Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Договір банківського рахунка. Особливості укладення та виконання<br>Статті від 11.01.2018

Журнал "Справочник экономиста"

Договір банківського рахунка. Особливості укладення та виконання

Право розпоряджатися коштами, отриманими від діяльності, є невід'ємним правом будь-якого суб'єкта господарювання. Однак чинне законодавство передбачає, що збереження готівки в сумі, яка перевищує встановлений ліміт, здійснення операцій із перерахунку, отримання безготівкових коштів мають здійснюватися через банківські установи. З цією метою суб'єкти господарювання повинні відкрити відповідний банківський рахунок. Які правовідносини сторін урегульовано в договорі банківського рахунка та якими є особливості його укладання?


Підстави правовідносин

Перш ніж укласти договір банківського рахунка (далі - договір), треба вибрати установу банку, зважаючи на запропоновані умови та прийнятність тарифів на обслуговування. При цьому варто пам'ятати, що з моменту підписання договору між банком і клієнтом виникають договірні відносини щодо встановлення певних цивільних прав і обов'язків, які відображають їхні інтереси. Нагадаємо, що суб'єкти господарювання мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України за власним вибором, крім випадків, коли банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або коли така відмова допускається законом чи банківськими правилами. До того ж на сьогодні кількість рахунків, що їх може відкривати юридична особа (далі - клієнт), законодавство не обмежує.

За договором банк зобов'язується приймати й зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати його розпорядження про перерахування та видачу відповідних сум із рахунка та проведення за ним інших операцій. При цьому банк має право користуватися грошовими коштами на рахунку клієнта, гарантуючи його право в будь-який час безперешкодно розпоряджатися цими коштами. Але банк не має права визначати та контролювати напрями використання клієнтом коштів чи встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження ними, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти на банківському рахунку.

За укладеним договором банк відкриває клієнту поточні рахунки для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. До поточних рахунків належать:

- рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкривають у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

- поточні рахунки типу "Н", що відкривають у національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб - нерезидентів, які не провадять підприємницьку діяльність на території України;

- поточні рахунки типу "П", що відкривають у національній валюті постійним представництвам;

- поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів та фонду референдуму;

- інвестиційні рахунки, що відкривають нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

Правовідносини, що виникають між банком і клієнтом щодо укладення, виконання та розірвання договору, регулює гл. 72 Цивільного кодексу України (ЦКУ), Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492.

Операції за рахунком

Після укладення договору банківська установа несе обов'язок щодо вчинення для клієнта операцій, які передбачено законом для відкритого клієнтом виду рахунка, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором. Грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, мають зараховувати в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На підставі розпорядження клієнта банк зобов'язаний видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. Виняток становлять випадки, коли законом або договором буде встановлено інший порядок або строк зарахувань, перерахувань чи видання коштів клієнта.

Отже, банк може списувати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження. Без такого розпорядження списання можна здійснювати лише на підставі рішення суду, у випадках, встановлених законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти на банківському рахунку. При цьому банківська установа виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та винятково в межах залишку грошових коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором.

Якщо до банку одночасного надійшло кілька розрахункових документів, на підставі яких здійснюють списання грошових коштів, списання мають здійснювати за такою чергою:

- у першу чергу списують грошові кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, яка завдала каліцтво, інші ушкодження здоров'я або смерть, а також вимог про стягнення аліментів;

- у другу чергу списують грошові кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;

- у третю чергу списують грошові кошти на підставі інших рішень суду;

- у четверту чергу списують грошові кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;

- у п'яту чергу списують грошові кошти за іншими розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.

Принагідно наголосимо, що з березня 2017 року внесено зміни до порядку обслуговування рахунків за наявності обтяження на майнові права на кошти клієнта, що знаходяться на рахунку в банківській установі, зокрема, і щодо черговості виконання розрахункових документів на списання коштів. Нагадаємо, що обтяження може виникати на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і юридичних осіб, із якими закон пов'язує виникнення прав і обов'язків. Це може бути арешт коштів у цивільному, кримінальному чи виконавчому провадженні, або випливати з договору застави. Наприклад, якщо до банку одночасно надійшли розрахунковий документ, наданий відповідно до умов обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, та інший розрахунковий документ, на підставі якого списують грошові кошти, банк списує кошти з рахунка клієнта позачергово за розрахунковим документом, наданим відповідно до умов такого обтяження. У разі одночасного надходження до банку декількох розрахункових документів, наданих відповідно до умов обтяжень, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, банк списує кошти з рахунка клієнта за такими розрахунковими документами згідно з пріоритетом відповідних обтяжень.

Варто зауважити, що в разі недостатності чи браку на рахунку клієнта грошових коштів, банк не зобов'язаний вести облік розрахункових документів, якщо інше не встановлено договором.

Обмеження щодо розпоряджання рахунком

Законодавство не допускає обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, за винятком таких випадків:

- за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку;

- у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.

При цьому клієнт не має права без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не має права їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір, визначений згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному банківському рахунку.

Зазначені обтяження позбавляють клієнта права без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не має права їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача.

Зазначимо, що банк не зобов'язаний перевіряти наявність підстав обтяжень, зазначених в отриманому ним від обтяжувача повідомленні. Проте якщо на момент отримання банком розпорядження клієнта банк вже було письмово повідомлено про існування обтяження, то банк, який порушив обтяження та списав відповідну суму коштів, несе відповідальність перед обтяжувачем у розмірі грошових коштів, списаних ним із рахунка на виконання розпорядження клієнта.

Варто зазначити, що будь-які зміни до договору щодо рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, мають вносити за попередньої письмової згоди обтяжувача на такі зміни. Без згоди обтяжувача зміни можуть вносити, якщо вони не обмежують його права, що виникають на підставі обтяження. Проте в разі виникнення спору обов'язок довести те, що відповідні зміни до договору не обмежують права обтяжувача, покладається на клієнта.

Клієнт, який не дотримався вимог щодо отримання згоди на внесення змін до договору в разі наявності обтяження, зобов'язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням. Утім, якщо на момент внесення відповідних змін клієнт письмово повідомив банк про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов'язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно.

Особливості виконання договору

У договорі може бути передбачено кредитування рахунка клієнта, якщо для здійснення платежів на ньому недостатньо коштів. Уважають, що банк надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення такого платежу. Права та обов'язки сторін договору, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначатимуться положеннями про позику та кредит, що їх наведено в § 1 і 2 гл. 71 Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено договором або законом. При цьому розмір плати за використання клієнтом коштів банку, якщо його не встановлено договором, не може перевищувати подвійну облікову ставку НБУ.

Своєю чергою, банк, який користується коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, зобов'язаний сплачувати проценти. Якщо інше не передбачено договором, сума процентів зараховується на рахунок клієнта в строки, установлені договором, а якщо такі строки не встановлено - наприкінці кожного кварталу. У разі коли розмір процентів за користування коштами на рахунку клієнта договором не встановлено, банк їх сплачує в розмірі, який встановлено за вкладами на вимогу.

Особливістю банківських розрахунків є їх конфіденційність. Тому однією з умов належного обслуговування рахунка клієнта за договором є гарантування банком таємниці банківського рахунка, операцій за ним та відомостей про клієнта. Зазначимо, що згідно з банківським законодавством, до банківської таємниці належать, зокрема:

- операції, які було проведено на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнтів;

- інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

- відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

При цьому відомості про операції та рахунки може бути надано тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, зокрема органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам такі відомості може бути надано тільки у випадках і в порядку, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

У разі виявлення факту розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Водночас банк зобов'язаний за письмовою вимогою обтяжувача за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, надавати йому інформацію про:

- залишок коштів на відповідному рахунку;

- операції за рахунком;

- обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та/або які банк взяв на облік;

- інші обмеження права розпоряджатися рахунком.

Зазначену інформацію має бути надано в строк, за який її надають клієнту, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає обтяження.

Варто зазначити, що за неналежне виконання банком операцій за клієнтськими рахунками передбачено певні правові наслідки. У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання або порушення розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів із його рахунка банк повинен негайно, після виявлення порушення, зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.

Щодо розірвання договору, то клієнт банку має право подати відповідну заяву в будь-який час. Але клієнт не має права без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, зокрема шляхом односторонньої відмови від виконання зобов'язання, розривати договір чи вчиняти інші дії, що мають наслідком його припинення, якщо майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачено умовами обтяження. При цьому правочини, учинені з порушенням зазначеної вимоги, вважатимуться нікчемними.

Своєю чергою, банк має право вимагати розірвання договору у випадках:

- якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо таку суму не буде відновлено протягом місяця від дня попередження банком про це;

- якщо немає операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором;

- передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- в інших випадках, встановлених договором або законом.

Залишок грошових коштів на рахунку видають клієнтові або за його вказівкою чи в порядку, установленому законом, перераховують на інший рахунок у строки та в порядку, установлені банківськими правилами.

Крім того, банк має право відмовитися від договору та закрити рахунок клієнта в разі, якщо немає операцій за таким рахунком протягом трьох років підряд і браку на ньому залишку грошових коштів.

Як бачимо, правовідносини сторін договору - банку та клієнта - на сьогодні досить чітко врегульовано законодавством. Отже, їм залишається лише дотримуватися положень договору та не допускати неправомірних дій, які можуть призвести до небажаних для них наслідків.

Олександр Козка 

юрист 


 

"Справочник экономиста", грудень 2017 р., № 12 (166), с. 68 (www.economist.net.ua)

Дата підготовки 01.12.2017
Журнал "Справочник экономиста"

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно