Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Дивіденди для фізосіб: від оформлення до оподаткування<br>Статті від 03.04.2018 <P ALIGN=CENTER>Журнал "Справочник экономиста"

Дивіденди для фізосіб: від оформлення до оподаткування

Дивідендна тема традиційна на початку кожного нового року й актуальна для тих підприємств, які за підсумками минулого року отримали прибуток. Наших читачів цікавить порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів, документальне оформлення, а також особливості оподаткування дивідендів, нарахованих засновникам – фізичним особам


Дивідендами називають частину чистого прибутку, розподілену між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15 "Дохід"). Інакше кажучи, дивіденди виплачують, якщо за даними бухгалтерського обліку підприємство отримало чистий прибуток.

Водночас чистий прибуток - не єдине джерело виплати дивідендів. Підприємство може виплачувати їх і за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, а виплату дивідендів за привілейованими акціями в акціонерному товаристві проводять за рахунок резервного капіталу або спеціального фонду.

Отже, дивіденди можна виплачувати як із чистого прибутку поточного звітного періоду, так і з чистого прибутку минулих періодів (років), що залишився нерозподіленим.

Документальне оформлення

Установчі документи підприємства мають містити відомості про порядок розподілу прибутку, зокрема про строки й порядок виплати дивідендів.

Розподіл прибутку відбувається в такому порядку. Спочатку на загальних зборах засновників ухвалюють рішення про виплату дивідендів. Розмір виплат залежить від частки засновників у статутному капіталі.

Зверніть увагу!

Право отримати частку прибутку (дивідендів), пропорційну частці кожного із засновників (учасників), мають особи, які є засновниками підприємства на початок строку виплати дивідендів.


Ухвалене рішення фіксують у відповідному протоколі (додаток 1). На підставі протоколу керівник підприємства видає наказ про нарахування й виплату дивідендів (додаток 2). Наказ направляють до бухгалтерії, яка має нарахувати дивіденди, виплатити їх засновникам, утримати та перерахувати в бюджет відповідні податки й відобразити ці операції в обліку.

Отже, правомірність розподілу прибутку підтверджують такі документи:

– статут підприємства;

– протокол загальних зборів засновників;

– наказ по підприємству.

Ці правила діють лише на господарські товариства. На сьогодні права учасників господарських товариств і порядок розподілу прибутку визначено Цивільним та Господарським кодексом України, Законами України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-XII (далі – Закон № 1576) та "Проакціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI (далі – Закон № 514).

Нагадаємо, що господарськими товариствами є підприємства, створені на підставі угоди між юридичними особами й громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать:

– акціонерні товариства;

– товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю;

– повні й командитні товариства.

До цього переліку не увійшли приватні підприємства, адже вони діють на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання – юридичної особи.

Отже, встановлені правила щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів не діють на підприємства з приватною формою власності. На таких підприємствах загальні збори не проводять, оскільки прибуток, отриманий за результатами їх діяльності, належить одному засновнику. Тому прибуток розподіляють на підставі письмового розпорядження засновника приватного підприємства.

Строки виплати дивідендів

Акціонерні товариства

Граничні строки виплати дивідендів законодавчо передбачено лише для акціонерних товариств. У ст. 30 - 33 Закону № 514 установлено, що в акціонерних товариствах дивіденди виплачують лише грошовими коштами й у такі строки:

– за простими акціями – не пізніше ніж через 6 місяців із дня ухвалення зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів;

– за привілейованими акціями – не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення звітного року.

Рішення про розподіл прибутку потрібно ухвалювати на загальних зборах акціонерів не пізніше 30 квітня наступного за звітним року; на зборах обов'язково має бути розглянуто питання розподілу прибутку акціонерного товариства.

В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ДИВІДЕНДИ ВИПЛАЧУЮТЬ ЛИШЕ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ Й У ВСТАНОВЛЕНІ СТРОКИ


Інші товариства

Періодичність виплати частини прибутку іншими господарськими товариствами (окрім акціонерних!) чинним законодавством не встановлено, тому вирішення цього питання належить до компетенції вищого органу управління товариства. Так, наприклад, у товаристві з обмеженою відповідальністю відповідне рішення ухвалюють на загальних зборах учасників (ст. 58 Закону № 1576).

Строк виплати дивідендів (один раз на рік чи щоквартально) має бути прописано в статуті. Наприклад, модельний статут ТОВ, який затверджено постановою КМУ від 16.11.2011 р. № 1182, визначає строк виплати дивідендів один раз на рік за підсумками календарного року протягом I кварталу року, який настає за звітним. Умови й порядок виплати частки прибутку ТОВ визначають загальні збори учасників.

Відповідальність

Оскільки строки виплати дивідендів законодавчовстановлено тільки для акціонерних товариств, неважко здогадатись, на кого покладено відповідальність за їх порушення. Згідно зі ст. 1635 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку або строку виплати дивідендів в акціонерному товаристві за наявності відповідного рішення загальних зборів передбачено накладення штрафу на посадову особу підприємства в розмірі від 300 до 500 нмдг* (від 7200 до 8500 грн), а в разі повторного порушення протягом року – від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн).

*____________
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


Відповідальність за невиплату дивідендів іншими господарськими товариствами чинним законодавством не передбачено. Отже, інші підприємства можуть виплачувати їх або раз на рік, або раз на квартал, або взагалі один раз на кілька років. Головне, щоб це не суперечило рішенню загальних зборів засновників, зафіксованому в протоколі, адже засновники можуть подати позов до суду.

Податкові наслідки

…для підприємства, яке виплачує дивіденди

Якщо загальними зборами засновників ухвалено рішення щодо виплати дивідендів, такі виплати проводяться незалежно від того, є оподатковуваний прибуток чи ні. Тобто наявність від'ємного значення оподатковуваного прибутку не є підставою для невиплати дивідендів.

За правилом, встановленим п. 57.1 1 ПКУ, під час виплати дивідендів підприємства зобов'язані сплачувати авансовий внесок із податку на прибуток. Однак його не сплачують, якщо дивіденди нараховують фізичним особам (п. 57.11.3 ПКУ).

У разі виплати дивідендів фізособам – нерезидентам в іноземній валюті слід пам'ятати, що курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, визначають відповідно до П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів". Позитивне значення курсових різниць враховують у складі доходів підприємства, а від'ємне – у складі витрат.

Оподаткування дивідендів в іноземній валюті має свою специфіку, а їх виплату здійснюють із урахуванням обмежень, встановлених Нацбанком. Про ці особливості мова йтиме далі.

ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬ ЛИШЕ ТІ ДИВІДЕНДИ, ЯКІ ВИПЛАЧЕНО В ГРОШОВІЙ ФОРМІ


Оподаткування дивідендів ПДВ залежить не від того, кому їх виплачують, а від того, у якій формі. Відповідно до пп. 196.1.6 ПКУ суми дивідендів, які виплачено емітентом у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Водночас, якщо виплату дивідендів проводять у товарній формі (продукцією, товарами), то таку операцію оподатковують ПДВ на загальних підставах як звичайний продаж товарів. Інакше кажучи, виплату дивідендів у негрошовій формі оподатковуютьПДВ у загальному порядку за ставкою 20 %.

Підприємство, яке виплачує дивіденди в товарній формі, на дату такої виплати має скласти податкову накладну й зарахувати суму ПДВ до податкових зобов'язань відповідного звітного періоду. Звісно, податкову накладну потрібно зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних.

…для фізособи – резидента, що отримує дивіденди

Згідно з пп. 164.2.8 ПКУ, дохід у вигляді дивідендів зараховують до загального оподатковуваного доходу фізичної особи й оподатковують податком на доходи фізичних осіб. При цьому обов'язок щодо утримання ПДФО покладають на податкового агента, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, тобто на підприємство.

Важливо врахувати, що дивіденди остаточно оподатковують ПДФО під час їх нарахування, а не виплати (пп. 170.5.4 ПКУ). Інакше кажучи, до дивідендів, нарахованих у 2018 р. за 2017 р. та попередні роки, має бути застосовано ставки ПДФО 2018 р.

Залежно від виду дивідендів і системи оподаткування, на якій перебуває емітент корпоративних прав, застосовують такі ставки ПДФО: 5, 9 та 18 %.

Оподаткування дивідендів за акціями й корпоративними правами, які нарахували резиденти – платники податку на прибуток (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачують інститути спільного інвестування), здійснюють за ставкою ПДФО в розмірі 5 % (пп. 167.5.2 ПКУ).

Ставку ПДФО 9 % застосовують для дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, які нарахували (пп. 167.5.4 ПКУ):

– нерезиденти;

– інститути спільного інвестування;

– неплатники податку на прибуток (тобто платники єдиного податку).

До зарплатних дивідендів застосовують ставку ПДФО 18 %. Нагадаємо: до зарплатних належать дивіденди, які нараховано за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих чи передбачають виплату фіксованого розміру дивідендів (пп. 57.11.4 і пп. 170.5.3 ПКУ).

Як і раніше, ПДФО не утримують із суми нарахованих дивідендів у разі їх реінвестиції, коли суму дивідендів не виплачують, а спрямовують на збільшення статутного капіталу (пп. 165.1.18 ПКУ).

Важливо

У разі виплати дивідендів фізичній особі в негрошовій формі базою оподаткування ПДФО згідно з п. 164.5 ПКУ є вартість товару (продукції), визначена за звичайними цінами з урахуванням натурального коефіцієнта.


Особливості сплати ПДФО до бюджету передбачено п. 168.1 ПКУ. Насамперед треба звернути увагу на те, що сплата ПДФО до бюджету відбувається одночасно з виплатою дивідендів. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документана перерахування ПДФО до бюджету.

При цьому треба зважати на такі обмеження:

– якщо оподатковуваний дохід видають у негрошовій формі чи виплачують готівкою з каси податкового агента, ПДФО сплачують (перераховують) до бюджету протягом трьох банківських днів, що настають за днем такого нарахування (виплати, надання);

– якщо оподатковуваний дохід нараховує податковий агент, але не виплачує (не надає) фізособі, ПДФО підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом не пізніше 30-го числа місяця, що настає за місяцем нарахування.

Важливо

Строк сплати ПДФО – три банківські дні у випадках, якщо дохід нараховано в негрошовій формі або виплачено готівкою з каси.


Крім того, із суми нарахованих фізичним особам дивідендів утримують і перераховують до державного бюджету військовий збір у розмірі 1,5 %, адже він має такий самий об'єкт оподаткування, як і ПДФО.

Отже, засновники – фізичні особи отримають на руки суму дивідендів, зменшену на суми ПДФО й військового збору (приклади 1, 2).

Приклад 1

ТОВ "Надія" (платник податку на прибуток) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 р. отримало прибуток.

Двом засновникам 26.01.2018 нараховано дивіденди: Петренку О. О. – у сумі 70000 грн; Сидоренку П. П. – у сумі 30000 грн.

Згідно з наказом від 26.01.2018 № 7 (додаток 2) виплата дивідендів має відбутися 30.01.2018 шляхом перерахування коштів на банківські рахунки засновників.

ТОВ "Надія" є платником податку на прибуток, тому під час оподаткування дивідендів треба застосовувати ставку ПДФО 5 % (пп. 167.5.2 ПКУ). Суми утримань ПДФО та військового збору із суми дивідендів на дату їх нарахування має бути обчислено так:

– 70000 грн х (5 % + 1,5 %) = 4550 грн;

– 30000 грн х (5 % + 1,5 %) = 1950 грн.

Розраховуємо суму дивідендів, яка підлягає виплаті засновникам після утримання ПДФО та військового збору:

– 70000 грн - 4550 грн = 65450 грн;

– 30000 грн - 1950 грн = 28050 грн.

На дату виплати дивідендів бухгалтерія ТОВ "Надія" має перерахувати ПДФО та військовий збір до відповідних бюджетів.


Як бачимо, засновники отримають не всю суму нарахованих дивідендів, а за вирахуванням ПДФО та військового збору.

Приклад 2

Використовуючи дані прикладу 1, розрахуємо сумудивідендів, яку отримають засновники за умови, що ТОВ "Надія" є платником єдиного податку 3 групи. Для цього випадку на дату нарахування дивідендів (26.01.2018) чинною є ставка ПДФО 9 % (пп. 167.5.4 ПКУ).

Суми утримань ПДФО та військового збору із суми дивідендів на дату їх нарахування обчислюють у такий спосіб:

– 70000 грн х (9 % + 1,5 %) = 7350 грн;

– 30000 грн х (9 % + 1,5 %) = 3150 грн.

Сума дивідендів, яка підлягає виплаті засновникам після утримання ПДФО та військового збору, становить відповідно:

– 70000 грн - 7350 грн = 62650 грн;

– 30000 грн - 3150 грн = 26850 грн.

На дату виплати дивідендів бухгалтерія ТОВ "Надія" має перерахувати ПДФО та військовий збір до відповідних бюджетів.


…для фізособи – нерезидента, що отримує дивіденди

Дивіденди, нараховані на користь фізичної особи – нерезидента, теж підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором, адже згідно з пп. 162.1.2 ПКУ фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, є платником ПДФО. А оскільки військовий збір має такий самий об'єкт оподаткування, як і ПДФО, то з дивідендів, нарахованих фізичній особі, навіть якщо вона не є резидентом України, також утримують військовий збір.

Порядок оподаткування дивідендів, нарахованих на користь фізичних осіб – нерезидентів, аналогічний порядку оподаткування дивідендів, нарахованих на користь фізичних осіб – резидентів (пп. 170.10.1 ПКУ). Інакше кажучи, під час нарахування й виплати дивідендів фізособам – нерезидентам утримують: ПДФО за зазначеними вище ставками (5 %, 9 %, 18 %) та військовий збір у розмірі 1,5 %.

Таке оподаткування можливе лише за умови, якщо інше не передбачено міжнародним договором. Якщо міжнародний договір встановлює звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, підставою для звільнення є подання нерезидентом довідки або її нотаріально засвідченої копії, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів (п. 103.4 ПКУ).

Важливо

Довідку видає компетентний орган, визначений договором про уникнення подвійного оподаткування, за формою, встановленою законодавством країни, що видає таку довідку. Її має бути належним чином легалізовано й перекладено відповідно до законодавства України.


У разі надання довідки, яка не відповідає зазначеним вимогам, або якщо довідку видано країною, з якою Україна не укладала угоду про уникнення подвійного оподаткування, дохід нерезидента підлягаєоподаткуванню на території України ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

Особливістю оподаткування дивідендів, нарахованих на користь нерезидента в іноземній валюті, є перерахунок валют. Навіть якщо нерезиденти отримують дивіденди в іноземній валюті, ПДФО та військовий збір має бути сплачено до бюджету в гривнях. У такому разі ПДФО та військовий збір розраховують із використанням курсу НБУ, що діє на момент нарахування дивідендів. Їхній розмір обчислюють один раз незалежно від дати сплати ПДФО та військового збору (не підлягає подальшому коригуванню в разі зміни курсу НБУ).

Утім, треба пам'ятати про обмеження НБУ щодо купівлі, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів, які встановлено пп. 19 п. 6 постанови правління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" від 14.12.2016 р. № 410.

Перераховувати дивіденди іноземному інвестору за кордон в інвалюті за 2017 р. поки що заборонено.

Водночас ця заборона не діє на випадки купівлі, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів за корпоративними правами (акціями) за 2014 - 2016 рр. в разі одночасного дотримання встановлених Нацбанком умов. Зокрема, купівля інвалюти з метою повернення дивідендів за кордон одній юридичній особі (емітенту, депозитарній установі або іноземному інвестору) протягом календарного місяця не може перевищувати $ 5 млн (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Нацбанком України на дату здійснення відповідної операції), та з метою повернення за кордон дивідендів за період до 2013 р. (включно) у межах загальної суми, що не може перевищувати в еквіваленті 2 млн доларів США.

Отже, з урахуванням чинних на сьогодні обмежень Нацбанку України іноземні інвестори можуть отримати дивіденди в іноземній валюті до 2016 р. включно.

При цьому придбавати й перераховувати іноземну валюту має право емітент корпоративних прав (акцій), за якими їх виплачують, або депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор. Саму купівлю й перерахування інвалюти для повернення дивідендів за кордон дозволено проводити лише через один уповноважений банк, що його на свій розсуд обирає особа, яка нараховує такі дивіденди.

Додаток 1

ПРОТОКОЛ

загальних зборів засновників ТОВ "Надія"

25 січня 2018 р. м. Київ № 1

На зборах присутні засновники:

1) Петренко О. О., розмір частки у статутному капіталі ТОВ "Надія" – 70 %;

2) Сидоренко П. П., розмір частки у статутному капіталі ТОВ "Надія" – 30 %.

Загальні збори учасників вважаються повноважними.

Запрошені:директор ТОВ "Надія" Войтенко А. С., головний бухгалтер ТОВ "Надія" Шевчук А. А.

Головуючим на зборах обрано Петренка О. О.

Секретарем зборів обрано Шевчук А. А.

Порядок денний:

Про розподіл чистого прибутку ТОВ "Надія" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 12 місяців 2017 р.

СЛУХАЛИ: головний бухгалтер ТОВ "Надія" Шевчук А. А. доповіла про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ "Надія" за 12 місяців 2017 р. Зокрема, вона повідомила, що розмір чистого прибутку ТОВ "Надія" за 12 місяців 2017 р. склав 200 тисяч гривень (двісті тисяч гривень).

Засновник ТОВ "Надія" Петренко О. О. запропонував затвердити такий порядок розподілу прибутку ТОВ "Надія" за результатами фінансово-господарської діяльності за 12 місяців 2017 р.:

1. Частину чистого прибутку розміром 50 %, що становить 100 тисяч гривень (сто тисяч гривень), спрямувати на виплату дивідендів засновникам пропорційно частці кожного із засновників у статутному капіталі ТОВ "Надія":

– засновнику Петренку Олександру Олександровичу в сумі 70 тисяч гривень (сімдесят тисяч гривень);

– засновнику Сидоренку Петру Павловичу в сумі 30 тисяч гривень (тридцять тисяч гривень).

2. Залишок нерозподіленого прибутку в сумі 100 тисяч гривень (сто тисяч гривень) спрямувати на розвиток ТОВ "Надія".

ПОСТАНОВИЛИ:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ "Надія" за 12 місяців 2017 р. нарахувати дивіденди засновникам ТОВ "Надія" у розмірах: Петренку О. О. – 70 тисяч гривень (сімдесят тисяч гривень), Сидоренку П. П – 30 тисяч гривень (тридцять тисяч гривень).

2. Дивіденди виплатити засновникам у I кварталі 2018 р.

3. Прибуток у сумі 100 тисяч гривень (сто тисяч гривень) направити на розвиток ТОВ "Надія".

Головуючий Петренко О. О. Петренко

Секретар Шевчук А. А. Шевчук

Додаток 2

ТОВ "Надія"

НАКАЗ

26 січня 2018 р. м. Київ № 7

 

Про виплату дивідендів

за 2017 р.

У зв'язку з розподілом чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 р., згідно з Протоколом загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Надія" від 25.01.2018 № 1

НАКАЗУЮ:

1. Нарахувати і виплатити засновнику Петренку О. О. дивіденди в сумі 70 тисяч гривень (сімдесят тисяч гривень).

2. Нарахувати і виплатити засновнику Сидоренку П. П. дивіденди в сумі 30 тисяч гривень (тридцять тисяч гривень).

3. Виплату дивідендів провести 30.01.2018 шляхом перерахування коштів на банківські рахунки засновників.4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Войтенко А. С. Войтенко

 

З наказом ознайомлений:

головний бухгалтер Шевчук А. А. Шевчук

Ольга Негоденко 

експерт з оподаткування 


"Справочник экономиста", березень 2018 р., № 3 (169), с. 69 (www.economist.net.ua)

Дата підготовки 01.03.2018
Журнал "Справочник экономиста

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно