Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Як провести утилізацію (списання з балансу) залишків виробленої готової продукції з простроченим терміном зберігання? Чи потрібне підтвердження факту утилізації?<br>Запитання-відповіді від 08.09.2017

? Як провести утилізацію (списання з балансу) залишків виробленої готової продукції з простроченим терміном зберігання? Чи потрібне підтвердження факту утилізації?

Згідно із термінологією, що визначена ст. 1 Закону України від 05.03.98 р. № 187/98-ВР «Про відходи» (далі – Закон про відходи), побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Отже, вилучена для подальшого знищення (утилізації) харчова продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився, не є твердими побутовими відходами (ТБВ). Відповідно до Державного класифікатора відходів ДК 005-96 відходи, що утворюються під час виробництва харчових продуктів та напоїв, віднесені до групи 15 класифікатору. Наприклад, сир кисломолочний – 1551.3.1.07, сир сичужний (твердий) – 1551.3.1.06.

Законом про відходи встановлено обов'язок підприємств на підставі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік відходів та операцій з ними. На виконання та з метою реалізації вимог даного Закону Кабміном затверджено Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, обробки й утилізації відходів (постанова КМУ від 31.08.98 р. № 1360). Усім суб'єктам господарювання рекомендовано вести первинний облік відходів за формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари». Ця форма та Інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.2008 р. № 342. Запровадження на підприємстві типової форми № 1-ВТ здійснюється за наказом керівника підприємства чи керівника відповідної служби підприємства.

Відповідно до ст. 4 Закону України від 14.01.2000 р. № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (далі – Закон № 1393) законодавство у цій сфері складається з цього закону, а також законів України:

– від 23.12.97 р. № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

– від 05.03.98 р. № 187/98-ВР «Про відходи»;

– від 25.06.91 р. № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– від 24.02.94 р. № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

– від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів»,

та інших нормативно-правових актів.

Згідно з абз. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 1393 продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився, є неякісною та небезпечною продукцією.

Частиною 1 ст. 5 Закону № 1393 передбачено, що неякісна та небезпечна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється власником цієї продукції за його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень (ч. 2 ст. 5 Закону № 1393). При цьому відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону № 1393 власник продукції зобов'язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію, привести її, при можливості, у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції у порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно із ст. 8 Закону № 1393 вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція повинна зберігатися власником у належно обладнаних і опломбованих (опечатаних) приміщеннях.

Частиною 1 ст. 18 Закону № 1393 передбачено, що загальні вимоги щодо порядку, умов та правил переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції встановлюються Кабінетом Міністрів України. Такі загальні вимоги затверджені постановою КМУ від 24.01.2001 р. № 50 (із змінами, далі – Постанова № 50).

Зокрема, згідно із цими вимогами вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів.

Способи утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної харчової продукції, продовольчої сировини і супутніх матеріалів визначаються за погодженням із санітарно-епідеміологічною службою МОЗ та службою ветеринарної медицини Мінагрополітики.

Постановою № 50 відповідальність за збереження вилученої із повернення неякісної та небезпечної продукції до рішення питання про її переробку, утилізацію, знищення покладена на власника такої продукції.

Зіпсована готова продукція в бухгалтерському обліку не може визнаватися активом. Нагадуємо, що відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 (далі – П(С)БО 9), запаси визнаються активом у тому випадку, якщо існує вірогідність отримання підприємством економічних вигод від їх використання, та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси, що втратили свою матеріальну цінність, активом не визнаються та підлягають списанню.

Звертаємо увагу, що встановлення фактів псування цінностей є однією з підстав для обов'язкового проведення інвентаризації (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства (п. 7 розд. I Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879, далі – Положення № 879).

Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація (п. 3 розд. IV Положення № 879).

Згідно п. 5.7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2, вартість готової продукції, строк придатності якої до споживання або використання закінчився, визнається витратами звітного періоду з відображенням їх фактичної собівартості за дебетом субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».

Одночасно до моменту передачі списаної продукції (відходів) для подальшого її знищення (утилізації) уповноваженому підприємству вартість списаних запасів (по суті – відходів) відображається на позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

Згідно з пп. «г» п. 198.5 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ПКУ).

Зазначене стосується лише товарів/послуг, які були придбані з податком на додану вартість (див. лист ДФСУ від 09.06.2016 р. № 12798/6/99-99-15-03-02-15).

Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141, враховуючи норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», нараховані «умовні» податкові зобов'язання в бухгалтерському обліку відображається за дебетом субрахунку 643 «Податкові зобов'язання» і кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість». Одночасно на цю суму податку збільшуються витрати платника податку з відображенням за дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитом субрахунку 643 «Податкові зобов'язання».

Зазначимо, що наявність або відсутність документів про передачу відповідному підприємству (організації) списаної продукції для її знищення (утилізації), ніяк не впливає на обов'язок платника ПДВ нараховувати податкові зобов'язання, оскільки такий обов'язок виникає у податковому періоді, в якому продукція списана в бухгалтерському обліку на підставі протоколу інвентаризаційної комісії.

Щодо податку на прибуток. Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму списаної готової продукції.

Спираючись на положення вищезазначених нормативних документів у сфері поводження із неякісною та небезпечною продукцією, зокрема на ст. 22 Закону № 1393, вважаємо за необхідне застерегти, що особи, винні в порушенні законодавства про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції, можуть нести дисциплінарну, адміністративну, цивільну, кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно