Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Зміни в системі соціального страхування<br>Статті від 11.01.2018

Журнал "Довідник кадровика"

Зміни в системі соціального страхування

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Хто має право на отримання матеріального забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності?
У  яких розмірах таке матеріальне забезпечення надають?
 Які документи необхідні для його призначення?


Законом № 2148, який набрав чинності 11 жовтня 2017 року, внесено низку змін до чинних нормативно-правових актів України. Зазнав змін і Закон № 1105, зокрема порядок визначення страхового стажу, від тривалості якого залежить розмір соціальних виплат, та перелік осіб, які мають право на отримання таких виплат.

ОСОБИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СТРАХУВАННЮ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Законом № 2148 внесено зміни до ст. 18 Закону № 1105, якою визначено перелік осіб, що підлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Нині страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), ЦПД, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Відповідно, Законом № 2148 до найманих працівників додано:

- ФОП;
- осіб, які працюють на умовах ЦПД;
- членів фермерського господарства.

Підґрунтям для внесення таких змін є те, що згідно із Законом № 2464 зазначені категорії осіб сплачують ЄСВ, відрахування від якого надходять до Фонду соціального страхування України (далі - Фонд). До того ж, якщо ФОП та працівники за ЦПД сплачують ЄСВ і внески до Фонду починаючи з 2016 року в обов'язковому порядку, то члени фермерського господарства сплачують такі внески лише за умови участі в системі соціального страхування на добровільних засадах. Тож і право на отримання соціальних послуг та матеріального забезпечення за цим видом страхування члени фермерського господарства мають лише за умови укладення з органами доходів і зборів відповідного договору та сплати внесків до Фонду.

Отже, до категорії осіб, які підлягають соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності в безспірному порядку належать:

- особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах (далі - наймані працівники);
- особи, які працюють на умовах ЦПД, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб (далі - працівники за ЦПД);
- ФОП.

Важливо розуміти, що вказані вище особи підлягають соціальному страхуванню лише за певних умов. Так, працівники, які працюють на умовах трудового договору, є застрахованими лише в період дії такого договору, строку обіймання виборної посади тощо, а особи за ЦПД є такими лише в період, на який укладено ЦПД, ФОП - лише в період державної реєстрації як ФОП.

У випадках, коли травма або захворювання не пов'язані з виробництвом, перший день відпустки по вагітності та пологах настали у вказаних осіб не в період дії трудового договору (контракту), ЦПД або до моменту державної реєстрації ФОП чи вже після її закінчення, права на соціальні виплати вказані особи не мають.

Натомість відповідно до ст. 19 Закону № 1105, якщо страховий випадок настав у період роботи (з урахуванням часу випробування та день звільнення), тобто період дії трудового договору (контракту), строк, на який укладено ЦПД, період зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, особа має повне право на отримання соціальних виплат.

ОБЧИСЛЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ

Зміни, внесені до ст. 18 Закону № 1105, також мають суттєве значення під час застосування ч. 1 ст. 21 Закону № 1105, якою визначаються умови зарахування страхового стажу. Зокрема, цією нормою визначено, що страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Ч. 1 ст. 21 Закону № 1105 визначено дві умови, дотримання яких зумовлює набуття особою страхового стажу:

1) особа повинна підлягати соціальному страхуванню;
2) сплата страхових внесків.

Відповідно, є три категорії осіб, які підлягають соціальному страхуванню в безспірному порядку:

1) наймані працівники;
2) працівники за ЦПД;
3) ФОП.

Зазначені категорії осіб у встановленому чинним законодавством порядку та визначені строки сплачують ЄСВ, певну частину якого зараховують на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності.

Якщо найманий працівник не працює, не отримує заробітну плату та не сплачує ЄСВ і немає поважних причин, які це пояснювали б, то він не має права на соціальні виплати та страховий стаж за цей період йому не зараховується. Аналогічна ситуація з працівниками за ЦПД: якщо цивільно-правовий договір укладено на виконання робіт або надання певних послуг, однак роботу не виконують і послуги не надають без поважних причин, відповідно оплати за таким договором не відбудеться та ЄСВ не сплачується. Оскільки факту сплати ЄСВ немає, в особи немає і права на соціальні виплати та страховий стаж за відповідний період. Така сама ситуація і з ФОП, які повинні сплачувати ЄСВ незважаючи на те, працюють вони чи ні. Проте ст. 4 Закону № 2464 передбачено, що ФОП, зокрема ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску тільки за умови їх добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а допоки вони таким правом не скористаються, право на соціальні виплати та набуття страхового стажу вони не матимуть.

Отже, для того, щоб мати право на соціальні виплати за соціальним страхуванням та набувати страховий стаж, необхідно чітко дотримуватися трьох умов: бути найманим працівником, виконувати роботи чи надавати послуги за ЦПД або зареєструватися як ФОП і сплачувати ЄСВ.

Водночас треба зазначити, що згідно з ч. 4 ст. 21 Закону № 1105 до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом № 2240, а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за Законом № 2240, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону № 2464.

У цій нормі йдеться про працівників за ЦПД, адже саме вони до 11 жовтня 2017 року не підлягали соціальному страхуванню відповідно до Закону № 1105, навіть незважаючи на те, що ЄСВ такі особи сплачували. Проте нині період часу, за який зазначеними особами сплачений ЄСВ, починаючи з 2016 року зараховується до страхового стажу.

Водночас варто зауважити, що ч. 1 ст. 21 Закону № 1105 також визначено умови зарахування страхового стажу й за інших умов. Так, період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, наприклад, допомоги по безробіттю, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), входить до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж до 2011 року, а саме до моменту набрання чинності Законом № 2464 та внесення відповідних змін до Закону № 1105, визначався за даними, що містяться в трудовій книжці працівника, а починаючи з 2011 року - за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (ч. 2 ст. 21 Закону № 1105).

Відомості про страховий стаж надають відділення Пенсійного фонду України на паперових носіях у вигляді довідок за формою ОК5 (додаток 1 до Положення № 10) або ОК7 (додаток 2 до Положення № 10).

У зазначених вище довідках містяться відомості про наявний у особи страховий стаж, набутий нею в той чи інший період часу. Саме від тривалості страхового стажу залежить розмір соціальних виплат (таблиця).

Таблиця

Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності
(відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону № 1105)

Категорії працівників

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

1

2

Застраховані особи, які мають страховий стаж до 3 років

50 % середньої заробітної плати (доходу)

Застраховані особи, які мають страховий стаж від 3 до 5 років

60 % середньої заробітної плати (доходу)

Застраховані особи, які мають страховий стаж від 5 до 8 років

70 % середньої заробітної плати (доходу)

Застраховані особи, які мають страховий стаж понад 8 років

100 % середньої заробітної плати (доходу)

Застраховані особи, віднесені до 1 - 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1

2

Один із батьків або особа, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

100 % середньої заробітної плати (доходу)

Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону № 3551

Особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону № 1584

Донори, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону № 239

Один із батьків або особа, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

100 % середньої заробітної плати (доходу)

Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону № 3551

Особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону № 1584

Донори, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону № 239


ПАМ'ЯТАЙТЕ
Страховий стаж має значення не лише для визначення відповідного відсотка допомоги. Також його наявність або брак відіграє значну роль під час визначення питання щодо застосування обмеження розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі однієї заробітної плати та щодо обмеження розміру допомоги по вагітності та пологах до розміру двох мінімальних заробітних плат.

Ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 (із змінами, внесеними Законом № 2148) визначено, що застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до Закону № 1105 у таких розмірах:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), із якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Відповідно, якщо застрахована особа подала на оплату листок непрацездатності та при цьому має страхового стажу за рік перед настанням страхового випадку менш ніж шість місяців, допомогу мають надавати в розмірі, не вищому за розмір допомоги, визначеної з однієї або двох мінімальних заробітних плат, незважаючи на те, що найманий працівник за декілька років до цього набув більше восьми років страхового стажу.

Якщо проаналізувати порядок сплати ЄСВ, принцип формування довідок за формою ОК5 і ОК7, а також положення ст. ст. 18 та 21 Закону № 1105, виникне питання щодо того, як правильно визначати страховий стаж та за допомогою яких документів.

Річ у тім, що згідно із Законом № 2464 ЄСВ сплачують щомісячно в розмірі, не нижчому за розмір, визначений із мінімальної заробітної плати, так званий мінімальний розмір ЄСВ. Тобто якщо працівник, щомісячна заробітна плата якого становить 7000 грн, влаштувався на роботу в середині календарного місяця, то навіть незважаючи на те, що він відпрацював половину місяця, ЄСВ буде сплачено в сумі, не меншій за мінімальний розмір ЄСВ.

У довідках за формою ОК5 та ОК7 розмір страхового стажу визначають залежно від сплаченого ЄСВ і розрахунковою величиною є саме мінімальний розмір ЄСВ. Тобто якщо сплачено лише половину мінімального розміру ЄСВ, то і до страхового стажу зарахується лише півмісяця. Натомість в описаній вище ситуації, якщо найманий працівник фактично перебуває в трудових відносинах лише півмісяця, проте сплачений ЄСВ є більшим за мінімальний розмір, у довідці за формою ОК5 або ОК7 буде відображено повний місяць страхового стажу.

Отже, форма вказаних вище довідок фактично не враховує положення ч. 1 ст. 21 Закону № 1105, якою чітко вказано дві умови, необхідні для зарахування страхового стажу, а саме: сплата ЄСВ та перебування у трудових відносинах.

Тому, щоб правильно визначити розмір страхового стажу та оплатити листок непрацездатності, необхідно порівнювати показники довідки за формою ОК5 або ОК7 та трудової книжки працівника, ЦПД, виписки про державну реєстрацію ФОП.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Змінами, внесеними до ст. 30 Закону № 1105, передбачено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), ЦПД та на інших підставах, передбачених законом, призначають та надають за основним місцем роботи (діяльності).

Допомогу по тимчасовій непрацездатності (враховуючи догляд за хворою дитиною), допомогу по вагітності та пологах застрахованим особам (зокрема тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надають за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом) у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто осіб, які уклали з роботодавцем ЦПД, фактично прирівняли до найманих працівників. Працівники за договором ЦПД, так само як і наймані працівники, мають право на оплату листків непрацездатності (як по тимчасовій непрацездатності, так і по вагітності та пологах). Процедура оплати листків непрацездатності працівникам за ЦПД є такою самою, як і для найманих працівників.

ЦПД здебільшого укладають у вигляді двостороннього договору на виконання певних робіт або надання послуг, із урахуванням положень ЦКУ. Якщо договір є двостороннім, то обидві сторони цього договору наділені певними правами та обов'язками. Зазвичай зобов'язання сторін - це, з одного боку, надати певні послуги чи виконати певну роботу, а з другого - оплатити їх. До того ж істотними умовами договору є його ціна та строк надання послуг чи виконання робіт. Відповідно, якщо роботу або послугу надано в повному обсязі та у визначений договором строк, необхідно здійснити їх оплату в повному обсязі.

Водночас ст. 25 Закону № 1105 чітко визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах надають застрахованим особам у формі повної або часткової компенсації втраченого заробітку (доходу).

Отже, якщо листок непрацездатності, поданий працівником за ЦПД, припадає на період дії цього договору, він має право на його оплату. Якщо ним повністю виконано обумовлені договором послуги чи робота, він має отримати оплату за цим договором також у повному обсязі. В описаній ситуації не можна оплачувати один і той самий період часу за лікарняним і за договором. Інакше кажучи, якщо буде здійснено оплату договору в повному обсязі, то оплачувати листок непрацездатності не можна, адже немає факту втраченого заробітку (доходу).

Тож щоб працівникам за ЦПД оплачувати листки непрацездатності, оплату за договором вони мають отримувати в меншому розмірі, а саме визначену пропорційно до вартості наданих ними послуг або виконаних робіт.

Цивільно-правові договори мають містити положення щодо можливості зменшення ціни пропорційно наданим послугам чи виконаним роботам, умови щодо можливості невиконання певних умов договору в разі тимчасової непрацездатності або вагітності виконавця тощо. Якщо такі умови цивільно-правовим договором не передбачено чи ним встановлено, що виконавець робіт (послуг) не має права на оплату листків непрацездатності, до нього необхідно внести зміни, адже цей договір можна визнати таким, що не відповідає вимогам закону.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Змінами, внесеними Законом № 2148 до ст. 31 Закону № 1105, передбачено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно зі здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров'я, яка його видає.

Тобто листок непрацездатності оплачують особі не тільки за її основним місцем роботи, а й на місці роботи за сумісництвом. Оплату здійснює роботодавець, із яким особа уклала ЦПД, та Фонд, якщо ця особа є ФОП.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ЦКУ - Цивільний кодекс України;
Закон № 3551 - Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII;
Закон № 239 - Закон України "Про донорство крові та її компонентів" від 23 червня 1995 року № 239/95-ВР;
Закон № 1105 - Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV;
Закон № 1584 - Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23 березня 2000 року № 1584-III;
Закон № 2240 - Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18 січня 2001 року № 2240-III;
Закон № 2464 - Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 8 липня 2010 року № 2464-VI;
Закон № 2148 - Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII;
Постанова № 675 - постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 26 листопада 2014 року № 675;
Положення № 10 - Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року № 101;
ЄСВ - єдиний соціальний внесок;
ФОП - фізичні особи - підприємці;
ЦПД - цивільно-правовий договір.

 
"Довідник кадровика", грудень 2017 р., № 12 (186), с. 48 (www.kadrovik.ua)

Дата підготовки 01.12.2017

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно