Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Про затвердження Змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України<br>Національний банк<br>Рішення від 22.08.2017 № 536-рш

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 серпня 2017 року N 536-рш

Про затвердження Змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України

Відповідно до статей 15, 16, 17, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку організації проведення засідань Правління Національного банку України, процесу підготовки та прийняття його рішень, запровадження електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, упорядкування роботи з документами, забезпечення технології їх оброблення і систематизації, а також у зв'язку із запровадженням централізованої форми діловодства у Національному банку України Правління Національного банку України вирішило:

1. Затвердити Зміни до:

1) Регламенту Правління Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 жовтня 2015 року N 680 (зі змінами), що додаються;

2) Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 березня 2016 року N 165, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

3. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління Національного банку України
22 серпня 2017 року N 536-рш


Зміни до Регламенту Правління Національного банку України

1. У розділі III:

підпункти 5, 6 пункту 9 виключити;

у підпунктах 4, 5 пункту 10 слово "підписують" замінити словом "погоджують".

2. У пунктах 12, 13 розділу IV слово "Управління" замінити словами "підрозділ діловодства".

3. У розділі V:

пункти 16, 19 викласти в такій редакції:

"16. Оригінал проекту постанови, рішення має бути погоджений (завізований) керівниками структурних підрозділів Національного банку, яких безпосередньо стосуються порушені в ньому питання, куратором, директором Юридичного департаменту або його заступником, або уповноваженою особою Юридичного департаменту, працівниками підрозділу діловодства, які здійснюють його редагування, контроль за виконанням документа.

Відповідальним за організацію погодження (візування) оригіналу проекту постанови, рішення є розробник цього проекту.";

"19. До проекту постанови, рішення можуть додаватись інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали (пояснювальна записка, концепція законопроекту, таблиці, схеми, діаграми, аналіз регуляторного впливу проекту нормативно-правового акта).";

у пункті 23 слова "правильне її оформлення, організацію погодження та візування" замінити словами "правильне їх оформлення, організацію погодження (візування) та підписання".

4. У розділі VI:

пункт 25 замінити двома новими пунктами такого змісту:

"25. Правління приймає рішення на колегіальній основі як на засіданнях Правління, так і в робочому порядку шляхом погодження (візування) постанов, рішень членами Правління та їх підписання Головою або виконуючим обов'язки Голови Національного банку.

251. Підготовка матеріалів на розгляд Правління в робочому порядку здійснюється в порядку, визначеному в розділі V цього Регламенту.

Структурні підрозділи Національного банку, які ініціювали або яким доручено розроблення постанови, рішення Правління, що приймаються в робочому порядку, організовують, забезпечують їх підготовку, погодження (візування).

Проект постанови, рішення Правління, погоджений членами Правління в робочому порядку, у разі необхідності або за рішенням Голови Національного банку може бути спрямований на розгляд на засідання Правління.";

у пункті 33 слово "Управління" замінити словами "Підрозділ діловодства";

пункт 41 замінити трьома новими пунктами такого змісту:

"41. Рішення Правління приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів. Кожний член Правління має один голос. Голова Національного банку має право вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень.

411. Ураховуючи необхідність нагального вирішення деяких питань, в окремих випадках постанови, рішення Правління приймаються шляхом опитування, а в разі перебування деяких членів Правління в службових відрядженнях або їх відсутності з поважних причин питання, що обговорюються, можуть погоджуватися з ними Головою Національного банку або виконуючим обов'язки Голови Національного банку з використанням різних засобів зв'язку.

Зазначені посадові особи зобов'язані підтвердити свою позицію щодо прийнятого рішення Правління шляхом погодження (візування) постанови (рішення) Правління.

412. Проекти постанов і рішень Правління повертаються на доопрацювання структурним підрозділам, які розробляли ці проекти, якщо є зауваження та пропозиції до них.";

5. У пункті 47 розділу VII слово "Управління" замінити словами "підрозділ діловодства".

6. Розділ VIII викласти в такій редакції:

"VIII. Оформлення протоколів засідань Правління, реєстрація прийнятих постанов, рішень Правління

49. Організаційне забезпечення оформлення протоколів засідань, реєстрація прийнятих постанов, рішень Правління покладаються на підрозділ діловодства.

50. У протоколі засідання Правління зазначаються кожне з розглянутих Правлінням питань, перелік учасників, які взяли участь в обговоренні питання, та результативні рішення Правління, зокрема прийняті на засіданні постанови, рішення та протокольні доручення з обов'язковим зазначенням термінів їх виконання.

51. Протокол засідання Правління погоджують (візують) члени Правління, присутні на засіданні, та підписує Голова Національного банку.

52. Протокол засідання Правління візується працівниками, які складали протокол та здійснювали його редагування, і реєструється в підрозділі діловодства.

53. Протокол розміщується на порталі SharePoint "Правління НБУ". Доручення, надані на засіданнях Правління, доводяться до відома виконавців у формі витягу з протоколу засідання Правління.

Оригінали протоколів засідань Правління зберігаються в підрозділі діловодства.

54. Прийняті постанови, рішення Правління, погоджені (завізовані) членами Правління, підписуються Головою Національного банку або виконуючим обов'язки Голови Національного банку і передаються розробником документа до підрозділу діловодства на реєстрацію.

55. Постанова, рішення Правління мають бути погоджені (завізовані) усіма присутніми членами Правління, але не менше ніж чотирма, підписані Головою Національного банку або виконуючим обов'язки Голови Національного банку.

56. Прийняті постанова, рішення Правління реєструються в системі електронного документообігу АСКОД та розсилаються підрозділом діловодства згідно зі списком розсилання, який передається за підписом керівника структурного підрозділу - головного розробника постанови, рішення до підрозділу діловодства разом із постановою, рішенням Правління.

57. Датою реєстрації постанов, рішень Правління, прийнятих на засіданнях Правління, є дата проведення засідання.

Реєстрація постанов, рішень Правління, прийнятих на його засіданнях, здійснюється в день проведення засідання Правління, але не пізніше наступного робочого дня.

58. Датою реєстрації постанов, рішень, прийнятих Правлінням в робочому порядку, є дата їх підписання Головою Національного банку або виконуючим обов'язки Голови Національного банку або дата наступного робочого дня.

Реєстрація постанов, рішень Правління, прийнятих у робочому порядку, здійснюється в день їх підписання Головою Національного банку або виконуючим обов'язки Голови Національного банку, але не пізніше наступного робочого дня.

59. Підрозділ діловодства не приймає на реєстрацію постанову, рішення Правління без повного пакета документів.

60. Після реєстрації оригінал постанови, рішення Правління зберігається в підрозділі діловодства та передається в установленому порядку до архіву.

61. Розпорядчі акти Національного банку організаційно-розпорядчого характеру, обов'язкові для виконання працівниками Національного банку, затверджуються рішенням Правління.

62. Розпорядчі акти Національного банку індивідуальної дії з повноважень Національного банку, які затверджуються рішенням Правління, є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, банками, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.".

7. Розділ IX виключити.

8. У пункті 65 розділу X слова "відповідний підрозділ Управління" замінити словами "підрозділ діловодства".

9. У розділі XI:

назву розділу викласти в такій редакції:

"XI. Порядок офіційного опублікування та оприлюднення";

у пункті 67:

слова "Оприлюднення постанов, рішень Правління" замінити словами "Офіційне опублікування постанов Правління, оприлюднення рішень Правління";

слова "нормативно-правових і" виключити.

10. Додаток до Регламенту виключити.

Директор Департаменту
забезпечення діяльності
Національного банку України

Я. В. Ільніцький

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління Національного банку України
22 серпня 2017 року N 536-рш


Зміни
до Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку України

1. У розділі I:

1) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. У Національному банку встановлюється централізована форма діловодства і покладається на підрозділи діловодства (крім Секретаріату Ради Національного банку України та Департаменту внутрішнього аудиту).";

2) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Право на підписання документів може надаватися службовцям на підставі окремих розпорядчих актів.";

3) у пункті 9 слово "виконавець" замінити словами "головний виконавець".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

абзац дев'ятий пункту 11 викласти в такій редакції:

"За характером комунікації розпорядчі акти та інформаційно-аналітичні документи Національного банку створюються для вирішення внутрішніх [(документи, які створені і циркулюють у Національному банку та не виходять за його межі (далі - внутрішні документи)] та зовнішніх питань (вхідні та вихідні документи).".

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Документи в паперовій та електронній формах за їх назвою, формою та складом реквізитів повинні відповідати вимогам Національного стандарту України "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 07 квітня 2003 року N 55 (далі - ДСТУ 4163-2003), Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року N 1886/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за N 1421/26198, та враховувати вимоги розпорядчого акта Національного банку з питань оформлення організаційно-розпорядчих документів та бланків Національного банку.";

абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Оригіналом електронного документа є електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" (далі - ЕЦП)";

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Нормативно-правові та розпорядчі акти, внутрішні документи, які підлягають реєстрації, створюються в СЕД з використанням електронних шаблонів і надсилаються тільки в електронній формі, за винятком розпоряджень з фінансових питань.

Документи для вирішення зовнішніх питань (вихідні документи) створюються в СЕД з використанням електронних шаблонів і надсилаються в електронній або паперовій формі.";

абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

"16. Пронумеровані бланки використовуються тільки для оформлення розпоряджень з фінансових питань і документів дозвільного характеру.";

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Підготовка, розгляд, реєстрація нормативно-правових і розпорядчих актів (постанови та рішення Правління) здійснюються відповідно до Регламенту Правління Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 жовтня 2015 року N 680 (зі змінами), та розпорядчих актів Національного банку, що регулюють порядок розроблення проектів нормативно-правових і розпорядчих актів.";

2) у главі 4:

в абзаці другому пункту 27 слова "електронного цифрового підпису" замінити літерами "ЕЦП";

пункти 28, 30 викласти в такій редакції:

"28. Створення, опрацювання, погодження, підписання документів, які адресовані органам виконавчої влади, іншим установам та організаціям, у тому числі банкам України, які є учасниками системи електронної взаємодії виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ), а також фінансової, бухгалтерської документації, внутрішніх документів, у тому числі розпорядчих актів, зокрема наказів про відрядження та розпоряджень з адміністративно-господарських питань Національного банку, крім документів постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання, здійснюється в електронній формі в СЕД шляхом накладення на них електронних цифрових підписів відповідних посадових осіб за встановленою в СЕД технологічною процедурою.

На момент накладення електронного цифрового підпису технологічно та/або організаційно забезпечується проставлення у створеному електронному документі дати і його реєстраційного номера.

Під час погодження або підписання зауваження і пропозиції до поданого проекту електронного документа (у разі їх наявності) зазначаються в аркуші внутрішнього погодження електронного документа.

Документи постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання, у тому числі нормативно-правові та розпорядчі акти, погоджуються (візуються) в електронній формі в СЕД із застосуванням ЕЦП відповідних посадових осіб за встановленою в СЕД технологічною процедурою, а підписуються в паперовій формі з урахуванням роздрукованого аркуша внутрішнього погодження електронного документа, який обов'язково додається до такого документа.";

"30. Перелік службовців, які повинні погодити (завізувати) документ, визначається відповідно до резолюції керівництва Національного банку (установи).

Головний виконавець визначає перелік службовців, які повинні погодити (завізувати) документ, що створений за дорученням керівника підрозділу головного виконавця.

Головний виконавець подає в СЕД на погодження (візування) проект документа.

В установі Національного банку порядок погодження (візування) визначається її керівником.";

3) пункти 35, 37 глави 5 викласти в такій редакції:

"35. Положення про організацію роботи з печатками та штампами у Національному банку України затверджується розпорядчим актом Національного банку.";

"37. Перевірку наявності, зберігання та використання печаток і штампів у структурних підрозділах щороку проводить працівник підрозділу діловодства, про що складається доповідна записка на ім'я керівника підрозділу діловодства про результати проведеної перевірки у відповідному структурному підрозділі.";

4) пункти 44, 45 глави 6 викласти в такій редакції:

"44. Копія документа в електронній формі створюється шляхом сканування з оригіналу документа в паперовій формі.

До отриманого зображення додаються відмітка про засвідчення копії та інші елементи, що застосовуються під час оформлення копій з паперовим носієм інформації.

Оформлення такої копії завершується накладанням електронного цифрового підпису особи в СЕД, яка її засвідчує.

Створення копії з електронного документа, який зареєстровано в СЕД, здійснюється шляхом його роздрукування на папері разом з усіма обов'язковими для цього документа реквізитами. Оформлення копії електронного документа в паперовій формі здійснюється відповідно до пункту 45 глави 6 розділу II цієї Інструкції.

На вимогу отримувача копії електронного документа разом із копією може надаватися примірник оригіналу електронного документа (копія файла оригіналу електронного документа).

45. Копія набирає юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.

Напис про засвідчення копії в паперовій формі складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка "Копія".

Напис про засвідчення копії документа скріплюється відбитком печатки підрозділу, що здійснює зберігання оригіналу службового документа, або підрозділу діловодства.";

5) у главі 7:

пункт 52 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі потреби головний розробник має право довести до відома банків України, юридичних та фізичних осіб інформацію про прийняття Правлінням Національного банку нормативно-правового акта з посиланням на текст цього акта, який розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку";

6) главу 8 викласти в такій редакції:

"8. Редагування документів

55. У центральному апараті підрозділ діловодства здійснює редагування (унесення смислових і стилістичних правок, перевірка тексту на наявність граматичних, орфографічних, пунктуаційних, синтаксичних помилок, однозначності викладу термінології та власних назв, дотримання стилістичної послідовності та логічності викладу тексту, вимог розпорядчих актів Національного банку з питань оформлення документів) таких проектів документів:

1) нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку;

2) протоколів засідань Правління Національного банку;

3) вихідних документів за підписом керівництва Національного банку;

4) рішень і документів Ради Національного банку;

5) інформаційних матеріалів, які розміщуються на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

6) матеріалів періодичних видань Національного банку.

56. Проекти документів, які підлягають редагуванню, надсилаються виконавцем до підрозділу діловодства засобами корпоративної електронної пошти (e-mail) Національного банку.

57. Редагування документа відбувається в електронній формі [у режимі (Track Changes)].

Після закінчення редагування документа в електронній формі [у режимі (Track Changes)] редактор обов'язково здійснює його візування в СЕД.

58. Проекти документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, приймаються на редагування відповідно до вимог розпорядчих актів Національного банку з питань захисту інформації з обмеженим доступом.

59. Переклад службових документів з української на іноземну мову (крім російської) і навпаки здійснюється відповідним структурним підрозділом з питань міжнародних зв'язків.".

3. У розділі III:

1) пункти 64, 67, 68 глави 10 викласти в такій редакції:

"64. Первинне опрацювання документів здійснюється в такому порядку:

1) в електронній формі - перевіряється наявність електронного цифрового підпису, його цілісність і справжність, правильність зазначення адресата, наявність усіх додатків, що зазначені в документі;

2) у паперовій формі - перевіряється цілісність упаковки, її розкриття, у тому числі з грифом обмеження доступу (крім документів, що становлять державну таємницю), перевіряється наявність вкладених документів, правильність зазначення адресата та проставляється відмітка про дату надходження документа.".

"67. З оригіналу документа в паперовій формі (крім документів, що містять інформацію з обмеженим доступом) створюється копія документа в електронній формі шляхом сканування, яка засвідчується відповідно до вимог, зазначених у пункті 44 глави 6 розділу II цієї Інструкції.

Засвідчена копія вхідного документа в електронній формі додається до СЕД, за винятком переліку документів, що зазначені в додатку 2 до цієї Інструкції.

68. Попередній розгляд документів здійснюється в день їх реєстрації згідно з розподілом функціональних обов'язків між керівництвом Національного банку (установи), положеннями про установи Національного банку, положеннями про структурні підрозділи центрального апарату.";

2) пункт 70 глави 11 викласти в такій редакції:

"70. Вхідні, вихідні, внутрішні документи, у тому числі розпорядчі акти, а також нормативно-правові акти реєструються в СЕД.

Реєстрація цих документів здійснюється лише один раз, а саме:

1) вхідні - у день надходження або не пізніше наступного робочого дня;

2) вихідні та внутрішні документи, у тому числі розпорядчі акти [крім документів, розпорядчих актів постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання] в електронній формі реєструються автоматично засобами СЕД у день їх підписання, а в паперовій формі - у день підписання або затвердження, але не пізніше наступного робочого дня.

Розпорядчі акти, які підписані керівництвом Національного банку представниками Національного банку в регіонах, реєструються в підрозділі діловодства, а керівниками структурних підрозділів - у цих підрозділах.";

3) пункт 74 глави 12 викласти в такій редакції:

"74. Вхідні документи в паперовій формі після їх реєстрації та сканування підлягають систематизації та доархівному зберіганню в підрозділі діловодства. У разі необхідності ці документи можуть бути видані головному виконавцю.

Вхідні документи в паперовій формі з питань дозвільного характеру, договірної роботи, конкурсних торгів, документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, а також рішення судів, матеріали судових справ передаються безпосередньо до підрозділу. Після завершення їх опрацювання ці документи формуються у справи і передаються виконавцем до підрозділу діловодства.";

4) пункти 78, 83 глави 13 викласти в такій редакції:

"78. Відправлення вихідних документів здійснюється:

1) в електронній формі - відповідно до Порядку роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису, затвердженого наказом Національного банку України від 03 лютого 2017 року N 21-но або іншими електронними засобами, які використовуються в Національному банку;

2) у паперовій формі - поштовим зв'язком, відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270 (зі змінами), доставляються підрозділом урядового фельд'єгерського зв'язку або органу спеціального зв'язку або кур'єрською службою.";

"83. У разі повернення раніше відправлених вихідних документів у паперовій формі підрозділ діловодства повертає цей документ головному виконавцеві з проставлянням дати повернення на поштовому конверті та внесенням відповідної інформації про причини повернення до СЕД.

У разі повернення/невідправлення вихідних документів в електронній формі відповідальний працівник підрозділу діловодства повідомляє про це головного виконавця засобами корпоративної електронної пошти (e-mail) Національного банку та вносить відповідну інформацію про повернення до СЕД.";

5) у главі 14:

пункт 85 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Контроль здійснюється відповідно до вимог розпорядчого акта Національного банку з питань організації процесу контролю за виконанням документів (завдань) у Національному банку.";

абзац другий пункту 87 викласти в такій редакції:

"Типові строки виконання документів установлюються законодавством України, перелік яких розміщується на внутрішньому порталі Національного банку в розділі "Діловодство та архівна справа".";

пункт 90 викласти в такій редакції:

"90. Для документів (завдань), які підлягають контролю, в ЕРК СЕД уноситься додаткова інформація щодо строків їх виконання та автоматично проставляється позначка "К" про взяття таких документів (завдань) на контроль.".

4. Пункт 104 глави 18 розділу IV доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Документи в паперовій формі передаються до архівного підрозділу через один рік після закінчення діловодства за ними.

Електронні документи або копії документів в електронній формі, які зареєстровані в СЕД та систематизовані відповідно до зведеної номенклатури справ Національного банку, зберігаються в СЕД до часу побудови електронного архіву Національного банку.".

Директор Департаменту
забезпечення діяльності
Національного банку України

Я. В. Ільніцький

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. БорисенкоТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно