1

13,8

11,6

11,6

11,5

12,2

10,6

10,4

10,4

ІЦВ (на кінець періоду)

38,3

26,3

22,4

16,6

16,6

15,9

18,4

15,0

10,4

10,4

9,0

7,0

8,0

8,6

8,6

6,9

8,8

8,6

8,1

8,1

ФІСКАЛЬНИЙ СЕКТОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведений бюджет, сальдо, млрд. грн.

-

-

-

-

-42,1

-

-

-

-

-71,4

-

-

-

-

-56,4

-

-

-

-

-61,7

% ВВП

-

-

-

-

-1,4

-

-

-

-

-2,1

-

-

-

-

-1,5

-

-

-

-

-1,5

Доходи, млрд. грн.

-

-

-

-

1016,8

-

-

-

-

1136,8

-

-

-

-

1232,9

-

-

-

-

1332,5

Видатки (без кредитування), млрд. грн.

-

-

-

-

1056,8

-

-

-

-

1204,2

-

-

-

-

1286,3

-

-

-

-

1390,2

Кредитування, млрд. грн.

-

-

-

-

2,1

-

-

-

-

4,0

-

-

-

-

3,0

-

-

-

-

4,0

Баланс СЗДУ (метод. МВФ), млрд. грн.

-

-

-

-

-39,2

-

-

-

-

-72,7

-

-

-

-

-57,4

-

-

-

-

-61,0

% ВВП

-

-

-

-

-1,3

-

-

-

-

-2,1

-

-

-

-

-1,5

-

-

-

 

-1,5

Баланс СЗДУ та НАК "Нафтогаз України", млрд. грн.

-

-

-

-

-39,2

-

-

-

-

-72,7

-

-

-

-

-57,4

-

-

-

-

-61,0

Баланс СЗДУ та НАК "Нафтогаз України", % ВВП

-

-

-

-

-1,3

-

-

-

-

-2,1

-

-

-

-

-1,5

-

-

-

-

-1,5

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС (аналітична форма)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний рахунок, млрд. дол. США

-0,5

0,2

-1,2

-0,9

-2,4

-0,7

0,0

-1,5

-0,3

-2,0

-0,8

-0,4

-1,4

0,0

-2,6

-1,3

-0,4

-1,4

-0,5

-3,6

Фінансовий рахунок, млрд. дол. США

0,1

-1,4

-2,1

-1,6

-5,0

-0,4

-0,5

-2,2

-1,4

-4,0

-0,6

-1,8

-0,1

0,1

-2,4

-2,0

-1,3

0,2

-0,3

-3,5

Зведений баланс, млрд. дол. США

-0,6

1,6

0,9

0,6

2,6

-0,3

0,6

0,7

1,1

2,0

-0,2

1,3

-1,3

-0,1

-0,3

0,7

0,9

-1,6

-0,2

-0,1

Валові резерви, млрд. дол. США

15,1

18,0

18,6

18,8

18,8

18,2

18,0

20,1

20,7

20,7

20,0

20,8

18,9

18,8

18,8

20,0

20,9

19,8

19,7

19,7

Місяців імпорту майбутнього періоду

2,8

3,3

3,3

3,3

3,3

3,1

3,1

3,4

3,5

3,5

3,3

3,4

3,1

3,0

3,0

3,2

3,3

3,1

3,0

3,0

Експорт товарів, річна зміна (%)

36,2

14,7

13,9

12,1

18,3

8,7

14,8

8,9

7,0

9,7

-0,9

-1,9

0,5

2,3

0,1

4,6

4,7

6,0

5,8

5,3

Імпорт товарів, річна зміна (%)

23,2

27,8

17,7

17,7

21,1

13,3

14,6

10,6

4,2

9,6

4,9

6,3

3,3

1,9

4,0

6,4

3,3

4,9

7,5

5,6

МОНЕТАРНІ РАХУНКИ (зміна з почату року, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошова база (резервні кошти), %

-6,5

0,0

-2,1

4,6

4,6

-1,5

5,2

5,8

11,0

11,0

-2,6

0,7

0,8

6,2

6,2

-2,6

0,2

-0,5

4,6

4,6

Грошовий агрегат МЗ, %

-2,5

0,1

1,9

9,6

9,6

-3,3

0,3

3,0

10,4

10,4

-2,3

-0,3

1,7

8,7

8,7

-2,5

-0,6

1,2

8,2

8,2

Грошовий агрегат МЗ (фінс. курс), %

-2,3

1,4

2,6

8,7

8,7

-1,6

2,5

4,3

10,2

10,2

-1,7

2,0

3,9

8,9

8,9

-1,6

1,5

2,8

7,3

7,3

Швидкість обертання (на кінець року)

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

2,6

 

 

 

 

2,6

 

 

 

 

2,7


____________
* Починаючи з III кв. 2018 раку - прогнозні показники згідно з Інфляційним звітом НБУ (липень 2018).

Додаток 2
до Порядку розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)


Показники інфляції*

Показники

2017

2018

2019

2020

квартал

рік

квартал

рік

квартал

рік

квартал

рік

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

зміна за квартал

Індекс споживчих цін

3,9

3,9

2,1

3,1

 

3,5

0,7

0,9

3,6

 

2,6

1,5

-0,3

1,9

 

2,5

1,6

-0,8

1,7

 

Базова інфляція

2,8

1,1

2,2

2,9

 

2,7

0,7

1,5

2,0

 

2,2

0,9

0,7

0,8

 

2,0

0,8

0,0

0,7

 

Сирі продовольчі товари

5,4

14,2

0,1

2,4

 

5,2

-2,5

-4,2

7,3

 

4,2

2,4

-6,5

4,2

 

4,0

2,1

-6,4

4,1

 

Адміністративні ціни

5,8

3,9

3,1

2,4

 

3,5

3,6

4,1

4,5

 

2,8

2,9

2,9

25

 

2,7

3,6

1,5

2,3

 

Паливо

4,9

1,0

2,5

10,3

 

4,0

0,4

0,6

4,9

 

1,1

-1,3

-0,7

5,2

 

1,3

0,2

0,6

1,8

 

Індекс цін виробників

6,4

-0,3

3,8

5,8

 

5,9

1,9

0,7

1,6

 

4,5

0,0

1,6

2,2

 

2,8

1,9

1,4

1,8

 

 

зміна за останні 12 місяців

Індекс споживчих цін

15,1

15,6

16,4

13,7

13,7

13,2

9,9

8,3

8,9

8,9

8,1

8,9

7,7

5,8

5,8

5,7

5,8

5,2

5,0

5,0

Базова інфляція

6,3

6,8

7,7

9,5

9,5

9,4

9,0

8,1

7,1

7,1

6,6

67

5,9

4,6

4,6

4,4

4,4

3,7

3,6

3,6

Сирі продовольчі товари

7,5

23,6

28,2

23,5

23,5

23,3

5,2

0,6

5,4

5,4

4,3

9,6

7,0

4,0

4,0

3,7

3,5

3,6

3,5

3,5

Адміністративні ціни

39,5

28,8

25,9

16,1

16,1

13,6

13,2

14,4

16,6

16,6

15,9

15,1

13,8

11,6

11,6

11,5

12,2

10,6

10,4

10,4

Паливо

26,3

11,5

12,4

19,9

19,9

18,9

18,1

15,8

10,1

10,1

7,1

5,2

3,9

4,2

4,2

4,4

6,1

7,5

4,0

4,0

Індекс цін виробників

38,3

26,3

22,4

16,6

16,6

15,9

18,4

15,0

10,4

10,4

9,0

7,0

8,0

8,6

8,6

6,9

8,8

8,6

8,1

8,1


____________
* Починаючи з II кв. 2018 року - прогнозні показники згідно з Інфляційним звітом НБУ (липень 2018).

Додаток 3
до Порядку розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)


Реальний ВВП за категоріями кінцевого використання*

Показники

2017

1018

2019

2020

квартал

рік

квартал

рік

квартал

рік

квартал

рік

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

Зміна порівняно з попереднім кварталом, % (сезонно скориговані дані)*

ВВП

-0,6

0,4

1,2

1,0

 

0,7

0,9

1,9

0,0

 

0,4

0,3

1,6

0,1

 

0,4

0,5

2,0

0,2

 

Споживання

3,9

-0,8

3,4

2,3

 

-0,9

0,8

2,2

1,7

 

0,6

0,1

-0,1

-0,2

 

0,5

1,1

1,4

1,5

 

Приватне**

4,3

3,0

0,0

3,3

 

-0,8

1,2

3,1

2,3

 

0,6

0,0

-0,3

-0,5

 

0,7

1,5

1,8

1,9

 

Державне

2,7

-13,1

16,3

-1,1

 

-1,3

-0,7

-0,9

-0,4

 

0,4

0,6

0,7

0,7

 

-0,3

-0,2

0,0

0,0

 

Інвестиції

0,0

9,9

0,6

5,3

 

1,0

-0,3

-0,4

-0,2

 

2,4

2,7

2,7

1,9

 

1,6

1,4

1,6

1,5

 

Експорт

-2,4

-2,8

9,5

4,8

 

-19,2

14,7

2,8

3,4

 

-2,1

-2,7

-2,8

0,9

 

1,6

1,4

1,2

0,9

 

Імпорт

-3,3

2,8

12,1

8,1

 

-24,2

19,5

2,3

2,8

 

0,6

-2,8

-3,4

-0,1

 

3,5

2,4

1,4

1,2

 

 

Зміна порівняно з відповідним кварталом, %

ВВП

2,8

2,6

2,4

2,2

 

3,1

3,6

3,8

3,3

 

2,7

2,6

2,3

2,4

 

2,5

2,8

3,1

3,2

 

Споживання

5,6

6,8

6,5

9,1

 

4,0

5,7

4,7

3,8

 

5,3

4,6

2,4

0,5

 

0,4

1,4

3,0

4,6

 

Приватне**

4,9

10,5

6,3

11,1

 

5,7

3,7

7,0

5,6

 

7,3

6,1

2,6

-0,1

 

0,0

1,5

3,6

6,1

 

Державне

7,9

-4,6

7,4

3,2

 

-1,4

12,8

-3,8

-1,7

 

-1,4

-0,4

1,2

2,4

 

1,7

0,9

0,2

-0,5

 

Інвестиції

20,0

23,4

15,0

16,7

 

17,0

6,8

5,8

2,9

 

2,1

4,5

7,8

10,1

 

9,3

7,9

6,7

6,3

 

Експорт

-0,9

-2,1

7,2

8,8

 

-9,9

9,9

3,2

5,0

 

23,5

1,4

-4,1

-6,5

 

-2,9

1,1

5,2

5,2

 

Імпорт

5,4

9,4

13,3

20,5

 

-5,4

16,0

5,9

1,1

 

33,5

3,0

-2,7

-5,5

 

-2,8

2,4

7,4

8,8

 

 

Зміна порівняно з відповідним періодом з початку року, %

ВВП

2,8

2,7

2,6

2,5

2,5

3,1

3,1

3,4

3,4

3,4

2,7

2,7

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,8

2,9

2,9

Споживання

5,6

6,2

6,3

7,1

7,1

4,0

4,9

4,8

4,5

4,5

5,3

4,9

4,0

3,0

3,0

0,4

0,9

1,6

2,5

2,5

Приватне**

4,9

7,7

7,2

8,3

8,3

5,7

4,7

5,5

5,5

5,5

7,3

6,7

5,2

3,7

3,7

0,0

0,8

1,8

3,0

3,0

Державне

7,9

1,4

3,3

3,3

3,3

-1,4

5,5

2,4

1,2

1,2

-1,4

-0,9

-0,2

05

0,5

1,7

1,3

1,0

0,5

0,5

Інвестиції

20,0

21,9

19,1

18,2

18,2

17,0

11,2

9,0

6,8

6,8

2,1

3,4

5,1

6,9

6,9

9,3

8,5

7,8

7,3

7,3

Експорт

-0,9

-1,5

1,6

3,5

3,5

-9,9

0,1

1,3

2,3

2,3

23,5

11,3

5,3

2,0

2,0

-2,9

-0,8

1,3

2,3

2,3

Імпорт

5,4

7,3

9,6

12,8

12,8

-5,4

5,0

5,4

4,0

4,0

33,5

17,1

9,2

4,7

4,7

-2,8

-0,3

2,4

4,2

4,2


Примітка: за 2017 рік квартальні дані ВВП попередні.

____________
* Починаючи з II кв. 2018 року прогнозні показники згідно а Інфляційним звітом НБУ (липень 2018).

** Без урахування споживчих витрат некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

Додаток 4
до Порядку розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)


Платіжний баланс (КПБб)*

(млн. дол. США)

Показники

2017

2018

2019

2020

квартал

рік

квартал

рік

квартал

рік

квартал

рік

I

II

III

IV

I

II

III*

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

A. Рахунок поточних операцій

-486

201

-1230

-931

-2446

-650

37

-1481

-349

-1978

-801

-426

-1426

6

-2646

-1287

-431

-1392

-502

-3611

Баланс товарів

-1451

-1923

-2828

-3170

-9372

-2091

-2186

-3296

-2997

-10224

-2707

-2931

-3695

-3011

-12344

-3064

-2880

-3758

-3448

-13149

експорт товарів

9597

9392

9710

10990

39689

10428

10786

10576

11763

43546

10340

10570

10632

12034

43576

10819

11063

11267

12730

45878

імпорт товарів

11048

11315

12538

14160

49061

12519

12972

13872

14760

53770

13046

13501

14327

15045

55920

13882

13942

15025

16178

59027

Баланс послуг

103

193

134

332

762

238

233

-65

255

386

227

-136

54

297

441

-214

-420

-181

-11

-826

надходження

3047

3504

3863

3673

14087

3403

3812

4017

3742

14873

3716

3922

4300

3984

15923

3442

3822

4257

3855

15376

виплати

2944

3311

3729

3341

13325

3165

3579

4082

3487

14487

3490

4058

4246

3687

15482

3656

4242

4438

3866

16202

Баланс первинних доходів

14

1088

621

932

2655

277

1101

893

1355

4024

664

1662

1190

1682

5198

1001

1923

1555

1959

6437

Баланс вторинних доходів

848

843

843

975

3509

926

889

987

1039

3836

1015

979

1026

1039

4058

990

946

993

999

3927

B. Рахунок операцій з капіталом

6

-4

9

-15

-4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Фінансовий рахунок

104

-1436

-2091

-1593

-5016

-376

-546

-2171

-1440

-3959

-633

-1756

-82

114

-2357

-2031

-1337

161

-336

-3542

Прямі інвестиції (сальдо)

-593

-1062

-503

-435

-2593

-428

-753

-518

-530

-2000

-425

-525

-625

-425

-2000

-575

-575

-675

-675

-2500

Портфельні інвестиції (сальдо)

68

-274

-1443

-151

-1800

-525

58

-921

-454

-1759

37

-485

695

11

258

38

-468

408

9

-14

Інші інвестиції (сальдо)

1002

322

-914

-300

110

1563

-46

-732

-456

703

-245

-746

-152

528

-615

-1494

-293

428

330

-1029

Інші інвестиції: активи

842

897

-360

-503

876

948

-293

-557

149

443

-500

-100

-100

350

-350

-651

-251

-51

199

-754

Центральний банк та сектор державного управління

-24

2

3

32

13

41

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Банки

275

253

328

-1609

-753

206

11

-225

349

276

-375

25

25

225

-100

-526

-126

-126

74

-704

Інші сектори

591

642

-691

1074

1616

701

-330

-332

-200

167

-125

-125

-125

125

-250

-125

-125

75

125

-50

у т. ч. готівкова валюта поза банками

369

-268

-185

724

640

185

-50

-332

-200

-347

-125

-125

-125

125

-250

-125

-125

75

125

-50

Інші інвестиції: пасиви

-160

575

554

-203

766

-615

-247

175

605

-260

-255

646

52

-178

265

843

42

-479

-131

275

Центральний банк

100

0

0

0

100

0

0

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сектор державного управління

-42

570

-73

75

530

-77

-73

-144

1260

838

-299

472

-137

-188

-152

693

-108

-729

-281

-425

Банки

-513

-564

-260

-185

-1522

-157

-310

-64

-55

-426

-56

-26

-61

-40

-183

0

0

0

0

0

Інші сектори

295

569

887

-93

1658

-381

136

283

-600

-772

100

200

250

50

600

150

150

250

150

700

Помилки та упущення

373

422

-769

707

733

986

-195

0

0

903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Зведений баланс (= A + B - C)

-584

1633

870

647

2566

-272

579

691

1091

1980

-168

1330

-1344

-108

-289

744

906

-1553

-166

-69

Фінансування

584

-1633

-870

-647

-2566

272

-579

-691

-1091

-1980

168

-1330

1344

103

289

-744

-906

1553

166

69

Резервні активи

-584

2629

507

124

2676

-812

49

2163

569

1860

-691

808

-1920

-108

-1911

1190

906

-1107

-166

823

Отримання кредиту МВФ (НБУ)

0

996

0

0

996

0

0

1995

0

1995

0

0

0

0

0

1000

0

1000

0

2000

Погашення кредиту МВФ (НБУ)

0

0

-136

-182

-317

-305

-67

-182

-182

-735

-182

-182

-238

0

-601

-330

0

-330

0

-659

Отримання кредиту МВФ (Уряд України)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення кредиту МВФ (Уряд України)

0

0

-228

-341

-569

-235

-463

-341

-341

-1380

-341

-341

-339

0

-1021

-224

0

-224

0

-449


____________
* Починаючи з III кв. 2018 року - прогнозні показники згідно з оприлюдненим Інфляційним звітом НБУ (липень 2018).

Додаток 5
до Порядку розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)


Бюджет сектору загального державного управління (за класифікацією МВФ)*

Показники

млрд. грн.

% ВВП

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Доходи СЗДУ

1197,6

1359,9

1486,8

1606,0

40,1

39,3

38,7

38,4

у т. ч. зі зведеного бюджету

1016,8

1136,8

1232,9

1332,5

34,1

32,9

32,1

31,8

Податкові надходження

1009,0

1183,0

1318,8

1420,7

33,8

34,2

34,3

33,9

у т. ч. зі зведеного бюджету

828,2

959,9

1064,9

1147,2

27,8

27,7

27,7

27,4

Неподаткові та інші надходження

154,4

169,9

161,0

178,3

5,2

4,9

4,2

4,3

з них - надходження від НБУ

44,4

44,6

34,9

45,5

1,5

1,3

0,9

1,1

Видатки СЗДУ

1236,0

1432,7

1544,2

1667,0

41,4

41,4

40,2

39,8

у т. ч. зі зведеного бюджету (без кредитування)

1056,8

1204,2

1286,3

1 390,2

35,4

34,8

33,5

33,2

Поточні видатки

1134,3

1315,4

1427,9

1534,7

38,0

38,0

37,1

36,6

з них - обслуговування боргу

111,7

114,7

119,5

124,0

3,7

3,3

3,1

3,0

Капітальні видатки

99,6

113,2

113,2

128,3

3,3

3,3

2,9

3,1

Кредитування

2,1

4,0

3,0

4,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Загальний баланс СЗДУ

-38,4

-72,7

-57,4

-61,0

-1,3

-2,1

-1,5

-1,5

Баланс зведеного бюджету

-42,1

-71,4

-56,4

-61,7

-1,4

-2,1

-1,5

-1,5

Первинне сальдо

69,6

43,3

63,1

62,3

2,3

1,3

1,6

1,5

Фінансування НАК "Нафтогаз"

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Загальний баланс та фінансування НАК "Нафтогаз"

-38,4

-72,7

-57,4

-61,0

-1,3

-2,1

-1,5

-1,5

Рекапіталізація банків та інше фінансування

70,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0


____________
* Починаючи з 2018 року - прогнозні показники згідно з Інфляційним звітом НБУ (липень 2018).

Додаток 7
до Порядку розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)


Прогнози динаміки монетарних показників і основних макропоказників економічного та соціального розвитку України на наступний рік та середньострокову перспективу (до 5 років)

Показники

2018

2019

2020

Уряду України*

Нац. банку**

Уряду України***

Нац. банку

Уряду України***

Нац. банку

Інфляція (індекс споживчих цін):

 

 

 

 

 

 

грудень до грудня попереднього року, у відсотках

9,9

8,9

7,4

5,8

5,6

5,0

у середньому до попереднього року, у відсотках

11

10,6

8,7

7,4

6,7

5,5

Інфляція (індекс цін виробників промислової продукції, грудень до грудня попереднього року), у відсотках

11,9

10,4

10,1

8,6

8,2

8,1

Валовий внутрішній продукт:

 

 

 

 

 

 

номінальний, млрд. гривень

3454

3460

3947

3845

4451

4188

реальний, у відсотках до попереднього року

3,2

3,4

3

2,5

3,8

2,9

Сальдо торговельного балансу, млн. доларів США

-10305

-9838

-11747

-11903

-12195

-13975

Експорт товарів і послуг:

 

 

 

 

 

 

млн. доларів США

58152

58420

63006

59498

68007

61255

у відсотках до попереднього року

8,1

8,6

8,3

1,8

7,9

3,0

Імпорт товарів і послуг

 

 

 

 

 

 

млн. доларів США

68457

68258

74753

71401

80202

75230

у відсотках до попереднього року

9,7

9,4

9,1

4,6

7,3

5,4

Міжнародні резерви, млрд. доларів США

-

20,7

-

18,8

-

19,7

Приріст грошової бази (резервних коштів), у відсотках

-

11,0

-

6,2

-

4,6

Приріст грошового агрегату МЗ, у відсотках

-

10,4

-

8,7

-

8,2

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

774,6

-

882,1

-

999,5

-

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

979,7

-

1142,7

-

1290,8

-

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:

 

 

 

 

 

 

номінальна, у гривнях

8713

8610

10129

9790

11451

10750

приріст, скоригований на індекс споживчих цін, у відсотках до попереднього року

10,5

9,5

6,9

5,3

6

4,1

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 - 70 років, млн. осіб

16,27

-

16,36

-

16,46

-

Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років за методологією МОТ, у відсотках до економічно активного населення відповідного віку

9,3

9,4

8,9

9,1

8,5

8,9

Приріст продуктивності праці, у відсотках до попереднього року

2,5

-

2,4

-

3,2

-


____________
* - Прогноз Мінекономрозвитку (квітень 2018).

** - Інфляційний звіт НБУ (липень 2018).

*** - Прогноз Мінекономрозвитку (липень 2018).

Огляди сектору депозитних корпорацій (НБУ та банків)

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)

 

2013М12

2014М1

2014М2

2014М3

2014М4

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

136166

116420

119176

127266

125185

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

15225

13299

11279

11101

10885

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

20416

17806

15462

15086

14226

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

5191

4507

4183

3985

3342

Чисті внутрішні активи

171149

178210

189418

201980

213877

Чистий внутрішній кредит

227118

236003

277113

292554

312961

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

145271

153789

181561

182649

198241

Цінні папери, крім акцій, з них:

146863

149262

167986

172837

177237

ОЗДП

-

-

 

-

-

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

81847

82214

95551

109905

114720

Цінні папери, крім акцій

7271

7187

6872

6766

6838

Кредити

364

367

370

370

372

Рефінансування банків

80160

78571

91178

108565

114418

Депозитні сертифікати НБУ

3126

1061

3423

6285

5867

Інші статті (чисті)

-55969

-57793

-87695

-90574

-99084

Грошова база (резервні кошти)

307139

294458

308426

329061

338872

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

237777

235881

253072

268618

277293

Резервні кошти банків та інші кошти

69362

58577

55354

60444

61579

Готівкові кошти в касі банків

24094

21719

21793

21946

23879

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

45268

36858

33561

38498

37700

Довідково: обов'язкові резерви

27282

27114

27114

31555

36451

Інші ліквідні зобов'язання

131

129

133

145

151

Неліквідні зобов'язання

44

43

35

39

39

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-73315

-72944

-93118

-112219

-126050

Чисті внутрішні активи

755653

733328

786014

799849

807965

Чистий внутрішній кредит

1045810

1026953

1086534

1108031

1115092

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

95985

94871

102450

104469

104970

Цінні папери, крім акцій

88091

86482

94517

96177

96033

Кредити

4998

4879

4805

4735

4854

Депозити

2761

2843

3505

3560

3645

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

949825

932082

984084

1003562

1010123

Цінні папери, крім акцій

42768

41025

43541

48110

47649

Кредити

905784

898579

971279

996812

1006382

національна валюта

597778

596463

586898

580245

577906

іноземна валюта

308006

302116

384381

416567

428477

Інші статті (чисті)

-290157

-293625

-300520

-308182

-307128

Ліквідні зобов'язання

669782

656607

679617

674781

672891

Депозити що включаються в грошовий агрегат МЗ

667024

652875

675377

669429

668375

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

2758

3732

4240

5352

4516

Неліквідні зобов'язання

12556

3777

13279

12849

9024

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

62850

43476

26059

15047

-865

Чисті внутрішні активи

858745

854290

921372

942670

961552

Чистий внутрішній кредит

1203448

1202329

1310141

1341752

1366231

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

241255

248660

284011

287118

303211

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

962193

953669

1026130

1054634

1063020

Цінні папери, крім акцій

46914

47151

46990

48591

48620

Кредити

906148

898946

971649

997182

1006755

національна валюта

598142

596830

587268

580615

578278

іноземна валюта

308006

302116

384381

416567

428477

Інші статті (чисті)

-344704

-348039

-388769

-399082

-404679

Грошовий агрегат МЗ

908994

893947

934117

944828

951624

національна валюта

661402

650460

646979

650182

658408

іноземна валюта

247592

243486

287138

294646

293217

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

237777

235881

253072

268618

277293

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

668460

654334

676804

670858

669815

національна валюта

422351

412933

392269

379782

379485

іноземна валюта

246109

241401

284535

291077

290330

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

2758

3732

4240

5352

4516

національна валюта

1275

1647

1637

1783

1629

іноземна валюта

1483

2085

2603

3569

2887

Неліквідні зобов'язання

12601

3820

13314

12889

9063

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

27

27

31

31

31

Рівень доларизації депозитів, %

37

37

42

43

43

Рівень доларизації кредитів, %

34

34

40

42

43


 

2014М5

2014М6

2014М7

2014М8

2014М9

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

159754

151101

144434

160981

155940

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

11768

11124

10813

7616

7025

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

17899

17083

16070

15928

16385

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

6131

5959

5257

8313

9360

Чисті внутрішні активи

183411

199974

204507

222767

235781

Чистий внутрішній кредит

277146

298068

308347

346204

352996

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

164557

177607

191857

239479

263367

Цінні папери, крім акцій, з них:

190062

189842

195556

241378

272434

ОЗДП

-

-

-

-

-

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

112589

120461

116490

106725

89629

Цінні папери, крім акцій

6877

6765

6839

5323

5201

Кредити

371

371

371

366

358

Рефінансування банків

115511

116040

115343

112923

114623

Депозитні сертифікати НБУ

10652

7353

10661

15095

28466

Інші статті (чисті)

-93735

-98094

-103840

-123437

-117215

Грошова база (резервні кошти)

342973

350912

348808

341416

351432

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

286747

290002

289513

289686

288970

Резервні кошти банків та інші кошти

56226

60910

59295

51730

62461

Готівкові кошти в касі банків

22422

22876

22628

22314

22542

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

33804

38034

36667

29416

39919

Довідково: обов'язкові резерви

35801

35801

35473

35473

35522

Інші ліквідні зобов'язання

154

111

117

42307

40261

Неліквідні зобов'язання

38

51

16

25

29

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-133049

-121168

-126651

-139957

-129934

Чисті внутрішні активи

811194

791007

793377

832859

813221

Чистий внутрішній кредит

1118607

1093731

1096428

1149097

1129829

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

107552

105628

105399

114691

107846

Цінні папери, крім акцій

97895

95738

94856

104601

97978

Кредити

5242

5236

5202

5202

4901

Депозити

3248

3082

3274

3661

3473

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1011055

988103

991029

1034405

1021983

Цінні папери, крім акцій

51518

47500

50867

55949

70081

Кредити

1003627

976440

976847

1021537

986933

національна валюта

568029

553436

548906

549374

547287

іноземна валюта

435598

423003

427941

472163

439646

Інші статті (чисті)

-307413

-302724

-303051

-316237

-316608

Ліквідні зобов'язання

665542

657373

654329

680524

663911

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

661135

654184

651628

677844

661632

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

4407

3189

2701

2680

2279

Неліквідні зобов'язання

12603

12466

12397

12379

19376

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

26706

29932

17783

21024

26006

Чисті внутрішні активи

939677

931429

939966

1005200

987729

Чистий внутрішній кредит

1340213

1325428

1339563

1439239

1421279

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

272109

283234

297256

354170

371212

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1068104

1042193

1042306

1085068

1050066

Цінні папери, крім акцій

48743

46982

47122

46250

46874

Кредити

1003998

976811

977218

1021904

987291

національна валюта

568400

553808

549277

549741

547645

іноземна валюта

435598

423003

427941

472163

439646

Інші статті (чисті)

-400536

-393999

-399597

-434039

-433549

Грошовий агрегат МЗ

953741

948844

945336

1013820

994330

національна валюта

665755

669396

668175

670164

680129

іноземна валюта

287986

279448

277161

343656

314201

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

286747

290002

289513

289686

288970

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

662587

655654

653121

721454

703081

національна валюта

377387

378740

378027

379857

390590

іноземна валюта

285200

276914

275094

341597

312491

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

4407

3189

2701

2680

2279

національна валюта

1620

654

634

621

569

іноземна валюта

2786

2535

2067

2059

1710

Неліквідні зобов'язання

12642

12517

12413

12403

19405

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

30

29

29

34

32

Рівень доларизації депозитів, %

43

42

42

47

44

Рівень доларизації кредитів, %

43

43

44

46

45


 

2014М10

2014М11

2014М12

2015М1

2015М2

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

108355

86328

54716

39006

47020

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

3475

2362

1823

1083

298

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

12587

9966

7533

6420

5625

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

9112

7604

5710

5336

5327

Чисті внутрішні активи

264460

266920

278676

287943

284973

Чистий внутрішній кредит

385370

402146

422339

438079

466054

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

281864

301173

323714

337166

360354

Цінні папери, крім акцій, з них:

283776

291690

325722

336153

348897

ОЗДП

-

-

-

-

-

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

103505

100973

98624

100913

105700

Цінні папери, крім акцій

5265

5321

5052

5115

5166

Кредити

351

344

335

327

320

Рефінансування банків

114026

110231

113368

114696

119041

Депозитні сертифікати НБУ

13435

15000

19609

19174

18148

Інші статті (чисті)

-120910

-135226

-143663

-150137

-181081

Грошова база (резервні кошти)

332514

328388

333194

326732

331608

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

281640

282441

282947

274366

283872

Резервні кошти банків та інші кошти

50874

45946

50247

52366

47736

Готівкові кошти в касі банків

21908

19539

21864

17590

19482

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

28965

26408

28383

34776

28254

Довідково: обов'язкові резерви

27620

38004

37492

37224

37834

Інші ліквідні зобов'язання

40270

24840

178

200

343

Неліквідні зобов'язання

32

21

20

17

42

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-121419

-108098

-106752

-106623

-178106

Чисті внутрішні активи

778140

784646

793757

785646

1046030

Чистий внутрішній кредит

1092166

1110648

1138413

1136934

1493246

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

105153

104640

115130

115057

170494

Цінні папери, крім акцій

95188

95044

104574

104160

149523

Кредити

4564

4163

4164

4124

3859

Депозити

2854

3241

3557

3362

5319

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

987013

1006008

1023283

1021877

1322752

Цінні папери, крім акцій

52944

55200

58061

57085

56639

Кредити

979226

1004067

1016503

1015415

1328235

національна валюта

548382

540380

543823

540311

531521

іноземна валюта

430844

463687

472680

475104

796714

Інші статті (чисті)

-314026

-326001

-344656

-351288

-447217

Ліквідні зобов'язання

635960

662895

672709

660783

851133

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

633832

660874

671329

659660

850213

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

2129

2021

1379

1123

920

Неліквідні зобов'язання

20760

13653

14297

18240

16791

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-13064

-21771

-52036

-67616

-131086

Чисті внутрішні активи

992779

1006621

1023081

1022090

1284051

Чистий внутрішній кредит

1427852

1464650

1508922

1520092

1908633

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

387018

405813

438845

452224

530848

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1040834

1058837

1070078

1067868

1377785

Цінні папери, крім акцій

44775

45522

43509

43056

43699

Кредити

979577

1004411

1016839

1015741

1328555

національна валюта

548733

540724

544158

540638

531841

іноземна валюта

430844

463687

472680

475104

796714

Інші статті (чисті)

-435073

-458029

-485842

-498002

-624582

Грошовий агрегат МЗ

958923

971177

956728

936216

1136133

національна валюта

650142

645055

649018

633231

636244

іноземна валюта

308782

326122

307710

302986

499888

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

281640

282441

282947

274366

283872

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

675155

686715

672402

660728

851341

національна валюта

368020

362166

365890

358708

352300

іноземна валюта

307134

324548

306512

302020

499041

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

2129

2021

1379

1123

920

національна валюта

481

447

181

157

72

іноземна валюта

1647

1574

1198

966

848

Неліквідні зобов'язання

20792

13674

14317

18257

16833

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

32

34

32

32

44

Рівень доларизації депозитів, %

45

47

46

46

59

Рівень доларизації кредитів, %

44

46

46

47

60


 

2015М3

2015М4

2015М5

2015М6

2015М7

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

92121

72429

81207

74529

83423

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

29

-284

115

525

935

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

9970

9631

9918

10264

10375

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

9941

9915

9803

9739

9440

Чисті внутрішні активи

240176

258254

248712

256190

249233

Чистий внутрішній кредит

418060

373076

369424

375773

373818

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

309274

268656

273039

296180

296942

Цінні папери, крім акцій, з них:

354836

350963

360024

370057

375315

ОЗДП

-

-

-

4602

4727

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

108786

104419

96385

79594

76876

Цінні папери, крім акцій

5052

5113

5170

5050

5113

Кредити

313

307

301

295

288

Рефінансування банків

118767

123687

118856

115501

113982

Депозитні сертифікати НБУ

14180

23316

26218

39502

40555

Інші статті (чисті)

-177884

-114822

-120712

-119583

-124585

Грошова база (резервні кошти)

331991

330359

329620

330379

332327

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

284826

285980

283414

286125

284071

Резервні кошти банків та інші кошти

47165

44379

46206

44254

48256

Готівкові кошти в касі банків

19728

20439

19869

21223

19900

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

27438

23940

26337

23031

28355

Довідково: обов'язкові резерви

47992

43378

41813

40740

40295

Інші ліквідні зобов'язання

282

283

283

314

315

Неліквідні зобов'язання

24

41

17

25

14

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-145884

-128108

-106654

-87050

-89789

Чисті внутрішні активи

898155

832206

797347

785557

785104

Чистий внутрішній кредит

1323041

1232772

1188300

1192534

1201426

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

133425

122696

110917

109733

108106

Цінні папери, крім акцій

117476

108159

97411

97823

96545

Кредити

3857

3560

3559

3555

3308

Депозити

4555

4190

4004

5506

6197

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1189616

1110076

1077383

1082801

1093320

Цінні папери, крім акцій

51179

60210

63015

76111

76721

Кредити

1176766

1099373

1039428

1035422

1042936

національна валюта

516788

514277

491000

489030

485385

іноземна валюта

659978

585095

548428

546392

557551

Інші статті (чисті)

-424886

-400566

-390953

-406977

-416323

Ліквідні зобов'язання

739058

693238

679433

688023

683403

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

738491

692845

679072

687712

683093

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

567

393

360

311

310

Неліквідні зобов'язання

13213

10860

11260

10484

11911

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-53763

-55679

-25446

-12521

-6366

Чисті внутрішні активи

1091941

1046813

1000558

998150

986647

Чистий внутрішній кредит

1685378

1553427

1487486

1501562

1505237

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

442699

391352

383957

405913

405049

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1242679

1162075

1103530

1095649

1100188

Цінні папери, крім акцій

42087

42018

41967

41676

41300

Кредити

1177080

1099680

1039729

1035717

1043225

національна валюта

517101

514584

491301

489325

485674

іноземна валюта

659978

585095

548428

546392

557551

Інші статті (чисті)

-593437

-506614

-486929

-503413

-518590

Грошовий агрегат МЗ

1024942

980233

963834

975119

968356

національна валюта

630974

633865

629829

645257

640031

іноземна валюта

393968

346368

334005

329862

328325

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

284826

285980

283414

286125

284071

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

739548

693860

680060

688683

683974

національна валюта

346086

347828

346381

359100

355927

іноземна валюта

393462

346031

333679

329583

328048

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

567

393

360

311

310

національна валюта

62

56

35

33

33

іноземна валюта

506

337

326

278

277

Неліквідні зобов'язання

13237

10900

11277

10510

11925

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

38

35

35

34

34

Рівень доларизації депозитів, %

53

50

49

48

48

Рівень доларизації кредитів, %

56

53

53

53

53


 

2015М8

2015М9

2015М10

2015М11

2015М12

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

89364

102787

114813

113045

114725

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

1300

1288

1530

1225

1336

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

12617

12774

12962

13148

13300

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

11316

11485

11432

11923

11964

Чисті внутрішні активи

239744

218757

203895

208530

221635

Чистий внутрішній кредит

369288

354977

349134

361590

378564

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

289248

287628

299411

312124

362742

Цінні папери, крім акцій, з них:

378757

382638

384001

387802

401831

ОЗДП

4730

4834

4609

4236

1982

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

80039

67349

49723

49466

15823

Цінні папери, крім акцій

5170

5051

5114

5169

2265

Кредити

283

267

257

246

248

Рефінансування банків

114325

11154

111005

107948

105848

Депозитні сертифікати НБУ

38004

47572

64408

61854

89845

Інші статті (чисті)

-129544

-136220

-145239

-153060

-156929

Грошова база (резервні кошти)

328776

321207

318359

321228

336000

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

276317

271132

274927

272975

282673

Резервні кошти банків та інші кошти

52458

50074

43432

48253

53327

Готівкові кошти в касі банків

21148

18758

20704

21063

25565

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

31311

31317

22728

27190

27762

Довідково: обов'язкові резерви

39968

39479

39709

38991

39982

Інші ліквідні зобов'язання

318

321

334

336

349

Неліквідні зобов'язання

14

16

15

12

11

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-75182

-68385

-69344

-72251

-68951

Чисті внутрішні активи

759420

744099

767437

781990

791128

Чистий внутрішній кредит

1185686

1154530

1192141

1219974

1213095

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

105623

102843

101032

102443

100867

Цінні папери, крім акцій

95527

93266

95195

97792

86350

Кредити

3297

3288

2987

2973

2963

Депозити

6926

6891

12114

12926

5367

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1080063

1051688

1091109

1117532

1112228

Цінні папери, крім акцій

73348

78960

95692

92240

112502

Кредити

1031630

983464

1012225

1035741

978665

національна валюта

490201

461507

462034

461840

430863

іноземна валюта

541429

521957

550191

573902

547802

Інші статті (чисті)

-426267

-410431

-424704

-437984

-421967

Ліквідні зобов'язання

671196

664496

684027

696623

710977

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

670948

664215

683661

696238

710726

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

248

281

366

385

250

Неліквідні зобов'язання

13042

11218

14066

13116

11201

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

14181

34402

45470

40795

45774

Чисті внутрішні активи

947197

913204

928252

942520

959500

Чистий внутрішній кредит

1480158

1428286

1466649

1501970

1501231

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

394872

390471

400443

414567

463609

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1085286

1037815

1066205

1087403

1037622

Цінні папери, крім акцій

40544

36472

36462

35642

25487

Кредити

1031913

983731

1012482

1035987

978913

національна валюта

490484

461774

462292

462086

431111

іноземна валюта

541429

521957

550191

573902

547802

Інші статті (чисті)

-532961

-515082

-538397

-559450

-541731

Грошовий агрегат МЗ

948322

936373

959640

970186

994062

національна валюта

631968

626614

636956

637285

674296

іноземна валюта

316354

309759

322685

332901

319766

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

276317

271132

274927

272975

282673

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

671758

664959

684347

696827

711139

національна валюта

355617

355423

361945

364227

391539

іноземна валюта

316141

309536

322402

332600

319599

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

248

281

366

385

250

національна валюта

34

58

83

84

83

іноземна валюта

214

223

283

301

167

Неліквідні зобов'язання

13056

11233

14081

13128

11211

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

33

33

34

34

32

Рівень доларизації депозитів, %

47

47

47

48

45

Рівень доларизації кредитів, %

52

53

54

55

56


 

2016М1

2016М2

2016МЗ

2016М4

2016М5

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

122118

116748

98037

125547

136362

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом) **

1404

1551

1033

2326

2733

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

13442

13489

12722

13241

13537

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

12038

11938

11689

10915

10803

Чисті внутрішні активи

213336

212175

229592

210726

201425

Чистий внутрішній кредит

380062

368205

347167

328853

323581

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

353366

340563

314574

301770

295459

Цінні папери, крім акцій, з них:

402808

400940

400649

396616

393050

ОЗДП

1906

1965

1908

1925

1911

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

26697

27642

32593

27083

28122

Цінні папери, крім акцій

2290

2307

2265

2289

2307

Кредити

244

240

235

231

228

Рефінансування банків

102370

98190

97624

92111

88411

Депозитні сертифікати НБУ

76493

70023

63538

62796

57321

Інші статті (чисті)

-166727

-156030

-117575

-118127

-122156

Грошова база (резервні кошти)

335079

328510

327220

335871

337402

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

271792

269288

269637

279081

281531

Резервні кошти банків та інші кошти

63288

59222

57583

56790

55871

Готівкові кошти в касі банків

20069

19763

18115

21733

18791

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

43219

39459

39468

35056

37080

Довідково: обов'язкові резерви

40812

40701

41924

43050

42743

Інші ліквідні зобов'язання

366

398

396

383

375

Неліквідні зобов'язання

8

16

13

19

10

Огляд депозитних кооперацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-71174

-58126

-39597

-35086

-49139

Чисті внутрішні активи

807520

816352

789324

784491

797631

Чистий внутрішній кредит

1261824

1308612

1259883

1252622

1256819

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

122968

139399

128579

148060

158723

Цінні папери, крім акцій

105894

122901

112604

131611

141836

Кредити

2668

2664

2664

2288

2207

Депозити

5810

6238

6389

6133

5984

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1138856

1169213

1131304

1104562

1098096

Цінні папери, крім акцій

101726

93707

86032

84999

80131

Кредити

1002331

1042458

1014856

987657

984304

національна валюта

429770

433243

430548

426434

427511

іноземна валюта

572561

609215

584309

561223

556793

Інші статті (чисті)

-454304

-492260

-470559

-468131

-459188

Ліквідні зобов'язання

722801

745774

737017

736502

738575

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

722519

745505

736764

736255

738331

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

283

269

253

247

244

Неліквідні зобов'язання

13544

12452

12709

12904

9917

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

50944

58622

58439

90462

87223

Чисті внутрішні активи

957624

969354

961390

938500

943254

Чистий внутрішній кредит

1539758

1578964

1511138

1488342

1488469

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

476333

479963

443153

449831

454182

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1063425

1099001

1067985

1038512

1034287

Цінні папери, крім акцій

27651

26039

24883

24501

25151

Кредити

1002575

1042698

1015091

987889

984533

національна валюта

430014

433483

430783

426665

427740

іноземна валюта

572561

609215

584309

561223

556793

Інші статті (чисті)

-582134

-609610

-549748

-549842

-545214

Грошовий агрегат МЗ

995015

1015508

1007107

1016039

1020550

національна валюта

658195

654625

650189

667424

677769

іноземна валюта

336820

360883

356917

348615

342781

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

271792

269288

269637

279081

281531

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

722941

745952

737217

736711

738775

національна валюта

386296

385258

380482

388271

396168

іноземна валюта

336645

360693

356735

348440

342607

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

283

269

253

247

244

національна валюта

108

79

71

73

70

іноземна валюта

175

190

182

174

174

Неліквідні зобов'язання

13553

12468

12722

12923

9927

Мультиплікатор

1

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

34

36

35

34

34

Рівень доларизації депозитів, %

47

48

48

47

46

Рівень доларизації кредитів, %

57

58

58

57

57


 

2016М6

2016М7

2016М8

2016М9

2016М10

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

146126

148170

154167

167207

165178

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

3210

3352

3366

3840

3951

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

13982

14082

14104

15589

15515

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

10772

10730

10738

11748

11564

Чисті внутрішні активи

206929

206889

203870

188389

189848

Чистий внутрішній кредит

334355

338503

342835

333312

336330

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

301753

314453

296555

290914

301510

Цінні папери, крім акцій, з них:

389507

384523

380464

378395

376457

ОЗДП

1955

0

0

0

0

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

32602

24050

46279

42398

34821

Цінні папери, крім акцій

2265

2289

2057

2013

2035

Кредити

224

220

217

214

211

Рефінансування банків

85312

84156

81333

81043

78732

Депозитні сертифікати НБУ

49732

57809

32656

35423

42077

Інші статті (чисті)

-127426

-131614

-138965

-144922

-146482

Грошова база (резервні кошти)

352649

354666

357646

355192

354644

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

287103

292884

289253

292746

293080

Резервні кошти банків та інші кошти

65546

61782

68393

62446

61564

Готівкові кошти в касі банків

20261

20196

21210

19696

20438

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

45285

41586

47183

42749

41126

Довідково: обов'язкові резерви

42895

43048

43497

43968

44254

Інші ліквідні зобов'язання

368

368

383

389

369

Неліквідні зобов'язання

38

25

8

17

13

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-34503

-28591

-39974

-42091

-48116

Чисті внутрішні активи

791794

788473

807976

811323

818453

Чистий внутрішній кредит

1226404

1226824

1254833

1257259

1257895

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

158422

157308

177274

179709

183121

Цінні папери, крім акцій

142139

141209

158388

161818

165809

Кредити

2129

2015

1675

1331

1217

Депозити

5731

5970

6343

6716

6708

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1067982

1069516

1077559

1077551

1074773

Цінні папери, крім акцій

70284

78621

53496

55874

60631

Кредити

959950

958355

984052

988625

983156

національна валюта

424715

428425

449941

456350

479381

іноземна валюта

535236

529930

534111

532275

503775

Інші статті (чисті)

-434610

-438350

-446857

-445936

-439442

Ліквідні зобов'язання

748489

750927

757599

760876

761274

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

748246

750687

757375

760631

760936

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

243

240

224

245

338

Неліквідні зобов'язання

8802

8955

10403

8356

9062

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

111623

119579

114193

125117

117062

Чисті внутрішні активи

933246

933678

943549

937362

946842

Чистий внутрішній кредит

1459486

1467647

1493648

1493197

1497387

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

460174

471761

473830

470623

484631

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

999311

995886

1019819

1022574

1012756

Цінні папери, крім акцій

22913

23113

22900

22500

20595

Кредити

960174

958575

984269

988839

983367

національна валюта

424938

428645

450158

456564

479592

іноземна валюта

535236

529930

534111

532275

503775

Інші статті (чисті)

-526240

-533970

-550099

-555834

-550545

Грошовий агрегат МЗ

1036028

1044276

1047331

1054106

1054829

національна валюта

690492

699284

686699

693458

702797

іноземна валюта

345537

344992

360633

360648

352032

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

287103

292884

289253

292746

293080

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

748682

751152

757854

761115

761411

національна валюта

403333

406348

397399

400646

409554

іноземна валюта

345349

344804

360456

360469

351856

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

243

240

224

245

338

національна валюта

55

53

47

66

162

іноземна валюта

188

188

177

178

176

Неліквідні зобов'язання

8840

8981

10411

8373

9075

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

33

33

34

34

33

Рівень доларизації депозитів, %

46

46

48

47

46

Рівень доларизації кредитів, %

56

55

54

54

51


 

2016М11

2016М12

2017М1

2017М2

2017М3

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

164440

181437

175224

176367

163161

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

3876

4224

4008

4065

3703

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

15271

15539

15445

15460

15123

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

11394

11315

11437

11396

11420

Чисті внутрішні активи

193601

200506

187146

185482

193844

Чистий внутрішній кредит

342901

360630

351097

354613

366127

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

301193

354983

340390

341767

362139

Цінні папери, крім акцій, з них:

369223

392084

394629

392564

394612

ОЗДП

0

0

0

0

0

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

41708

5648

10708

12846

3989

Цінні папери, крім акцій

2057

2014

2036

2056

2013

Кредити

207

204

200

197

194

Рефінансування банків

78717

74778

71781

70917

69331

Депозитні сертифікати НБУ

34938

68167

60816

58314

65491

Інші статті (чисті)

-149300

-160125

-163951

-169131

-172283

Грошова база (резервні кошти)

357588

381575

362002

361483

356914

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

289438

314392

294753

291615

290783

Резервні кошти банків та інші кошти

68150

67183

67249

69868

66131

Готівкові кошти в касі банків

21150

26667

21888

21131

20719

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

47000

40516

45360

48737

45413

Довідково: обов'язкові резерви

44257

44211

45455

45159

44915

Інші ліквідні зобов'язання

431

353

359

357

80

Неліквідні зобов'язання

23

14

9

9

11

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

-53144

-52190

-48402

-40846

-31620

Чисті внутрішні активи

817816

850911

828313

818167

824424

Чистий внутрішній кредит

1252170

1411680

1387731

1396610

1401897

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

181199

298184

296728

318955

331250

Цінні папери, крім акцій

164398

247875

246550

263600

275032

Кредити

1139

1064

1027

1030

1037

Депозити

6427

5276

5605

6721

7408

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1070972

1113496

1091003

1077655

1070647

Цінні папери, крім акцій

52984

84648

76746

74325

78899

Кредити

983408

997618

983660

973604

965512

національна валюта

720092

503935

501563

502586

506044

іноземна валюта

473316

493683

482097

471018

459468

Інші статті (чисті)

-434355

-560769

-559418

-578443

-577473

Ліквідні зобов'язання

755187

787943

770882

768001

784040

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

754795

787633

770535

767654

783673

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

392

309

346

347

367

Неліквідні зобов'язання

9485

10778

9030

9320

8764

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

111296

129246

126822

135521

131541

Чисті внутрішні активи

943303

984245

948222

933792

952148

Чистий внутрішній кредит

1491841

1669897

1635942

1645617

1666057

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

482392

653167

637118

660722

693389

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1009449

1016730

998825

984895

972668

Цінні папери крім акцій

20106

18499

18034

18100

15423

Кредити

983616

997822

983861

973801

965707

національна валюта

510300

504138

501763

502783

506238

іноземна валюта

473316

493683

482097

471018

459468

Інші статті (чисті)

-548538

-685651

-687720

-711825

-713909

Грошовий агрегат МЗ

1045092

1102700

1066005

1059984

1074914

національна валюта

698788

740211

710664

707451

720790

іноземна валюта

346304

362489

355341

352532

354125

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

289438

314392

294753

291615

290783

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

755261

787999

770906

768022

783764

національна валюта

409133

425697

415751

415676

429825

іноземна валюта

346128

362302

355154

352346

353939

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

392

309

346

347

367

національна валюта

216

122

160

161

182

іноземна валюта

176

187

187

186

136

Неліквідні зобов'язання

9508

10792

9039

9329

8775

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

33

33

33

33

33

Рівень доларизації депозитів, %

46

46

46

46

45

Рівень доларизації кредитів, %

48

49

49

48

48


 

2017М4

2017М5

2017М6

2017М7

2017М8

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

185538

193809

199462

190107

197032

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

4629

4950

5230

4913

5465

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

17175

17618

17971

17795

18036

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

12546

12668

12741

12882

12570

Чисті внутрішні активи

182882

174509

182486

189632

182073

Чистий внутрішній кредит

310922

304118

312935

322347

317809

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

308154

301206

300386

311716

289694

Цінні папери, крім акцій, з них:

389157

385776

381618

379509

373151

ОЗДП

0

0

0

0

0

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

2767

2912

12549

10630

28115

Цінні папери, крім акцій

2035

2058

2014

2038

2062

Кредити

191

189

186

184

181

Рефінансування банків

66622

65928

65417

64496

63792

Депозитні сертифікати НБУ

63950

63351

53653

54234

36189

Інші статті (чисті)

-128040

-129609

-130449

-132714

-135735

Грошова база (резервні кошти)

368357

368254

381757

379554

379009

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

298437

300938

307780

311340

308840

Резервні кошти банків та інші кошти

69920

67316

73977

68213

70168

Готівкові кошти в касі банків

23120

21978

23230

23372

24858

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

46800

45338

50747

44842

45310

Довідково: обов'язкові резерви

45585

46143

46401

46594

46490

Інші ліквідні зобов'язання

53

54

169

177

77

Неліквідні зобов'язання

9

10

22

9

20

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

4413

6357

13006

29685

23539

Чисті внутрішні активи

794955

790806

791435

784232

782395

Чистий внутрішній кредит

1371310

1362936

1355510

1370006

1364162

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

301833

303419

299925

319649

328293

Цінні папери, крім акцій

274123

277372

274738

291796

296985

Кредити

988

990

990

952

952

Депозити

36921

34301

33238

30403

28883

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1069478

1059517

1055585

1050357

1035869

Цінні папери, крім акцій

77487

76713

66682

13190

13224

Кредити

959596

954697

954233

953774

955928

національна валюта

508116

507681

516703

526602

535348

іноземна валюта

451480

447016

437530

427172

420580

Інші статті (чисті)

-576355

-572130

-564075

-585775

-581766

Ліквідні зобов'язання

790847

787762

795512

803483

795693

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

790454

787380

795192

803109

795393

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

393

381

320

374

299

Неліквідні зобов'язання

8521

9402

8929

10434

10242

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

189951

200167

212468

219792

220571

Чисті внутрішні активи

907936

898019

899963

905671

894311

Чистий внутрішній кредит

1576662

1564120

1558429

1588561

1576427

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

609987

604625

600311

631366

617987

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

966676

959495

958117

957196

958441

Цінні папери, крім акцій

15600

15424

15090

15228

15286

Кредити

959787

954886

954420

953958

956109

національна валюта

508307

507869

516890

526786

535529

іноземна валюта

451480

447016

437530

427172

420580

Інші статті (чисті)

-668727

-666101

-658466

-682890

-682117

Грошовий агрегат МЗ

1089356

1088774

1103480

1115020

1104621

національна валюта

737490

739505

755257

761417

751710

іноземна валюта

351866

349268

348223

353603

352911

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

298437

300938

307780

311340

308840

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

790526

787454

795380

803306

795481

національна валюта

438843

438368

447337

449882

442746

іноземна валюта

351683

349087

348043

353425

352735

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

393

381

320

374

299

національна валюта

210

200

140

195

123

іноземна валюта

183

181

180

178

176

Неліквідні зобов'язання

8530

9412

8951

10443

10261

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

32

32

32

32

32

Рівень доларизації депозитів, %

44

44

44

44

44

Рівень доларизації кредитів, %

47

47

46

45

44


 

2017М9

2017М10

2017М11

2017М12

2018М1

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

219881

226538

235810

240474

226422

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

6068

6143

6707

6672

6163

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

18638

18736

18931

18808

18580

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

12569

12593

12224

12137

12418

Чисті внутрішні активи

153579

150150

143094

158660

165981

Чистий внутрішній кредит

298039

302412

298812

323579

331862

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

270486

274991

267619

322484

320332

Цінні папери, крім акцій, з них:

373658

367107

367910

370071

368782

ОЗДП

0

0

0

0

0

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

27553

27421

31193

1096

11530

Цінні папери, крім акцій

2014

2038

2062

954

966

Кредити

179

177

174

163

161

Рефінансування банків

63645

63393

66333

68652

67650

Депозитні сертифікати НБУ

36836

35816

35868

67190

52322

Інші статті (чисті)

-144460

-152262

-155718

-164919

-165881

Грошова база (резервні кошти)

373400

376617

378746

399057

392327

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

306435

308309

310143

332546

321308

Резервні кошти банків та інші кошти

66965

68307

68603

66511

71019

Готівкові кошти в касі банків

23570

24616

25363

28998

25168

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

43395

43692

43240

37513

45851

Довідково: обов'язкові резерви

46229

47037

47393

46719

48796

Інші ліквідні зобов'язання

47

45

142

59

64

Неліквідні зобов'язання

13

26

15

18

12

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

29554

6546

-6204

-11253

-6552

Чисті внутрішні активи

797610

820915

837855

899584

871513

Чистий внутрішній кредит

1383470

1409655

1421050

1523563

1528358

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

332122

342526

357654

392715

382606

Цінні папери, крім акцій

302950

310077

320831

352173

373338

Кредити

953

916

916

915

880

Депозити

29406

27578

23739

22591

23712

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1051348

1067129

1063396

1130848

1145752

Цінні папери, крім акцій

13125

13194

12219

7799

7606

Кредити

972763

987899

987948

1015742

1047028

національна валюта

543615

548135

551972

569711

576153

іноземна валюта

429148

439765

435976

446031

470874

Інші статті (чисті)

-585860

-588740

-583195

-623979

-656844

Ліквідні зобов'язання

817622

817132

819477

876232

855065

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

817305

816810

819156

875930

854684

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

317

322

321

302

381

Неліквідні зобов'язання

9542

10329

12175

12100

9896

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

249436

233084

229605

229221

219870

Чисті внутрішні активи

884235

902781

912369

991756

966504

Чистий внутрішній кредит

1578979

1609134

1616097

1741770

1754075

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

602608

617517

625274

715199

702938

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

976371

991617

990824

1026572

1051137

Цінні папери, крім акцій

15140

15233

14280

8754

8571

Кредити

972942

988076

988122

1015905

1047189

національна валюта

543794

548311

552146

569874

576314

іноземна валюта

429148

439765

435976

446031

470874

Інші статті (чисті)

-694744

-706353

-703729

-750014

-787571

Грошовий агрегат МЗ

1124116

1125509

1129784

1208859

1176466

національна валюта

754480

757886

761317

823249

797758

іноземна валюта

369636

367623

368467

385610

378708

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

306435

308309

310143

332546

321308

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

817363

816878

819320

876011

854777

національна валюта

447910

449439

451039

490594

476267

іноземна валюта

369454

367439

368281

385417

378510

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

317

322

321

302

381

національна валюта

135

138

135

109

183

іноземна валюта

183

184

186

193

198

Неліквідні зобов'язання

9555

10356

12190

12118

9908

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

33

33

33

32

32

Рівень доларизації депозитів, %

45

45

45

44

44

Рівень доларизації кредитів, %

44

45

44

44

45


 

2018М2

2018М3

2018М4

2018М5

2018М6

Огляд Національного банку України

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

220045

211343

217246

218506

216247

Чисті міжнародні резерви (млн. дол. США за поточним курсом)**

6460

6342

6701

6988

7037

Офіційні резервні активи (млн. дол. США)

18410

18192

18422

18170

17979

Валові резервні зобов'язання (млн. дол. США)

11950

11850

11721

11182

10942

Чисті внутрішні активи

184856

181961

195244

188981

203963

Чистий внутрішній кредит

346407

302883

318627

314226

329571

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

333286

300868

320908

326620

336324

Цінні папери, крім акцій, з них:

364403

368032

371655

363050

362289

ОЗДП

0

0

0

0

0

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

13121

2015

-2281

-12394

-6754

Цінні папери, крім акцій

976

954

966

977

954

Кредити

158

156

154

152

150

Рефінансування банків

64944

63004

59973

59109

58655

Депозитні сертифікати НБУ

51020

59667

60716

69563

63479

Інші статті (чисті)

-161551

-120921

-123383

-125245

-125608

Грошова база (резервні кошти)

404826

393232

412241

407233

419954

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

321228

323441

330244

332886

343860

Резервні кошти банків та інші кошти

83597

69791

81997

74346

76094

Готівкові кошти в касі банків

27387

25948

31067

27871

29722

Інші кошти (у т. ч. кореспондентські рахунки)

56210

43844

50929

46475

46373

Довідково: обов'язкові резерви

49261

48031

47831

48977

49730

Інші ліквідні зобов'язання

61

61

240

240

237

Неліквідні зобов'язання

14

11

10

14

18

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

1349

1789

359

-2458

8179

Чисті внутрішні активи

855330

852572

870087

877847

870374

Чистий внутрішній кредит

1503867

1503458

1517165

1528392

1513766

Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:

366498

372256

368340

374143

373843

Цінні папери, крім акцій

362939

370261

366065

371823

391256

Кредити

880

881

843

841

833

Депозити

23579

24107

23505

22975

22940

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1137368

1131202

1148825

1154248

1139923

Цінні папери, крім акцій

7677

7483

7515

7587

7915

Кредити

1032035

1029456

1031291

1035332

1024131

національна валюта

580939

583246

588161

594038

584886

іноземна валюта

451096

446210

443130

441294

439245

Інші статті (чисті)

-648537

-650886

-647078

-650545

-643392

Ліквідні зобов'язання

849028

845279

860891

864687

868694

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

848711

844577

859646

862904

866450

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

317

702

1245

1783

2243

Неліквідні зобов'язання

7651

9082

9556

10701

9860

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

 

 

 

 

 

Чисті зовнішні активи

221394

213132

217605

216048

224426

Чисті внутрішні активи

956624

964778

983391

992524

998260

Чистий внутрішній кредит

1729023

1699299

1717496

1732197

1731601

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

699784

673123

689248

700763

710168

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:

1029239

1026176

1028248

1031434

1021433

Цінні папери, крім акцій

8653

8437

8481

8564

8869

Кредити

1032194

1029612

1031445

1035484

1024282

національна валюта

581097

583403

588315

594190

585037

іноземна валюта

451096

446210

443130

441294

439245

Інші статті (чисті)

-772400

-734521

-734105

-739673

-733341

Грошовий агрегат МЗ

1170353

1168817

1191431

1197856

1212808

національна валюта

804468

808502

831986

840178

851890

іноземна валюта

365884

360315

359445

357678

360918

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)

321228

323441

330244

332886

343860

Депозити, що включаються в грошовий агрегат МЗ

848807

844674

859942

863187

866704

національна валюта

483145

484939

501601

507136

507917

іноземна валюта

365662

359735

358341

356050

358788

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат МЗ

317

702

1245

1783

2243

національна валюта

95

122

141

156

113

іноземна валюта

222

580

1105

1627

2130

Неліквідні зобов'язання

7665

9093

9565

10716

9878

Мультиплікатор

3

3

3

3

3

Рівень доларизації МЗ, %

31

31

30

30

30

Рівень доларизації депозитів, %

43

43

42

41

41

Рівень доларизації кредитів, %

44

43

43

43

43


____________
** Чисті міжнародні резерви НБУ визначаються як деномінована у доларах різниця між валовими міжнародними резервами і залишком заборгованості НБУ та Мінфіну за кредитами перед МВФ. Валютну позицію НБУ, яка розраховується як різниця між валовими міжнародними резервами та заборгованістю НБУ в іноземній валюті, відображає показник "Чисті зовнішні активи".

Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2013М12

2014М1

2014М2

2014М3

2014М4

2014М5

Кредити, надані резидентам1, з них:

910782

903458

976084

1001547

1011236

1008868

корпоративний сектор2

716341

710090

766981

788173

797254

796008

у національній валюті

475090

473493

463072

458112

456949

450190

в іноземній валюті

241251

236597

303909

330062

340305

345817

у доларовому еквіваленті

30183

29601

30433

30130

29847

29369

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

188533

187508

203390

207795

208318

206857

у національній валюті

121778

121989

122917

121290

120147

117076

в іноземній валюті

66755

65519

80473

86505

88172

89781

у доларовому еквіваленті

8352

8197

8058

7897

7733

7625

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

669974

655912

679038

673157

672165

664582

корпоративний сектор2

231087

220682

231451

231755

233348

238465

у національній валюті

168736

160147

158662

158371

158521

162775

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті

62351

60535

72789

73383

74827

75691

у доларовому еквіваленті

7801

7573

7289

6699

6563

6428

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

435937

432192

443926

437674

435027

422670

у національній валюті

252310

251455

232313

220125

219675

213314

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті

183627

180737

211613

217548

215352

209355

у доларовому еквіваленті

22973

22612

21190

19859

18888

17780

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

799,3000

799,3000

998,6300

1095,4600

1140,1581

1177,4997


(середньозважена процентна ставка за період, %)

 

2013М12

2014М1

2014М2

2014М3

2014М4

2014М5

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

14,5

13,4

16,0

16,1

14,7

14,6

корпоративний сектор2

13,7

12,5

15,2

15,4

14,3

14,0

у національній валюті

16,5

14,0

19,3

19,3

17,1

17,2

в іноземній валюті

8,8

8,7

9,0

8,6

9,6

9,1

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

26,0

27,6

29,9

28,0

25,8

26,6

у національній валюті

26,0

27,6

30,0

28,0

26,0

26,7

в іноземній валюті

11,7

8,3

9,5

11,5

10,1

10,5

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

11,2

10,4

12,1

11,1

11,0

11,2

корпоративний сектор2

9,9

8,4

11,8

9,4

9,0

9,2

у національній валюті

10,6

9,1

13,0

10,0

10,2

10,2

в іноземній валюті

4,6

3,8

4,7

4,5

4,6

4,8

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

12,8

13,0

12,3

13,6

13,8

14,0

у національній валюті

17,5

17,4

17,3

18,5

19,2

19,0

в іноземній валюті

7,0

6,9

7,0

7,6

7,9

8,0

Процентні ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

11,7

7,3

16,5

11,1

9,5

9,2

у т. ч. овернайт

11,7

7,4

16,1

10,6

10,1

9,3

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець періоду)

6,5

6,5

6,5

6,5

9,5

9,5


____________
1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємці та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - грудень 2013

січень 2014

січень - лютий 2014

січень - березень 2014

січень - квітень 2014

січень - травень 2014

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні

13,0

12,2

12,7

12,7

13,2

13,5

номінованих у доларах США

7,6

5,0

5,0

5,0

5,0

3,9

номінованих у євро

4,8

-

-

-

-

-

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні, млн. грн.

50521

3654

10273

14213

21289

23634

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

5311

200

200

200

200

454

номінованих у євро, млн. од. валюти

112

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

14700

-

11066

11066

11066

21066

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

-

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

-

-

-

-

-

-

Погашення та сплата доходу за ОВДП

63988

6571

15213

21502

28045

34253

у т. ч. погашення номінальної вартості

42493

4522

11168

15620

19086

22699

сплата купонного доходу

21495

2050

4045

5881

8959

11554

Мобілізація коштів

270407

94825

117134

229046

385332

498239


Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2014М6

2014М7

2014М8

2014М9

2014М10

2014М11

Кредити, надані резидентам1, з них:

981675

982049

1026739

991833

983790

1008230

корпоративний сектор2

775344

776144

810514

783073

778202

796271

у національній валюті

437383

434001

434683

433311

435720

430479

в іноземній валюті

337961

342143

375832

349762

342482

365792

у доларовому еквіваленті

28584

28283

27623

27010

26445

24436

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

200328

199927

210251

203089

200267

207034

у національній валюті

115285

114129

113920

113206

111905

109138

в іноземній валюті

85042

85798

96331

89884

88362

97896

у доларовому еквіваленті

7193

7092

7080

6941

6823

6540

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

657452

655068

681676

665258

636846

664287

корпоративний сектор2

232273

232793

246292

258084

238911

248085

у національній валюті

156318

157101

163409

182437

162394

160891

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті

75954

75692

82883

75647

76518

87194

у доларовому еквіваленті

6424

6257

6092

5842

5908

5825

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

421911

418835

431552

403547

394920

412790

у національній валюті

221063

219550

215145

206964

204573

200275

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті 

200848

199285

216407

196583

190347

212514

у доларовому еквіваленті 

16987

16474

15906

15181

14698

14197

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

1182,3346

1209,7248

1360,5777

1294,9185

1295,0684

1496,9269


(середньозважена процентна ставка за період, %)

 

2014М6

2014М7

2014М8

2014М9

2014М10

2014М11

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

14,3

13,7

13,4

14,6

13,6

14,1

корпоративний сектор2

13,7

13,2

12,8

13,9

13,1

13,5

у національній валюті

16,7

15,5

15,8

15,4

15,6

16,1

в іноземній валюті

9,4

9,0

9,0

9,6

8,9

8,5

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

21,6

22,2

29,9

29,2

29,6

28,6

у національній валюті

21,6

22,3

30,0

29,3

29,8

29,2

в іноземній валюті

12,1

3,8

9,9

10,2

13,3

6,6

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

11,4

10,6

9,8

9,8

10,0

9,8

корпоративний сектор2

9,3

8,5

8,3

8,2

8,2

8,2

у національній валюті

10,3

9,3

9,1

8,6

8,8

8,7

в іноземній валюті

5,3

4,8

4,0

5,6

4,4

5,6

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

14,1

13,8

13,1

12,7

13,2

12,8

у національній валюті

19,0

18,8

18,4

18,4

18,4

18,7

в іноземній валюті

8,1

7,8

7,8

7,6

7,9

7,8

Процентні ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

9,0

9,6

12,5

13,4

14,7

16,5

у т. ч. овернайт

9,0

9,3

12,5

13,3

14,5

16,4

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець періоду)

9,5

12,5

12,5

12,5

12,5

14,0


____________
1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122]), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємців та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - червень 2014

січень - липень 2014

січень - серпень 2014

січень - вересень 2014

січень - жовтень 2014

січень - листопад 2014

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні

14,0

14,2

14,6

14,7

14,8

15,0

номінованих у доларах США

3,9

5,1

5,1

5,2

5,2

5,2

номінованих у євро

-

-

-

-

7,5

7,5

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні, млн. грн.

28200

33622

38167

39912

51291

58595

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

454

655

655

663

663

663

номінованих у євро, млн. од. валюти

-

-

-

-

40

40

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

22866

23966

70666

96610

96610

96610

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

-

-

-

-

1000

7500

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

-

5748

6703

6703

6828

6828

Погашення та сплата доходу за ОВДП

45677

55122

59029

65769

73876

85983

у т. ч. погашення номінальної вартості

31523

38434

40073

44948

48782

57943

сплата купонного доходу

14154

16688

18957

20821

25094

28040

Мобілізація коштів

624610

800870

905640

1058594

1184218

1317193


Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2014М12

2015М1

2015М2

2015М3

2015М4

2015М5

Кредити, надані резидентам1, з них:

1020667

1019538

1332094

1180623

1102932

1042987

корпоративний сектор2

809060

807313

1051612

931404

870134

839448

у національній валюті

436079

433213

425257

411464

409586

390420

в іноземній валюті

372981

374100

626355

519940

460548

449028

у доларовому еквіваленті

23653

23153

22561

22179

21882

21333

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

206681

207376

275895

244630

228807

199550

у національній валюті

106982

106372

105536

104591

104260

100150

в іноземній валюті

99700

101004

170359

140038

124547

99400

у доларовому еквіваленті

6323

6251

6136

5974

5918

4722

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

675093

663223

855835

743365

697380

683371

корпоративний сектор2

259948

255813

321211

290577

273296

274593

у національній валюті

169864

167214

168490

169600

167152

168947

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті

90085

88599

152720

120977

106143

105646

у доларовому еквіваленті

5713

5483

5501

5161

5043

5019

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

411381

403847

529002

447914

419549

404480

у національній валюті

195132

190627

183025

175711

179944

176729

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті

216249

213221

345977

272203

239605

227751

у доларовому еквіваленті

13714

13196

12462

11611

11384

10820

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

1576,8556

1615,7817

2776,3120

2344,2625

2104,6832

2104,8227


(середньозважена процентна ставка за період, %)

 

2014М12

2015М1

2015М2

2015М3

2015М4

2015М5

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

14,4

14,3

14,6

15,5

18,0

17,9

корпоративний сектор2

13,8

13,9

14,3

15,3

17,8

17,6

у національній валюті

16,2

16,7

18,4

23,6

23,7

23,2

в іноземній валюті

9,0

8,5

8,8

7,3

9,0

9,8

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

28,3

27,4

25,0

24,3

25,6

26,9

у національній валюті

28,4

27,7

25,2

24,5

25,8

27,3

в іноземній валюті

9,7

11,8

10,6

12,1

10,8

13,3

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

9,6

8,4

8,5

10,8

13,4

13,9

корпоративний сектор2

8,1

6,4

7,3

10,3

13,2

13,9

у національній валюті

8,5

6,5

7,7

11,5

14,4

14,7

в іноземній валюті

5,3

5,7

5,5

4,7

4,5

5,5

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

12,4

12,5

10,9

12,0

14,0

14,1

у національній валюті

17,1

17,3

16,6

17,7

20,0

19,5

в іноземній валюті

7,8

8,1

7,5

7,9

8,9

8,9

Процентні ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

24,5

17,4

22,5

26,3

27,0

24,7

у т. ч. овернайт

24,6

17,0

22,5

26,0

26,8

23,7

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець періоду)

14,0

14,0

19,5

30,0

30,0

30,0


____________
1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємці та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - грудень 2014

січень 2015

січень - лютий 2015

січень - березень 2015

січень - квітень 2015

січень - травень 2015

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні

15,2

17,0

15,4

17,0

17,0

17,0

номінованих у доларах США

5,8

-

8,8

8,8

8,8

8,8

номінованих у євро

7,5

-

-

-

-

-

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні, млн. грн.

67120

9936

9978

9978

9978

9978

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

793

-

298

298

298

298

номінованих у євро, млн. од. валюти

40

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

113208

-

17200

17200

29304

29304

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

10118

-

-

-

3300

7100

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

6883

-

-

-

-

-

Погашення та сплата доходу за ОВДП

97230

7785

23555

41400

66524

82805

у т. ч. погашення номінальної вартості

65269

3824

15369

30175

49634

61287

сплата купонного доходу

31961

3961

8186

11225

16889

21518

Мобілізація коштів

1472737

201046

418834

668962

860193

1038104


Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2015М6

2015М7

2015М8

2015М9

2015М10

2015М11

Кредити, надані резидентам1, з них:

1038977

1046244

1034927

986751

1015212

1038715

корпоративний сектор2

836270

843558

835119

813592

838402

856947

у національній валюті

388883

386578

391519

381085

382004

381615

в іноземній валюті

447387

456979

443599

432507

456398

475332

у доларовому еквіваленті

21289

21145

20939

20091

19927

19901

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

198719

198951

196081

169439

173396

178364

у національній валюті

99714

98379

98252

79989

79603

79795

в іноземній валюті

99005

100572

97829

89450

93792

98569

у доларовому еквіваленті

4711

4654

4618

4155

4095

4127

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

693559

690377

679818

673471

698230

711572

корпоративний сектор2

284969

287798

282784

291783

294391

301314

у національній валюті

179129

180802

181609

185539

187312

188323

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті

105841

106996

101175

106244

107079

112991

у доларовому еквіваленті

5036

4951

4776

4935

4675

4731

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

402743

395295

388164

372432

389270

394924

у національній валюті

179314

174558

173516

169461

174281

175652

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

в іноземній валюті

223429

220737

214648

202971

214989

219273

у доларовому еквіваленті

10632

10214

10132

9428

9387

9180

у т. ч. без неплатоспроможних банків

 

 

 

 

 

 

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

2101,5358

2161,1775

2118,5441

2152,7544

2290,3985

2388,4656


(середньозважена процентна ставка за період, %)

 

2015М6

2015М7

2015М8

2015М9

2015М10

2015М11

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

17,3

17,1

16,9

17,4

16,9

16,5

корпоративний сектор2

17,0

16,7

16,6

17,1

16,4

16,1

у національній валюті

21,8

20,8

20,9

20,7

20,4

20,2

в іноземній валюті

9,3

8,5

8,6

10,4

8,8

9,4

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

27,0

27,6

28,0

28,3

29,2

29,4

у національній валюті

27,1

27,8

28,1

28,4

29,5

29,5

в іноземній валюті

10,8

13,1

13,5

3,5

8,5

6,8

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

13,5

13,2

12,2

12,2

11,8

11,4

корпоративний сектор2

13,7

13,3

12,2

12,4

11,9

11,4

у національній валюті

14,5

14,1

12,9

12,9

12,4

11,8

в іноземній валюті

5,3

4,9

4,1

5,1

4,6

5,3

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

13,1

12,5

12,0

11,5

11,7

11,3

у національній валюті

18,8

18,0

17,5

17,7

17,3

17,0

в іноземній валюті

8,0

7,5

7,1

6,8

6,7

6,5

Проценті ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

23,4

21,7

19,9

21,1

19,7

19,6

у т. ч. овернайт

22,2

20,5

19,1

19,4

18,7

19,1

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець періоду)

30,0

30,0

27,0

22,0

22,0

22,0


____________
1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємці та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - червень 2015

січень - липень 2015

січень - серпень 2015

січень - вересень 2015

січень - жовтень 2015

січень - листопад 2015

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

номінованих у доларах США

8,8

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

номінованих у євро

-

-

-

-

-

-

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні, млн. грн.

9978

9978

9978

9978

9978

9978

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

438

643

643

643

643

643

номінованих у євро, млн. од. валюти

-

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

32904

33537

33537

33537

33537

33537

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

14800

17500

20000

25000

27000

32500

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

-

-

-

-

-

-

Погашення та сплата доходу за ОВДП

91820

106231

113154

121291

127484

135532

у т. ч. погашення номінальної вартості

65213

74573

76847

80937

81833

85401

сплата купонного доходу

26607

31658

36307

40354

45650

50131

Мобілізація коштів

1227177

1463059

1687417

1946951

2239025

2503894


Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2015М12

2016М1

2016М2

2016М3

2016М4

2016М5

Кредити, надані резидентам1, з них:

981627

1004999

1045122

1017520

989946

986511

корпоративний сектор2

807441

827564

861756

841666

820607

818063

у національній валюті

352861

351974

355265

352910

349885

350676

в іноземній валюті

454580

475590

506491

488755

470722

467388

у доларовому еквіваленті

18940

18909

18721

18642

18689

18572

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

170822

174374

180310

172798

166667

165858

у національній валюті

77601

77403

77586

77245

76166

76453

в іноземній валюті

93221

96971

102725

95553

90501

89406

у доларовому еквіваленті

3884

3855

3797

3645

3593

3553

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

716728

729959

755282

749797

750268

752918

корпоративний сектор2

312484

319537

327235

325167

328757

331123

у національній валюті

203260

204315

203531

197110

200609

208346

у т. ч. без неплатоспроможних банків

201759

202349

202177

196347

198573

207051

в іноземній валюті

109224

115222

123704

128056

128148

122777

у доларовому еквіваленті

4551

4581

4572

4884

5088

4879

у т. ч. без неплатоспроможних банків

4545

4563

4552

4877

5068

4862

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

398242

402981

418271

411598

407498

407207

у національній валюті

188217

181924

181679

183315

187588

187752

у т. ч. без неплатоспроможних банків

185635

179469

180151

182890

184596

183549

в іноземній валюті

210026

221057

236592

228283

219910

219455

у доларовому еквіваленті

8751

8789

8745

8707

8731

8720

у т. ч. без неплатоспроможних банків

8607

8651

8642

8658

8632

8632

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

2400,0667

2515,1769

2705,4389

2621,8056

2518,6528

2516,6002


(середньозважена процентна ставка за період, %)

 

2015М12

2016М1

2016М2

2016М3

2016М4

2016М5

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

17,3

16,3

15,9

16,1

16,2

16,5

корпоративний сектор2

16,9

15,8

15,4

15,7

15,8

15,8

у національній валюті

20,0

19,4

19,3

19,7

20,4

20,4

в іноземній валюті

9,1

8,9

8,7

8,9

9,1

9,0

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

25,9

30,7

28,6

29,8

29,1

32,4

у національній валюті

26,0

31,0

28,7

30,0

29,2

32,4

в іноземній валюті

7,8

10,2

7,0

8,1

5,0

9,0

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

10,5

10,0

10,5

11,7

12,3

12,3

корпоративний сектор2

10,4

9,9

10,2

11,5

12,3

12,4

у національній валюті

10,9

10,2

10,7

12,3

13,2

13,2

в іноземній валюті

4,8

4,5

3,9

4,0

3,5

3,3

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

11,2

10,5

11,0

11,7

12,0

11,3

у національній валюті

16,9

15,7

17,5

17,6

17,3

16,5

в іноземній валюті

6,5

6,0

6,3

6,5

6,2

5,8

Процентні ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

19,3

19,0

19,6

20,6

21,0

19,5

у т. ч. овернайт

18,8

18,7

19,1

20,5

21,1

19,2

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець періоду)

22,0

22,0

22,0

22,0

19,0

18,0


____________
1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємці та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - грудень 2015

січень 2016

січень - лютий 2016

січень - березень 2016

січень - квітень 2016

січень - травень 2016

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні

17,0

19,2

19,7

19,6

18,6

18,3

номінованих у доларах США

8,7

7,7

7,8

7,8

7,8

7,8

номінованих у євро

-

-

-

-

-

-

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні, млн. грн.

9978

274

1354

1348

10405

14432

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

643

486

917

917

1569

1840

номінованих у євро, млн. од. валюти

-

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

33537

14275

14275

14275

14275

14275

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

41500

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

-

-

-

-

-

-

Погашення та сплата доходу за ОВДП

149139

14581

21309

35784

48418

58950

у т. ч. погашення номінальної вартості

92385

10187

12013

22273

29301

34892

сплата купонного доходу

56754

4394

9296

13510

19117

24058

Мобілізація коштів

2849235

309878

598175

853648

1116829

1370343


Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2016М6

2016М7

2016М8

2016М9

2016М10

2016М11

Кредити, надані резидентам1, з них:

962079

960370

985728

989956

984373

984547

корпоративний сектор2

797668

800410

823137

827812

825256

825910

у національній валюті

348946

354436

374653

380997

404412

434584

в іноземній валюті

448723

445975

448484

446815

420844

391326

у доларовому еквіваленті

18054

17984

17483

17244

16506

15287

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

161899

157570

160541

160438

157534

157132

у національній валюті

75386

73615

74914

74978

74603

75142

в іноземній валюті

86513

83956

85628

85460

82931

81990

у доларовому еквіваленті

3481

3386

3338

3298

3253

3203

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

763812

766952

774880

779106

779233

772674

корпоративний сектор2

338625

341952

343052

340836

344506

337779

у національній валюті

210205

213557

207890

207658

216580

214832

у т. ч. без неплатоспроможних банків

208617

212720

207456

207112

216073

214244

в іноземній валюті

128420

128396

135162

133177

127926

122947

у доларовому еквіваленті

5167

5178

5269

5140

5018

4803

у т. ч. без неплатоспроможних банків

5150

5169

5261

5132

5010

4795

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

409621

408735

414324

419795

416431

417016

у національній валюті

193060

192694

189413

192892

192869

194265

у т. ч. без неплатоспроможних банків

188526

192018

189058

192555

192542

193794

в іноземній валюті

216561

216040

224911

226903

223561

222750

у доларовому еквіваленті

8713

8712

8768

8757

8768

8701

у т. ч. без неплатоспроможних банків

8620

8670

8732

8721

8733

8664

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

2485,4409

2479,8204

2565,2241

2591,1879

2549,5951

2559,9374


(середньозважена процентна ставка за період, %)

 

2016М6

2016М7

2016М8

2016М9

2016М10

2016М11

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

16,0

15,0

14,9

14,3

13,1

12,8

корпоративний сектор2

15,2

14,4

14,3

13,7

12,6

12,3

у національній валюті

19,7

17,2

16,2

16,0

13,6

13,1

в іноземній валюті

9,3

8,6

8,5

8,4

9,1

8,8

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

33,6

31,6

31,7

31,2

31,1

31,1

у національній валюті

33,7

31,6

31,7

31,3

31,1

31,1

в іноземній валюті

14,2

-

12,8

11,2

11,9

10,1

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

11,5

10,5

9,4

9,7

9,7

9,2

корпоративний сектор2

11,6

10,4

9,2

9,8

9,8

9,0

у національній валюті

12,2

11,0

9,8

10,1

10,1

9,4

в іноземній валюті

2,8

2,9

2,4

3,6

3,7

3,7

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

10,4

10,4

9,5

9,1

9,2

9,7

у національній валюті

16,4

15,7

14,7

14,3

14,3

14,2

в іноземній валюті

5,2

5,0

4,6

4,6

4,7

5,0

Процентні ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

17,6

16,3

15,6

15,4

15,0

13,8

у т. ч. овернайт

17,5

15,8

15,3

15,0

14,3

12,9

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець тріоду)

16,5

15,5

15,5

15,0

14,0

14,0


____________
1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S122)), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємці та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - червень 2016

січень - липень 2016

січень - серпень 2016

січень - вересень 2016

січень - жовтень 2016

січень - листопад 2016

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні

17,8

17,6

16,2

14,9

14,9

14,9

номінованих у доларах США

7,7

7,7

7,6

7,5

7,5

7,5

номінованих у євро

-

-

-

-

4,0

4,0

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні, млн. грн.

21858

25344

30073

35936

36514

36563

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

1890

1988

2356

2456

2456

2456

номінованих у євро, млн. од. валюти

-

-

-

-

141

141

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

14275

14275

14275

14275

14275

14275

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

-

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

-

-

-

-

-

-

Погашення та сплата доходу за ОВДП

75221

91411

107960

122420

137796

154410

у т. ч. погашення номінальної вартості

44725

55766

65893

76947

86695

96679

сплата купонного доходу

30496

35644

42067

45472

51101

57730

Мобілізація коштів

1617610

1895593

2116781

2311031

2465019

2632819


Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2016М12

2017М1

2017М2

2017М3

2017М4

2017М5

Кредити, надані резидентам1, з них:

998682

984688

974634

966550

960584

955687

корпоративний сектор2

837295

822958

814590

807208

802597

797552

у національній валюті

429042

425476

425865

427542

429012

426578

в іноземній валюті

408254

397482

388725

379666

373585

370974

у доларовому еквіваленті

15014

14657

14369

14074

14070

14077

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

159957

160345

158658

157948

156648

156794

у національній валюті

74527

75730

76365

78145

78753

80752

в іноземній валюті

85430

84615

82292

79802

77895

76043

у доларовому еквіваленті

3142

3120

3042

2958

2934

2886

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

793475

780075

782724

802599

840246

835701

корпоративний сектор2

357993

346493

344150

357570

358627

358011

у національній валюті

228318

220477

217791

227889

228502

228772

у т. ч. без неплатоспроможних банків

227485

219199

217193

227321

226888

227167

в іноземній валюті

129675

126016

126360

129680

130125

129239

у доларовому еквіваленті

4769

4647

4671

4807

4901

4904

у т. ч. без неплатоспроможних банків

4761

4633

4663

4799

4858

4861

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

429640

424043

423504

426103

431826

429370

у національній валюті

197366

195263

197874

201925

210322

209576

у т. ч. без неплатоспроможних банків

197112

190735

197632

201695

208855

208115

в іноземній валюті

232274

228780

225630

224178

221505

219793

у доларовому еквіваленті

8542

8436

8340

8310

8342

8340

у т. ч. без неплатоспроможних банків

8508

8331

8306

8276

8273

8271

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

2719,0858

2711,9036

2705,3672

2697,6058

2655,1453

2635,2778


(середньозважена процентна ставка за період, %)

 

2016М12

2017М1

2017М2

2017М3

2017М4

2017М5

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

14,0

13,6

13,7

13,9

13,5

13,6

корпоративний сектор2

13,3

12,8

12,9

13,1

12,7

12,7

у національній валюті

15,2

14,9

14,5

14,9

14,3

14,1

в іноземній валюті

7,6

7,9

7,8

8,5

8,8

7,8

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

29,7

29,9

30,5

29,2

29,9

30,0

у національній валюті

29,7

29,9

30,5

29,2

29,9

30,0

в іноземній валюті

10,7

11,0

11,3

-

9,7

14,8

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

9,2

8,9

8,8

9,2

8,7

8,3

корпоративний сектор2

9,0

8,5

8,6

9,1

8,8

8,4

у національній валюті

9,4

8,8

8,8

9,3

9,1

8,7

в іноземній валюті

3,8

4,0

3,6

3,2

3,3

2,5

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

9,7

9,7

8,9

8,9

8,2

7,8

у національній валюті

14,2

14,6

13,8

13,7

12,8

12,2

в іноземній валюті

5,1

4,7

4,3

3,8

3,7

3,4

Процентні ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

13,6

13,3

13,0

12,7

12,5

12,0

у т. ч. овернайт

12,8

12,0

12,6

12,4

12,1

11,8

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець періоду)

14,0

14,0

14,0

14,0

13,0

12,5


1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємці та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - грудень 2016

січень 2017

січень - лютий 2017

січень - березень 2017

січень - квітень 2017

січень - травень 2017

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні

14,9

15,7

15,4

15,2

15,2

15,0

номінованих у доларах США

7,3

-

-

-

-

5,5

номінованих у євро

4,0

-

-

-

-

-

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні, млн. грн.

37025

1079

4008

9176

12666

16098

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

3006

-

-

-

-

38

номінованих у євро, млн. од. валюти

141

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

121275

-

16287

26388

26388

26388

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

7941

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

-

-

-

-

-

-

Погашення та сплата доходу за ОВДП

165263

5862

12897

21646

37057

52058

у т. ч. погашення номінальної вартості

102331

881

2269

5954

15486

23714

сплата купонного доходу

62932

4981

10628

15692

21571

28344

Мобілізація коштів

2946856

284729

509468

750294

968428

1232508


Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2017М6

2017М7

2017М8

2017М9

2017М10

2017М11

Кредити, надані резидентам1, з них:

955223

954726

956880

973716

988815

988864

корпоративний сектор2

797768

796833

797595

811530

824238

827778

у національній валюті

434506

442310

447719

453848

455837

457157

в іноземній валюті

363262

354523

349876

357682

368401

370620

у доларовому еквіваленті

13919

13680

13678

13487

13731

13720

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

156115

156595

158223

161128

163560

160069

у національній валюті

81847

83946

87519

89662

92197

94714

в іноземній валюті

74268

72649

70705

71466

71364

65355

у доларовому еквіваленті

2846

2803

2764

2695

2660

2419

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

843363

848905

840579

861953

859441

857824

корпоративний сектор2

360045

371361

365517

375926

373133

368185

у національній валюті

230665

235246

228535

230281

231850

228712

у т. ч. без неплатоспроможних банків

230096

234377

228112

229824

231386

228186

в іноземній валюті

129380

136115

136982

145646

141282

139473

у доларовому еквіваленті

4957

5252

5355

5492

5266

5163

у т. ч. без неплатоспроможних банків

4949

5243

5347

5484

5258

5154

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

435148

431748

429876

441378

443677

450971

у національній валюті

216654

214615

214201

217618

217566

222304

у т. ч. без неплатоспроможних банків

216432

214362

213981

217396

217349

221929

в іноземній валюті

218494

217133

215676

223761

226111

228666

у доларовому еквіваленті

8372

8378

8432

8437

8428

8465

у т. ч. без неплатоспроможних банків

8336

8343

8397

8402

8395

8429

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

2609,8994

2591,5589

2557,9541

2652,1094

2682,9390

2701,3930


(середньозважена процентна ставка за період, %)

 

2017М6

2017М7

2017М8

2017М9

2017М10

2017М11

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

13,3

12,4

12,9

13,3

13,3

14,3

корпоративний сектор2

12,5

11,5

12,0

12,4

12,5

13,5

у національній валюті

13,7

13,0

13,3

13,9

14,2

15,3

в іноземній валюті

7,3

7,0

7,6

7,1

7,5

6,4

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

29,9

28,8

27,5

28,8

28,9

28,0

у національній валюті

29,9

28,8

27,5

28,8

28,9

28,1

в іноземній валюті

13,1

9,2

14,2

-

12,5

8,5

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

8,0

7,8

7,9

7,6

7,6

8,2

корпоративний сектор2

7,9

7,8

8,0

7,9

7,8

8,5

у національній валюті

8,3

8,0

8,2

8,1

8,1

8,7

в іноземній валюті

3,1

2,2

2,6

1,9

2,2

2,2

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

7,8

7,7

7,2

6,6

6,5

6,9

у національній валюті

12,3

12,2

11,4

10,6

10,7

11,3

в іноземній валюті

3,4

3,1

3,1

2,9

2,9

2,7

Процентні ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

11,2

11,3

11,6

11,7

11,7

12,6

у т. ч. овернайт

11,0

11,0

11,4

11,6

11,6

12,5

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець періоду)

12,5

12,5

12,5

12,5

13,5

13,5


____________
1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S. 121, S.122)), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємці та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - червень 2017

січень - липень 2017

січень - серпень 2017

січень - вересень 2017

січень - жовтень 2017

січень - листопад 2017

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні

14,9

14,9

14,9

14,8

14,8

14,8

номінованих у доларах США

5,5

5,4

5,4

5,4

5,4

4,8

номінованих у євро

-

-

-

-

-

-

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні, млн. грн.

18470

19860

21998

24906

26554

27697

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

38

196

547

547

718

1382

номінованих у євро, млн. од. валюти

-

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

26388

48888

48888

48888

48888

48888

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

-

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

-

-

-

-

-

-

Погашення та сплата доходу за ОВДП

63081

85406

97625

103807

108977

121445

у т. ч. погашення номінальної вартості

28651

45577

50083

51501

53171

61493

сплата купонного доходу

34431

39829

47543

52306

55806

59952

Мобілізація коштів

1452857

1665407

1822424

1995213

2171050

2361150


Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2017М12

2018М1

2018М2

2018М3

2018М4

2018М5

Кредити, надані резидентам1, з них:

1016657

1047908

1032915

1030337

1032134

1036173

корпоративний сектор2

844896

871415

858180

854012

854839

855811

у національній валюті

466079

468467

472009

471594

474715

476576

в іноземній валюті

378817

402948

386170

382418

380124

379235

у доларовому еквіваленті

13497

14386

14330

14407

14492

14510

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

170240

174919

173147

174669

175672

178733

у національній валюті

103026

106993

108221

110877

112666

116674

в іноземній валюті

67213

67926

64926

63792

63006

62059

у доларовому еквіваленті

2395

2425

2409

2403

2402

2374

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

898844

884869

885040

884008

898513

901948

корпоративний сектор2

403690

383856

379528

375717

384248

393823

у національній валюті

255587

243027

243612

242954

250576

258680

у т. ч. без неплатоспроможних банків

255072

242419

243067

242453

250138

258215

в іноземній валюті

148104

140829

135916

132763

133672

135143

у доларовому еквіваленті

5277

5028

5044

5002

5096

5171

у т. ч. без неплатоспроможних банків

5272

5024

5039

4997

5092

5166

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

472240

470828

469182

468860

475398

469081

у національній валюті

234985

233211

239498

241950

250969

248414

у т. ч. без неплатоспроможних банків

234769

232996

239282

241735

250754

248199

в іноземній валюті

237255

237617

229685

226911

224429

220667

у доларовому еквіваленті

8453

8484

8523

8549

8556

8443

у т. ч. без неплатоспроможних банків

8419

8449

8489

8514

8522

8409

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

2806,7223

2800,8791

2694,8185

2654,3493

2623,0047

2613,5817


(середньозважена процентна ставка за період, %)

 

2017М12

2018М1

2018М2

2018М3

2018М4

2018М5

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

14,7

15,1

15,5

16,1

15,9

16,5

корпоративний сектор2

13,6

14,1

14,6

15,2

15,0

15,6

у національній валюті

15,8

15,3

16,0

16,6

16,7

17,0

в іноземній валюті

6,6

6,1

6,5

6,7

6,7

6,5

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

30,3

29,6

31,4

31,1

31,3

31,1

у національній валюті

30,4

29,7

31,6

31,2

31,5

31,2

в іноземній валюті

8,9

8,4

6,7

6,4

7,6

8,1

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

8,6

8,9

9,3

10,0

10,1

10,2

корпоративний сектор2

8,9

9,4

9,9

10,7

10,9

11,1

у національній валюті

9,3

9,6

10,2

11,0

11,3

11,4

в іноземній валюті

2,5

2,4

2,7

2,4

2,1

2,3

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

7,1

7,2

7,0

7,0

6,8

6,9

у національній валюті

11,4

11,6

11,4

10,8

11,0

10,8

в іноземній валюті

2,7

2,7

2,6

2,4

2,3

2,2

Процентні ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

13,0

14,1

15,6

16,3

16,1

16,5

у т. ч. овернайт

12,8

14,0

15,5

16,3

16,0

16,5

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець періоду)

14,5

16,0

16,0

17,0

17,0

17,0


____________
1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємці та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - грудень 2017

січень 2018

січень - лютий 2018

січень - березень 2018

січень - квітень 2018

січень - травень 2018

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні

15,0

16,1

16,2

16,5

16,5

16,6

номінованих у доларах США

4,8

-

5,3

5,2

5,2

5,3

номінованих у євро

4,0

-

-

4,1

4,1

4,1

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

 

 

 

 

 

номінованих у гривні, млн. грн.

32755

8528

17406

24782

27419

28961

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

1810

-

137

807

807

1079

номінованих у євро, млн. од. валюти

134

-

-

123

207

272

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

70703

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

-

-

-

-

-

-

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

-

-

-

-

-

-

Погашення та сплата доходу за ОВДП

136411

22283

35704

61286

73639

95861

у т. ч. погашення номінальної вартості

72795

16838

26021

47883

56338

64756

сплата купонного доходу

63616

5445

9683

13403

17301

31104

Мобілізація коштів

2667036

351185

555983

853092

1119438

1419939


Показники грошово-кредитної та фінансової статистики

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн. / млн. дол. США)

 

2018М6

Кредити, надані резидентам1, з них:

1024964

корпоративний сектор2

844546

у національній валюті

466447

в іноземній валюті

378099

у доларовому еквіваленті

14437

домашні господарства (крім фізичний осіб - підприємців)

178803

у національній валюті

117658

в іноземній валюті

61146

у доларовому еквіваленті

2335

Депозити, залучені на рахунки резидентів1, з них:

904341

корпоративний сектор2

381828

у національній валюті

244951

у т. ч. без неплатоспроможних банків

244556

в іноземній валюті

136877

у доларовому еквіваленті

5226

у т. ч. без неплатоспроможних банків

5223

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

484622

у національній валюті

262949

у т. ч. без неплатоспроможних банків

262741

в іноземній валюті

221673

у доларовому еквіваленті

8464

у т. ч. без неплатоспроможних банків

8430

Довідково: курс гривні до долара (грн. / 100 дол. США)

2618,917


(середньозважена процента ставка за період, %)

 

2018М6

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам1 (без урахування овердрафту), з них:

16,6

корпоративний сектор2

15,7

у національній валюті

17,1

в іноземній валюті

6,5

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

31,7

у національній валюті

31,8

в іноземній валюті

5,7

Процентні ставки за новими депозитами резидентів1, з них:

10,3

корпоративний сектор2

11,3

у національній валюті

11,6

в іноземній валюті

2,1

домашні господарства (крім фізичних осіб - підприємців)

6,9

у національній валюті

10,8

в іноземній валюті

2,3

Процентні ставки за кредитами на міжбанківському ринку України в національній валюті

16,7

у т. ч. овернайт

16,6

Довідково: облікова ставка Національного банку України (на кінець періоду)

17,0


____________
1 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), домашніх господарств (S.141, S.142 - фізичні особи - підприємці та S.143, S.144 - фізичні особи), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), та сектору загального державного управління (S.13) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

2 Включаються дані секторів: нефінансових корпорацій (S.11), інших фінансових корпорацій (S.12, крім депозитних корпорацій (S.121, S.122)), некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), а також фізичних осіб - підприємців (S.141, S.142) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України.

(операції за період, млн. грн. / млн. од. валюти)

Показники

січень - червень 2018

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення, %:

 

номінованих у гривні

16,7

номінованих у доларах США

5,4

номінованих у євро

4,1

Обсяг коштів, залучених до Державного бюджету України за рахунок розміщення ОВДП:

 

номінованих у гривні, млн. грн.

33524

номінованих у доларах США, млн. од. валюти

1619

номінованих у євро, млн. од. валюти

272

Здійснено випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб

-

Здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

-

Здійснено випуск ОВДП-ПДВ

-

Погашення та сплата доходу за ОВДП

117223

у т. ч. погашення номінальної вартості

81840

сплата купонного доходу

35383

Мобілізація коштів

1696719
Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно